برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

COD تابستان قبل از تصفیه 38/1813 33/518 99/8 4 001/0
بعد از تصفیه 14/234 19/129
با توجه به نتایج جدول، بین COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در دو فصل بهار و تابستان تفاوت معنیدار آماری وجود دارد، همچنین با توجه به اینکه میانگینCOD بعد از تصفیه کمتر از میانگین COD قبل از تصفیه میباشد، میتوان نتیجه گرفت که تصفیه به طور معنیداری باعث کمتر شدن میانگین COD موجود در فاضلاب شده است.
بررسی معنیداری اختلاف بین TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان:
نتایج آزمون تیزوجی به منظور بررسی معنیداری اختلاف TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان در جدول 4-14 ارائه شده است.
جدول4-14: بررسی معنیداری اختلاف TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان
پیراسنجه گروه میانگین انحراف معیار آماره t درجه آزادی
سطح معنی‌داری
TSSبهار قبل از تصفیه 00/760 08/127 22/6 4 003/0
بعد از تصفیه 00/328 34/38
TSS تابستان قبل از تصفیه 00/782 23/78 14/30 4 001/0
بعد از تصفیه 00/154 79/49
با توجه به نتایج جدول، بین TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در دو فصل بهار و تابستان تفاوت معنیدار آماری وجود دارد، همچنین با توجه به اینکه میانگینTSS بعد از تصفیه کمتر از میانگین TSSقبل از تصفیه میباشد، میتوان نتیجه گرفت که تصفیه به طور معنیداری باعث کمتر شدن میانگین TSS موجود در فاضلاب شده است.
بررسی معنیداری اختلاف بین TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان:
نتایج آزمون تیزوجی به منظور بررسی معنیداری اختلاف TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان در جدول 4-15 ارائه شده است.
جدول4-15: بررسی معنیداری اختلاف TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان
پیراسنجه گروه میانگین انحراف معیار آماره t درجه آزادی
سطح معنی‌داری
TDSبهار قبل از تصفیه 00/2132 17/985 94/1 4 12/0
بعد از تصفیه 00/1474 32/483
TDS تابستان قبل از تصفیه 00/568 40/330 00/10- 4 001/0
بعد از تصفیه 00/1462 42/134
با توجه به نتایج جدول، بین TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار تفاوت معنیدار آماری وجود ندارد، همچنین با توجه به اینکه میانگینTDS بعد از تصفیه کمتر از میانگین TDS قبل از تصفیه میباشد، میتوان نتیجه گرفت که تصفیه باعث کمتر شدن میانگین TDS موجود در فاضلاب شده است. با توجه به نتایج جدول، در فصل تابستان بین TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب تفاوت معنیدار آماری وجود دارد، همچنین با توجه به اینکه میانگینTDS بعد از تصفیه بیشتر از میانگین TDS قبل از تصفیه میباشد، میتوان نتیجه گرفت که تصفیه باعث بیشتر شدن میانگین TDS موجود در فاضلاب شده است.
بررسی معنیداری اختلاف بین PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان:
دسته بندی : علمی