برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

پژوهشی به منظور بررسی تالابهای ساختگی برای تصفیه محصولات پنیر در ایتالیا انجام شد، در این مطلعه دو جریان زیر سطحی تالابهای ساخته شده برای کنترل و تعیین بازده کاهش بار آلودگی پساب ایجاد شد. مقایسه طبق محصولات بیوماس و موائ مغذی جذب شده بوده است. نتایج نشان داد که که حذف COD، BOD5 و چربیهای حیوانی و گیاهی بالای 95 درصد بوده است و همچنین 65-60 درصد برای نیتروژن بود و برای فسفر از 70-20 درصد بسیار متفاوت بود (مانتوی و همکاران، 2011).
تحقیقی به منظور ارزیابی تأثیر استفاده از فروسسولفات و آلوم به عنوان منعقدکننده در تصفیه پساب کارخانه لبنیات انجام شد. بیشترین استفاده کننده از منعقد کننده در تصفیه فاضلاب بر اساس آلومینیوم است که آلومینیوم سولفات یا آلوم نامیده میشود. نمونهها از پساب خام به صورت تصادفی گرفته شد. میزان بهینه آلوم 100 میلیگرم بر لیتر بود. نتایج نشان داد که بازده فروسسولفات و آلوم به عنوان منعقدکننده در تصفیه شیمیایی برای حذف پارامترهای فردی 2/97_4/20 درصد بود (پارمار و همکاران، 2011).
تحقیقی با عنوان ارتقاء بازده تصفیه پساب لبنیات با افزودن فعال کنندهزیستی انجام گرفت. مشکل سیستم تصفیه در این مطالعه وجود باکتریهای رشتهای در آن بود که سبب ایجاد حجم زیادی از لجن میباشد و متعاقبا ناکارامد شدن سیستم را به وجود میآورد. با اضافه کردن فعال کننده زیستی شکل بهتر جمع شدن و تهنشینی خوب لجن فعال، جلوگیری از رشد باکتریهای رشتهای صورت گرفت. نتایج نشان داد که COD به کمتر از 700 میلیگرم بر لیتر و BOD به کمتر از 250 میلیگرم بر لیتر رسیده است (پاسواک و همکاران، 2010).
در مطالعه تصفیه پساب لبنیات با استفاده از سیستم سه مرحلهای چرخش زیستی کنتاکتور انجام شد. استفاده از سیستم سه مرحلهای NRBC مزایای متعددی از جمله زمان راهاندازی کوتاه، مقدار بیوماس و امکان حذف بار آلی دارد. نتایج نشان داد در زمانهای ماند 16 و 24 ساعت کارایی حذف COD برابر 80 و 83 درصد به دست آمد، همچنین افزایش سطح دیسکهای موجود به میزان ده درصد موجب افزایش کارایی حذف COD فاضلاب لبنی تا 96 درصد گردید (ابراهیمی و همکاران، 2008)
پژوهشی با عنوان تصفیه زیستی پساب لبنیات در جریان روبالای لجن بی هوازی راکتور غشای ثابت انجام شد.راکتور در دمای 36 درجه سانتیگراد در 36 تا 48 ساعت بود. در این تحقیق لخته شدن دانهای لجن در زمان کوتاه 4 یا 5 روز ایجاد شد، نتایج نشان داد که در 48 ساعت و دمای 36 درجه سانتیگراد حذف COD و تبدیل لاکتوز به ترتیب 5/97 و 98 درصد مشاهده شد (نجفپور و همکاران، 2008).
نتایج پژوهشی با عنوان کارایی سه مرحله ای راکتور بستر سیال همراه با ذرات پشتیبانی مختلف در تصفیه پساب لبنیات که عملکرد سه مرحلهای راکتور بستر سیال با کمک سرامیک، تفلون و شیشه انجام شد و همچنین از بافتهای پرورش داده شده کاندیدا هامولونی برای حمایت ذرات پشتیبان استفاده شد نشان داد که کاهش COD برای سرامیک، تفلون و شیشه به ترتیب 91، 85 و 78 درصد است، همچنین مشاهده شد که افزایش سطح باعث تجزیه بهتر میشود ( آروموگاموم سابارتینام ، 2008).
پژوهشی تحت عنوان درمان زیستی روغن سبزیجات و چربی از پساب آلوده در کارخانه لبنیات انجام شد. چهارگونه برای تست تجزیه چربی مثبت شدند. تجزیه زیستی گونههای A12، B13 و D15 در دمای 30 درجه سانتیگراد و pH برابر 7 بود، در حالیکه برای D14 در دمای 34 درجه سانتیگراد و pH برابر 5/7 بود. همچنین وجود درمانگر زیستی در 25 متر مکعب در روز فاضلاب نشان داد که حذف COD 7-6 درصد نسبت به نبود آن در فاضلاب افزایش داشته است (منه ، 2008).
مطالعهای با عنوان مقایسه بازده سه منعقدکننده در تصفیه پساب کارخانه لبنیات انجام شد. نتایج نشان داد که کلسیم هیدروکسید در میزان ضعیف 63/0-49/0 گرم بیشترین بازده حذف مواد معلق 94 درصد، کل فسفر 89 درصد، و همچنین متوسط حذف COD، TKN و باکتریهای کلیفرم مدفوعی را دارد. مقدار مورد نیاز کلسیم هیدروکسید برای زمانی که از آلومینیوم سولفات استفاده میشود جهت حذف بهینه به میزان 2/1 تا 8/0 است. به هر حال عمل منعقد کردن توسط کلسیم هیدروکسید باعث تولید لجن کم به میزان 93/0 گرم بر لیتر میشود (هامدانی و همکاران، 2005).

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع جارومجرور و امرؤالقیس

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق

روش اجرای تحقیق:
در تحقیق حاضر بهمنظور ارزیابی عملکرد سیستم تصفیهخانه کارخانه پلاره، مجموعاٌ بیست نمونه، پنج نمونه از پساب ورودی و خروجی در فصل بهار و پنج نمونه از پساب ورودی و خروجی در فصل تابستان از تصفیه خانه کارخانه پلاره گرفته شد. کلیه نمونهها پس از برداشت به شرکت محیط سنجش ایمن که از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان حفاظت محیطزیست است، منتقل گردید. در آزمایشگاه پارامترهای COD، BOD5، TSS، TDS ، TkN، pH، نیترات و دما، قبل از ورود پساب به تصفیه خانه و بعد از خروج از سیستم تصفیه خانه اندازهگیری شد. بر این اساس راندمان تصفیه مرتبط با هر یک از متغیرها تعیین گردیده و سپس مشخصات پساب خروجی تصفیه خانه با استانداردهای رایج در کشور مقایسه شد.
کارخانه پلاره:
شهرستان ملایر واقع در غرب ایران منطقه زاگرس و در جنوب شرقی استان همدان است. کارخانه پلاره در شهرستان ملایر کیلومتر 15 جاده همدان واقع شده است. این کارخانه تولید کنندهی انواع محصولات لبنی شامل پنیر سفید، پنیرخامهای، پنیر پیتزا، ماست ساده، ماست خامهای، ماست موسیر، شیر و دوغ میباشد. سیستم تصفیهخانه این کارخانه لجنفعال با هوادهی ممتد میباشد.مراحل تصفیه بدین صورت میباشد: آشغالگیری، چربیگیری، متعادلسازی، حوضچهی بیهوازی، حوضچهی هوادهی و کلر زنی میباشد. روزانه 160 مترمکعب پساب وارد سیستم تصفیهخانه میشود. پساب خروجی در دو فصل بهار و تابستان وارد زمینهای کشاورزی و زمینهای بایر اطراف کارخانه میشود.
وسایل کار:
کاغذ صافی
دستکش
بشر
قیف
بوته چینی

دسته بندی : علمی