برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

متناسبسازی
متعادلسازی
خنثیسازی
تهنشینی
تصفیه ثانویه فاضلاب:
هدف اصلی تصفیه ثانویه فاضلاب جداسازی مواد آلی قابل تجزیه زیستی و مواد جامد معلق است. این جداسازی از طریق تبدیل زیستی مواد کلوئیدی و محلول به جرم زنده که بعداً از طریق تهنشینی حذف میشود، انجام میپذیرد (عرفانمنش و همکاران، 1385).
عمدهترین فرآیندهای زیستی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب عبارتند از:
فرآیند لجن فعال
برکههای تثبیت
صافی چکنده
لاگون هوادهی
تماس دهندههای زیستی دوار
مهمترین موارد کاربرد فرآیندهای تصفیه زیستی عبارتند از:
حذف مواد آلی کربنه، که معمولاٌ بر حسب BOD5، کل کربن آلی و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی اندازهگیری میشود.
نیتریفیکاسیون
دنیتریفیکاسیون
حذف فسفر
تثبیت زائدات (بذرافشان و ززولی، 1388).
فرآیند لجن فعال :
فرآیند لجن فعال یک سیستم کشت میکروبی رشد معلق است. دلیل نامیدن این فرآیند به لجن فعال از آنجا است که لجن تهنشین شده حاوی میکروارگانسیمهای زنده و یا فعال است که برای افزایش جرم زنده و تسریع واکنشها باز گردانیده میشود. بنابراین فرآیند لجن فعال از نوع کشت میکروبی معلق با لجن برگشتی است که ممکن است به صورت اختلاط کامل یا جریان پیستونی باشد. این فرآیند هوازی بوده و اکسیژن به وسیله تزریق هوا تأمین میشود. لازم به ذکر است که هدف اصلی فرآیند لجن فعال تبدیل مواد آلی به لختههای زیستی و قابل تهنشین و سپس تهنشینی آنها در واحد تهنشینی ثانویه است (سمائی، 1389).
برکه تثبیت :
برکههای تثبیت فاضلاب که برکههای اکسیداسون نیز نامیده میشوند، عمدتاٌ در مناطقی که زمین به وفور یافت میشود، مورد استفاده قرار میگیرند (سمائی، 1389). برکههای تثبیت حوضچههای گودی هستند که توسط سدهای خاکی محصور شدهاند و فاضلاب صنایع لبنی و هر نوع فاضلاب دیگر، میتواند به طور کاملاً طبیعی در آنها تصفیه شود. برترین کاربردهای این روش تصفیه نسبت به روشهای دیگرعدم نیاز به کاربرد وسایل مکانیکی و افراد متخصص برای نگهداری این وسایل، عدم مصرف نیروی الکتریسیته و یا مواد سوختی و استفاده بیشتر از انرژی تابشی نور خورشید و ارزانتر بودن هزینه ایجاد تأسیسات برکههای تصفیه فاضلاب میباشد. با وجود مزیتهای فراوان، برکههای تثبیت دارای معایبی میباشند که باید در هنگام استفاده از آنها در نظر گرفته شود از جمله آنکه در صورت طراحی یا نگهداری نادرست از تأسیسات احتمال بروز آلودگی زیستمحیطی به وجود میآید. ایجاد بو و پرورش حشراتی مانند پشه و مگس نیز از جمله معایبی است که میتواند به گسترش بیماریها منجر شود. بزرگترین عیب برکههای تثبیت نیاز به زمین فراوان است که در مناطقی که با کمبود زمین مواجه هستند استفاده از برکههای تثبیت را به عنوان یک گزینه تصفیه فاضلاب غیر عملی میسازد (ابراهیمی و نجفپور، 1388).
صافی چکنده :
در حال حاضر صافیهای چکنده از یک بستر با محیط بسیار تراوا تشکیل شدهاند که میکروارگانیسمها به آن میچسبند و از میا آن فاضلاب عبور داده میشود یا بر روی آن میچکد و همین خود دلیل نامگذاری آن به این نام میباشد. بسترهای صافیهای چکنده معمولاٌ دایرهای شکل هستند و در آنها فاضلاب مایع از قسمت بالای بستر توسط یک توزیعکننده چرخان توزیع میشود. در صافی چکنده اگرچه اصطلاح فیلتر مورد استفاده قرار میگیرد، اما در عمل هیچ فیلتراسیون فیزیکی رخ نمیدهد و در عمل آلایندهها از طریق عمل زیستی حذف میشود. صافیها را معمولاٌ با یک سیستم تصفیه زیر زهکشی احداث میکنند، تا فاضلاب تصفیه شده و نیز هر گونه جامدات زیستی جدا شده از محیط صافی را جمعآوری نماید (عرفانمنش و همکاران، 1385).
دسته بندی : علمی