برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در پژوهشی که با هدف بررسی کاربرد امواج مافوق صوت بر محلول سازی و بهبود قابلیت تجزیه زیستی ترکیبات آلی فاضلاب صنایع لبنی در تهران انجام شد، نمونه برداری از فاضلاب مورد نظر به صورت مرکب با حجم ثابت در فواصل زمانی دو ساعته در ساعت ٨ صبح تا ۴ بعدازظهر و در یک روز کاری از خروجی حوض متعادلساز انجام شد. نتایج نشان داد که که با انتشار امواج مافوق صوت در فاضلاب میتوان بخشی از اکسیژنخواهی شیمیایی نامحلول را به صورت محلول تغییر داد که حداکثر این تغییر حدود 52 درصد بود (مهردادی و همکاران، 1389).
پژوهشی با عنوان امکان افزایش کارایی سامانهی فعلی تصفیه فاضلاب یک کارخانه تولید محصولات لبنی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای آن انجام شد. سامانهی مورد استفاده برای تصفیهی فاضلاب این کارخانه از نوع بیهوازی– هوازی متوالی است که در آن از برکههای تثبیت بیهوازی و لجن فعال متعارف و هوادهی گسترده استفاده شده است. نتایج نشان داد بازده حذف COD، BOD5 ، TSS، TDS و مجموع کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی به ترتیب از 42/82، 87/86، 18/64، 23/20، 56/54 و 87/50 به 34/97، 61/98، 4/90، 47/28، 09/90 و 95/89 درصد افزایش یافت (مصداقینیا و همکاران، 1388).
مطالعهای با عنوان عملکرد واحد فرایندی SBR در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی انجام شد. در این بررسی از 1000 لیتر فاضلاب خام کارخانه شیر پاستوریزه کرمان با میانگین BOD5 850 میلیگرم بر لیتر استفاده گردید، که فاضلاب به مخزن 1200 لیتری پایلوت راکتور ناپیوسته متوالی ساخته شده تخلیه گردید. عمل تصفیه به وسیله راکتور SBR در ده سیکل زمانی بهرهبرداری یک تا ده ساعته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد به ترتیب 33/63 درصد از BOD5 و 75/68 درصد از غلظت مایع مخلوط جامدات در چهار ساعت اولیه هوادهی حذف گردید (ملکوتیان و همکاران، 1388).
مطالعهای با عنوان کارایی ترکیب سیستم NRBC و UASFF در تصفیهپذیری فاضلاب لبنی انجام شد. در این تحقیق کارایی تلفیق سیستم هوازی NRBC و سیستم بیهوازی UASFF برای تصفیه آب پنیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از راکتور زیستی UASFF باعث افزایش نرخ حذف بار آلی و کاهش زمان ماند سیستم NRBC شده است (هاشمیه و همکاران، 1388).
پژوهشی تحت عنوان بررسی عملکرد راکتور بیوفیلم در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی انجام شد. راکتور مورد نظر از بتون مسطح با حجم 318 متر ساخته شده است و طول، عرض و ارتفاع آن به ترتیب 2، 3 و 3 میباشد. زمان ماند سلولی و زمان ماند هیدرولیکی به ترتیب 25 روز و 8 ساعت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که میزان اکسیژن محلول و توده زیستی بهینه به ترتیب برابر 2 و 3000 قسمت در میلیارد به دست آمد (شیوایی کجوری، 1385).
تحقیقی تحت عنوان بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه تولید فرآوردههای لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن انجام گرفت. این تحقیق در دو فاز انجام شد .برای افزایش راندمان اقدام به نصب بستر ثابت (Fixed_Bed) گردید. نتایج در سیستم بیهوازی بدینگونه به دست آمد که در افزایش راندمان حذف BOD5 از 30 درصد به 4/61 درصد، COD از 45 به 6/64 درصد، NO3 از 5/58 به 8/82 درصد، TS از 8/63 به 9/67 درصد و در مورد PO4 تفاوت معنیداری مشاهده نشد. در مورد سیستم هوازی نتایج بدینگونه بود که در افزایش راندمان حذف BOD5 از 3/83 به 5/90 درصد، COD از 2/82 به 2/92 درصد، TS از 72 به 80 درصد، PO4 و NO3 تفاوت معنیداری مشاهده نشد (رجبی و حسنی، 1384).
پژوهشی با عنوان استفاده از روش افزایش زیستی در تصفیه پساب کارخانجات لبنیات انجام شد. در این تحقیق در مرحله اول 10 میکروارگانیسم خو گرفته از نمونه لجن فعال هوازی سیستم لجن فعال هوازی سیستم تصفیه شرکتهای سهامی صنایع شیر ایران (پگاه) جدا شده و سپس عملکرد هر یک از این میکروارگانیسمها در تصفیه پساب سنتزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میکروبهای BM1، BP3 و BP4 با قابلیت حذف COD به ترتیب 5/69، 7/70 و 3/69 انتخاب و گزارش شدند (صمدی و همکاران، 1383).
بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور:
در پژوهشی که با هدف استفاده از نانوفیلتراسیون به عنوان تصفیه سوم برای استفاده مجدد از پساب لبنیات تصفیه شده توسط راکتور زیستی غشایی انجام شد، راکتور زیستی غشایی به عنوان تصفیه دوم و نانوفیلتراسیون به عنوان تصفیه سوم برای استفاده مجدد از پساب لبنیات مورد استفاده قرار گرفت، نتایج نشان داد که سیستم ایجاد شده (راکتور بیولوژیکی غشایی و نانو فیلتراسیون ) برای حذف اکسیژنخواهی شیمیایی و جامدات کل به ترتیب دارای بازده 99 و 1/93 درصد است (آندرید و همکاران، 2014).
در تحقیقی که به منظور استفاده از تالاب ساخته شده جهت تصفیه پساب کارخانه لبنیات انجام و در آن پارامترهای فیزیکی-شیمیایی و آلی نمونههای آب صنعت پنیرسازی جهت تعیین کیفیت و گستردگی آلودگی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمونه آب در ابتدا بسیار قلیایی بوده اما بعد از تصفیه pH خنثی شده و حذف کل مواد جامد محلول ، کل جامدات معلق به ترتیب به طور مؤثر به میزان 81 و 42 درصد مشاهده شد (پاچپیوت و همکاران، 2014).
در مطالعهای که با هدف ارزیابی عملکرد تصفیه پساب کارخانه لبنیات در هند انجام شد، صنعت لبنیات در هند به سرعت در حال رشد میباشد و ایجاد پساب زیاد و مشکلات زیست محیطی مربوط به آن مهم تلقی میشود. برای ارزیابی کارایی تصفیه کارخانه نمونهها از سه قسمت: تانک جمعآوری، کلاریفایر ابتدایی و کلاریفایر ثانویه جمع آوری شدند و نتایج نشان داد که بازده حذفpH ، TDS، TSS، COD، BOD5 در دمای 20 درجه به ترتیب 14/26، 30/33 ،85/93، 19/94 و 19/98 درصد بود (چاودا و رانا ، 2014).
پژوهشی تحت عنوان تصفیه پساب لبنیات مناطق کوهستانی با استفاده از اشکال نامنظم تالابهای ساختگی (درهی آئوستا، ایتالیا) انجام شد. در این پژوهش بررسی چگونگی عملکرد حذف مواد مغذی در این تالابهای ساختگی تحت تأثیر عامل تغییر فصلی در دما و بارگیری میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که شکل نامنظم با طراحی مناسب مناظر طبیعی بهترین بازده حذف مواد آلی را در زمستان دارد (به ترتیب 96_93 درصد حذف در تابستان و زمستان) (گورا و همکاران، 2014).
مطالعهای به منظور تعیین شرایط بهینه برای تصفیه پساب لبنیاتی در راکتور بی هوازی با بستر لجن جهت حذف مواد مغذی انجام گرفت مطالعه میکروسکوپی عملکرد SNDR نشان داد که گرانولها شامل باسیلوس در جامعه باکتریایی است. بر اساس این نتایج سیستم UAASB پساب را برای آبیاری زمین مناسب کرد و این یک فرآیند جالب برای استفاده از گرانول لجن با روش زیستی برای حذف کربن، نیتروژن و فسفر از پساب غنی از مواد مغذی است (امینی و همکاران، 2013).
تحقیقی با هدف تصفیه پساب فرآیند پنیرسازی با استفاده از روشهای زیستی و روشهای وابسته به خواص فیزیکی و شیمیایی انجام شد. در این پژوهش تصفیه در دو مرحله، اول مرحله روش فیزیکی _ شیمیایی که توسط آلومینیوم سولفات به عنوان منعقدکننده و سدیم آلجینات بود و دوم تصفیه زیستی توسط باکتری کاندیدا آلبیکنز و باسیلوس سابتیلوس بود انجام گرفت. نتایج نشان داد که انعقاد و لختهبندی به ترتیب باعث کاهش 5/87 و 9/21 درصدی اکسیژنخواهی شیمیایی و فلئور شد و غلظت کلر را 31 درصد افزایش داد (مصطفی، 2013).
مطالعهای به منظور پیش تصفیه فاضلاب آب پنیر با استفاده از فرآیند میکروفیلتراسیون با روش طراحی آماری انجام شد. در این بررسی از کیتوزان به عنوان منعقدکننده و میکروفیلتراسیون جهت جدا کنندگی جامد-مایع استفاده گردیده است، و همچنین جهت بهینهسازی مراحل مختلف غلظت کیتوزان، فشار گذرنده و زمان عملکرد نیز بررسی شده است، نتایج نشان داد که بیشترین بازده حذف با میزان 68 درصد در 15 میلیگرم بر لیتر غلظت کیتوزان متعلق به COD میباشد (اوکتاو-آکدمیر و ازر ، 2013).
مطالعهای با عنوان سنجش عملکرد و تصفیه زیستی تصفیه پساب لبنیات توسط راکتور بیهوازی با بستر لجن رو به بالا انجام شد. در این پژوهش برای ارزیابی پساب کارخانه کار تحقیقاتی به مدت زمان شش ماه به طول انجامید، و نمونهها از پساب خروجی تصفیهخانه برداشته شد. پس از انجام آنالیز روی نمونههای مورد نظر، نتایج نشان داد که راکتور به بازده حذف COD، BOD5، TSS، TDS، روغن و چربی و کلراید به ترتیب به میزان 77، 87، 1/47، 57، 92 و 8/49 درصد رسید (کاویدا و همکاران، 2013).
تحقیقی با هدف تصفیه زیستی پساب کارخانه لبنیات با استفاده از لجن فعال انجام شد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد مقیاس آزمایشگاهی واحد تصفیه زیستی تعیین پارامترهای مورد نظر برای فرآیند لجن فعال است. مقیاس آزمایشگاهی واحد تصفیه یک مخزن هوادهی و جداسازی نهایی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت، نتایج نشان داد که فرآیند لجن فعال بهترین بازده در حذف 95 درصد BOD5 در فاضلاب لبنیات است (لطیف و همکاران، 2013).
نتایج مطالعه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی پساب لبنیات نشان داد که مقادیر زیادی BOD5 و COD در آنالیز پساب به دست آمد که نشان دهندهی بار سنگین مواد آلی در پساب است، همچنین بیان کرد که مشکلات و تاثیرات زیست محیطی این صنایع خصوصا به دلیل تخلیه حجم زیادی از پساب با حجم بالای مواد آلی و مغذی (نیتروژن و فسفات) بسیار زیاد و حائز اهمیت باشد و نیز پساب در حالت طبیعی به صورت قلیایی میباشد بنابراین ایجاد سیستم تصفیه بسیار ضروری میباشد (شیوشاران و همکاران، 2013).
در پژوهشی با عنوان پتانسیل گیاهان درمانگر جهت تصفیه پساب لبنبات که در آن سعی بر آن شده است توانایی گیاهان دریایی مانند سنبل آبی یا خزه بررسی شد. درمان زیستی یکی از روشهایی است که توسط گیاهان و میکروارگانیسمها جهت حذف آلودگیهای مضر از آبهای آالوده استفاده میشود.گیاهان دریایی به علت رشد سریع و تولید بیومس بالا و ظرفیت آنها جهت حذف انواع آلودگیهای فاضلاب صنایع و خانگی مورد توجه قرار میگیرد. نتایج نشان داد که آنها توانایی حتی حذف مواد مغذی و دیگر عوامل شیمیایی را از پساب صنایع دارند (سواتی و همکاران، 2013).
در تحقیقی که به منظور استفاده از فرآیند الکتروانعقاد برای تصفیه پساب لبنی انجام شد، تأثیرات پارامترهای عامل مانند ولتاژ مورد نیاز، تعداد الکترودها و زمان واکنش پساب لبنیات در فرآیند الکتروانعقاد بررسی شد و بعد از انجام آنالیزها نتایج نشان داد که فرآیند الکتروانعقاد در این مطالعه در تصفیه پساب به ترتیب قادر به حذف 84/98، 97/95 و 75/97 درصد COD،BOD5 ، TSS در 60 ولت در طول 60 دقیقه بود (بذرافشان و همکاران، 2012).
مطالعهای به منظور حذف همزمان فسفات و فلزات سنگین موجود در پساب لبنیات با ترکیب روش فیزیکی_ شیمیایی و زیستی در نتیجه زیست تخریبپذیری انجام شد. در این مطالعه تهنشینی فسفات در دز استوکیومتری کلریدفریک است، که در دو مرحله با حضور فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) و بدون شرکت آنها میباشد. در دو قسمت حذف ابتدا در روش فیزیکی_ شیمیایی توسط رسوب فسفات با کلرید فریک انجام شد و فسفات باقیمانده با حذف زیستی توسط لجن فعال انجام شد (بلامانه-زی زی و آمار ، 2012)
پژوهشی با عنوان تصفیه زیستی پساب ساختگی لبنیات در راکتور ناپیوسته متوالی فیلمی دو پارامتر وابسته به هم بررسی شدند، یکی بازده حذف COD کل و شاخص حجم لجن بود. در این مطالعه تاثیر تعاملی بین COD ابتدایی، غلظت بیومس و زمان هوادهی بر روی عملکرد مقیاس آزمایشگاهی راکتور ناپیوسته متوالی فیلمی در تصفیه پساب ساختگی لبنیات مورد بررسی واقع شد. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین بازده حذف COD 5/99 درصد بوده است )زینتیزاده و همکاران، 2011).
نتایج تحقیقی که طی آن به بررسی حذف مواد آلی و مغذی از پساب مواد غذایی با استفاده از ترکیب گرما دوست دو فاز هضم بیهوازی و حذف میانبر زیستی نیتروژن بود نشان دادنتایج تحقیقی که طی آن به بررسی حذف مواد آلی و مغذی از پساب مواد غذایی با استفاده از ترکیب گرما دوست دو فاز هضم بیهوازی و حذف میانبر زیستی نیتروژن بود نشان داد که سیستم قادر به حذف 99 درصد COD، 88 درصدTN و 97 درصدTP بوده است. همچنین بازده حذف متوسط TN در فرایند میانبر زیستی نیتروژن حدود 74 درصد بود. مراحل فرایند ترکیب گرما دوست دو فاز هضم بیهوازی بدون تنظیم pH پساب برای مرحله پیش اسید سازی بررسی شده است (سویی و همکاران، 2011).
در تحقیقی با عنوان تصقیه پساب لبنیات با استفاده از تجزیه زیستی هوازی و منعقد کردن انجام گرفت. سه دسته راکتور ساخته شده از پلاستیک با ارتفاع 12 سانتیمتر و پهنای 16 سانتیمتر و درازای 28 سانتیمتر که ظرفیت آنها 8 لیتر و 5/6 لیتر بود ساخته شده است. دز بهینه نرخ هوادهی 320 میلیگرم در دقیقه برای حذف 5/87 درصد COD یافت شد و همچنین از مورینگا الیفرا به عنوان منعقدکننده طبیعی استفاده شد (هاروش و همکاران، 2011).
دسته بندی : علمی