برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (3-6) تصویر میکروسکوپ الکترونی پلیمر شستهشده 41
شکل (3-7) تأثیر pHبر بازیابی یون نیکل 43
شکل (3-8) بررسی مقدار پلیمر قالب یون به میزان بازیابی یون نیکل 43
شکل(3-9) بررسی نوع اسید شوینده 45
شکل (3-10) بررسی اثر غلظت اسید شوینده 47
شکل (3-11) بررسی اثر حجم اسید شوینده 47
شکل (3-12) اثر زمان جذب بر درصد بازیابی یون نیکل 49
شکل (3-13) اثر زمان واجذب بر درصد بازیابی یون نیکل 49
شکل (3-14) نمودار تاثیر حجمهای اولیه نمونه بر میزان درصد بازیابی 50
شکل (3-15) مطالعهی تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی 51
شکل (3-16) تعیین ظرفیت جاذب 52
شکل (3-17) تعیین گستره خطی 53
شکل (3-18) نمودار تکرارپذیری برای 8 اندازهگیری 56
فصل اول
مقدمــه، تئـوری و تاریخـچه
1-1- پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی
پلیمر قالب مولکولی یا یونی، از موضوعات تحقیقاتی مهم یک دهه اخیر محسوب میشوند. این مواد که به آنها آنتیبادیهای مصنوعی هم گفته میشود، به گونهای ساخته میشوند که با توجه به ویژگیهای مولکولی مواد، به شکل قالب آنها در آمده و فقط ماده موردنظر را جذب میکنند و به همین علت هم پلیمر قالب مولکولی نام گرفتهاند. ویژگیهای استثنایی این مواد آنها را برای استفاده در حسگرهای شیمیایی، داروسازی، جداسازی مواد و اندازهگیری دارو مناسب کرده است. این پلیمرها شیوه جالبی برای تقلید از شناسایی مولکولی طبیعی است که با تهیه محلهای شناسایی مصنوعی با گزینشپذیری بالا برای آنالیتهای مورد نظر تحقق مییابد در این روش آنالیت هدف به عنوان یک گونه پیشران عمل کرده و با منومرهای عاملی از طریق پیوند کوالانسی یا غیرکوالانسی، در جریان فرایند تشکیل پلیمر، مرتبط میشود. پلیمرهای با حفرهی ریز حاصل، دارای محلهای شناسایی هستند که به دلیل شکل و آرایش گروههای عاملی، از تمایل بالایی برای مولکول مورد نظر برخوداراند. برگزیدگی و تمایلهای بدست آمده از فرآیند قالبزنی مولکولی، به برگزیدگی و تمایلهای عناصر شناسایی زیستی، نظیر پادتنها نزدیک است. تکنولوژی قالب مولکولی در خلال چند سال گذشته به عنوان جایگزینی مناسب برای انواع روشهای تجزیهای مبتنی بر عناصر تشخیص دهنده طبیعی معرفی و توسعه یافته است. این تکنیک ابتدا به عنوان روشی برای ایجاد مکانهای تشخیص دهنده گزینشپذیر در پلیمرهای سنتزی، به کار رفته و امروزه کاربردهای مختلفی پیدا نموده است. پلیمرهای قالب مولکولی در واقع یک نوپلیمر سنتزی هستند که میل ترکیبی بالایی نسبت به مولکول هدف دارند[1]. در واقع طی فرآیند پلیمریزاسیون، شبکههای ویژه برای برهمکنش با گونه هدف ایجاد میشود. در این روش ابتدا گونه هدف با

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد خرده مقیاس سازگاری اجتماعی و پرسش نامه سلامت عمومی

شکل (1-1) شمای قالب زنی مولکولی[2]
مونومرهای قابل پلیمریزاسیون (دارای پیوند دوگانه کربن- کربن) که در یک سر خود دارای گروههای عاملی توانا برای برهمکنش با مولکول هدف میباشند تشکیل کمپلکس داده و سپس این کمپلکس در حضور مقادیر زیادی از یک مونومر اتصال عرضی، کوپلیمره شده و بنابراین شکل کمپلکس در پلیمر تثبیت میشود. با خروج گونه هدف از پلیمر شبکههایی ایجاد خواهد شد که از نظر شکل، اندازه و جهت گیری گروههای عاملی دقیقاً مکمل گونه هدف میباشند[3]. شناسایی مولکول یا یون یک پدیدهای است که میتوان بصورت پیوند ترجیحی مولکول یا یون با پذیرنده با انتخابگری بالا بخاطر تشابه ساختاری نزدیک در نظر گرفت. این مفهوم بطور دقیق در تکنولوژی پلیمر قالب مولکولی وجود دارد. به عبارتی پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی پس از آماده سازی تنها با همان قالب اولیه که از هر لحاظ با هم کمل میباشند برهمکنش دارند[4].
1-2- تاریخچه

دسته بندی : علمی