برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نتایج آزمون تیزوجی به منظور بررسی معنیداری اختلاف PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان در جدول 4-16 ارائه شده است.
جدول 4-16: بررسی معنیداری اختلاف PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان
پیراسنجه گروه میانگین انحراف معیار آماره t درجه آزادی
سطح معنی‌داری
PO4 بهار قبل از تصفیه 20/49 22/15 94/0 4 40/0
بعد از تصفیه 60/38 45/10
PO4 تابستان قبل از تصفیه 80/89 03/32 76/3 4 02/0
بعد از تصفیه 40/29 31/5
با توجه به نتایج جدول، بین PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار تفاوت معنیدار آماری وجود ندارد، همچنین با توجه به اینکه میانگینPO4 بعد از تصفیه کمتر از میانگین PO4 قبل از تصفیه میباشد، میتوان نتیجه گرفت که تصفیه باعث کمتر شدن میانگین PO4 موجود در فاضلاب شده است. با توجه به نتایج جدول، در فصل تابستان بین PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب تفاوت معنیدار آماری وجود دارد، همچنین با توجه به اینکه میانگین PO4 بعد از تصفیه کمتر از میانگین PO4 قبل از تصفیه میباشد، میتوان نتیجه گرفت که تصفیه باعث کمتر شدن میانگین PO4 موجود در فاضلاب شده است.
بررسی معنیداری اختلاف بین pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان:
نتایج آزمون تیزوجی به منظور بررسی معنیداری اختلاف pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در فصل بهار و تابستان در جدول 4-17 ارائه شده است.
جدول 4-17: بررسی معنیداری اختلاف PH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان
پیراسنجه گروه میانگین انحراف معیار آماره t درجه آزادی
سطح معنی‌داری
pH بهار قبل از تصفیه 26/6 67/2 01/1- 4 36/0
بعد از تصفیه 47/7 33/0
pH تابستان قبل از تصفیه 08/6 59/2 16/1- 4 30/0
بعد از تصفیه 38/7 19/0
با توجه به نتایج جدول، بین pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب در دو فصل بهار و تابستان تفاوت معنیدار آماری وجود ندارد، همچنین با توجه به اینکه میانگین pH بعد از تصفیه بیشتر از میانگین pH قبل از تصفیه میباشد، میتوان نتیجه گرفت که تصفیه باعث بیشتر شدن میانگین PH موجود در فاضلاب شده است.
بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف پارامترهای اندازهگیری شده از فاضلاب:
نتایج بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف پارامترهای اندازهگیری شده از فاضلاب در جدول 4-18 ارائه شده است.
جدول 4-18: راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف پارامترهای اندازهگیری شده از فاضلاب
راندمان سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه پلاره در حذف مواد آلوده کننده از فاضلاب
تابستان بهار پیراسنجه
دسته بندی : علمی