برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
آّب مقطر
تعریف نمونه:
نمونه بخش کوچکی از آب یا فاضلاب است که به طور کامل گویای کیفیت واقعی منبع اصلی آب یا فاضلاب باشد (ابراهیمی و همکاران، 1386).
آزمایش BOD:
BOD عبارتست از مقدار اکسیژن مورد نیاز باکتریها که تحت شرایط هوازی، مواد آلی قابل تجزیه شدن را تجزیه میکنند. این آزمایش برای تعیین شدت آلودگی فاضلابهای شهری و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. میزان اکسیداسیون زیست-شیمیایی توسط تعیین اکسیژن محلول (DO) باقیمانده در زمانهای مختلف قابل اندازهگیری میباشد. برای انجام آزمایش BOD بایستی نمونه را از مجاورت با هوا حفظ کرد تا میزان اکسیژن محلول در آن تغییر نکند. معمولاٌ آزمایش BOD در دمای 20 درجه سانتیگراد انجام میگیرد. از نظر تئوری زمانی نامحدود برای اکسیداسیون مواد آلی توسط باکتری لازم است، ولی معمولاٌ مدت 20 روز را که در طی آن 95 تا 99 درصد از مواد آلی اکسید میشوند، به عنوان زمان لازم برای اکسیداسیون مواد آلی در نظر میگیرند.از آنجایی که این مدت زمان طولانی است و درصد زیادی از مواد آلی (68 تا 70 درصد) در طی 5 روز اول تجزیه میشوند، معمولاٌ آزمایش را در مدت 5 روز انجام داده و نتیجه را به صورت BOD5 نمایش میدهند. اساس روش اندازهگیری BOD، تعیین مقدار اکسیژن محلول است و به صورت O2 میلیگرم بر لیتر بیان میشود (انجمن بهداشت عمومی امریکا ، 1975).
اندازهگیری غلظت BOD5 در آزمایشگاه:
برای تعیین BOD5 ابتدا نمونه فاضلاب را با کاغذ صافی صاف میکنیم و هر نمونه را داخل بشر جداگانهای میریزیم. سپس شیشههای قهوهای رنگ دستگاه را کاملاٌ تمیز میکنیم و نمونهها را از داخل بشر به داخل هر یک از این شیشهها میریزیم و بعد از چهار قطره محلول نیتریفیکاسیون و چهار قطره محلول KOH در داخل شیشههای قهوهای میریزیم. روشهای دمسنجی اندازهگیری مستقیم اکسیژن مصرف شده توسط میکروارگانیسمها از هوا یا محیط غنی از اکسیژن در یک ظرف در بسته تحت شرایط متابولیسمی به وسیله باکتریها تولید میشوند، به صورت شیمیایی با محلول هیدروکسید پتاسیم درون شیشه پیوند میخورد. افت فشار در سیستم به طور مستقیم متناسب با مقدار BOD5 بوده و از طریق حسگر BOD5 اندازهگیری میگردد. مقدار BOD5 سپس به طور مستقیم بر حسب میلیگرم بر لیتر نمایش داده میشود (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
آزمایش COD:
COD عبارتست از مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون شیمیایی مواد آلی موجود در یک نمونه. آزمایش COD برای اندازهگیری مقدار مواد آلی فاضلاب و آبهای طبیعی به کار میرود. این آزمایش یکی از متداولترین آزمایشات برای تعیین شدت آلودگی فاضلابهای خانگی و صنعتی میباشد. در طی آزمایش COD مواد آلی بدون توجه به منشاء آنها به دیاکسیدکربن و آب تبدیل میشود. از آزمایش COD برای اندازهگیری مواد آلی فاضلابهای صنعتی و خانگی که دارای ترکیبات سمی برای حیات زیستی هستند، نیز استفاده میشود. این موضوع برتری آزمایش COD را نسبت به BOD نشان میدهد. همچنین آزمایش COD را میتوان در مدت 3 ساعت در مقایسه با 5 روز برای آزمایش BOD انجام داد. عموماٌ COD یک فاضلاب از BOD آن بیشتر بوده زیرا مقدار ترکیباتی که میتوانند به صورت شیمیایی اکسید شوند، از ترکیباتی که به صورت زیستی اکسیده میشوند، بیشتر است. میزان اکسیژن معادل مواد آلی قابل اکسیده شدن را میتوان از یک مادهی اکسید کننده قوی در یک محیط اسیدی محاسبه کرد. برای نیل به این هدف دیکروماتپتاسیم بهترین مادهی شناخته شده است، زیرا دیکرومات (بیکرومات) تعداد کثیری از مواد آلی را به طور کامل اکسید کرده و به CO2 و H2O تبدیل میکند (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
اندازهگیری COD در آزمایشگاه:
آزمایشات در ویال COD که در سه رنج 0تا 150، 0تا 1500 و 0 تا 15000 میلیگرم در لیتر میباشد انجام میگیرد. در ابتدا دو ویال در رنج 0 تا 150 میلیگرم در لیتر را با 2 سیسی آب مقطر پر میکنیم و به عنوان شاهد در نظر میگیریم و با علامتی روی آن را مشخص میکنیم. برای نمونه ورودی تصفیهخانه از دو رنج 0 تا 150 و 0 تا 1500 میلیگرم در لیتر استفاده میکنیم و در هر کدام 2 سیسی نمونه در داخل ویالها میریزیم. برای نمونه خروجی تصفیهخانه ویال در رنج 0 تا 150 میلیگرم در لیتر را در نظر میگیریم و 2 سیسی از نومنه را داخل آن میریزیم و به مدت 2 ساعت در داخل دستگاه COD سنج قرار میدهیم. بعد از این مدت نمونهها را قرائت میکنیم که برای نمونه ورودی که از دو رنج ویال استفاده شده بود در رنج 0 تا 150 میلیگرم در لیتر جواب درست خوانده شد (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
اندازهگیری pH:
اکثر اندازه گیریهای PH در آزمایشگاه با استفاده از pH متر به وسیله یک مدار الکتریکی کار میکند. این مدار از یک الکترود شیشهای و یک الکترود مرجع خارجی و یک ولتمتر که پتانسیل الکتریکی را در مدار ثبت میکند، تشکیل شده است. الکتروده شیشهای از یک سیم حامل جریان تشکیل شده است که در داخل یک محلول که pH مشخص دارد فرو برده میشود. قبل از استفاده از دستگاه pH متر باید دستگاه کالیبره شود. محلولهای بافری با pHهای معلوم برای چنین کاری مناسب است. دستگاه pH متر را روشن میکنیم، الکترود را با آب مقطر میشوییم بعد به خوبی خشک میکنیم. سپس آن را درون بشری که حاوی محلول بافری با pH برابر 7 است قرار میدهیم، صبر میکنیم تا عدد روی صفحه نمایش ثابت شود. الکترود را با آب مقطر شسته و خشک میکنیم، بعد داخل محلول بافر با pH برابر 4 قرار میدهیم تا pH متر به حالت ثابت قرار گیرد. کالیبره کردن دستگاه را از طریق اندازهگیری در pH استاندارد 7 کنترل مینماییم. برای انجام این کار الکترود باید داخل محلول قرار گیرد. در این مرحله pH متر آماده است. در این مرحله مقدار کافی از نمونه را داخل بشر 100 میلیلیتر میریزیم و الکترود را داخل آن غوطهور میکنیم و میگذاریم حدود 2 دقیقه دستگاه به حالت ثبات برسد، وقتی عدد روی دستگاه ثابت شد از روی صفحه نمایش مقدار pH نمونه مورد نظر را میخوانیم (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
جامدات:
کل ناخالصیهایی را که ممکن است در یک نمونه آّب یا فاضلاب وجود داشته باشد، جامدات کل گویند (به جز گازهایی که ممکن است وجود داشته باشد). به عبارت دیگر اگر یک نمونه آب یا فاضلاب را حرارت دهیم، به نحوی که آّب آن تبخیر شود و رطوبت آن به طور کامل گرفته شود (معمولاٌ دمای 103 تا 105 درجه سانتیگراد برای 24 ساعت)، باقیمانده حاصل را باقیمانده خشک یا جامدات کل میگویند و به صورت میلیگرم بر لیتر بر حسب وزن خشک جامدات گزارش میشود. اگر TSS را در حرارت 550 درجه سانتیگراد برای مدت زمان 15 تا 20 دقیقه یا 600 درجه سانتیگراد برای مدت زمان 1 ساعت در کوره قرار دهیم، آنچه باقی میماند را جامدات ثابت یا معدنی و آنچه را که از بین رفته است، تحت عنوان جامدات آلی یا فرار مینامند (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
اندازهگیری TSS:
ابتدا بوتهچینیهای مورد نظر را که سه عدد میباشد را به خوبی میشوییم و بعد به خوبی خشک میکنیم. سپس تک تک بوتهها را در دستگاه دیسکاتور قرار میدهیم و وزن میکنیم. بعد داخل بوتهها را با نمونه پر میکنیم و به مدت 5/1 ساعت در دستگاه آون میگذاریم. سپس بوتهها را بیرون میآوریم و دوباره با دستگاه وزن میکنیم. در نهایت اندازهگیری وزن دوم را از اندازهگیری وزن اول کم میکنیم تا مقدار TSS برای هر نمونه به دست آید (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
اندازهگیری نیترات:
سرپوش سفید یکی از شیشهها را باز میکنیم و یک میلی لیتر آب دیونیزه به آن اضافه میکنیم. درپوش شیشه دیگر را باز کرده و یک میلی لیتر از نمونه را داخل آن میریزیم. محتوی پودر بسته معرف نیترات را مستقیماٌ از فویل در هر شیشه میریزیم و آن را برمیگردانیم تا محتوی آن کاملا مخلوط شود. دکمه شروع را فشار میدهیم، پنج دقیقه برای مدت زمان واکنش صبر میکنیم. بعد از اتمام این مدت شیشه خالی را در محفظه نمونه قرار میدهیم و از تراز شدن آن مطمئن میشویم. دکمه صفر را در دستگاه فتومتر میزنیم و شیشه را از محفظه نمونه بر میداریم. شیشه حاوی نمونه را در محفظه نمونه میگذاریم و مطمئن میشویم که تراز شده باشد، دکمه تست را میزنیم و نتیجه بر حسب واحد میلیگرم در لیتر نیترات مشخص میشود (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
اندازهگیری فسفات:
یک شیشه کوچک را با ده میلیلیتر از آب نمونه پر میکنیم، و سرپوش آن را محکم میبندیم. آن را در محفظه نمونه گذاشته و مطمئن میشویم که تراز شده باشد سپس دکمه صفر را فشار میدهیم. شیشه را برمیداریم. یک قرص HR P1 فسفات را مستقیماٌ از داخل فویل، درون شیشه ریخته و قرص را با یک میله استریل شده فشار میدهیم. سپس یک قرص HR P2 فسفات را مستقیماٌ از داخل فویل، درون نمونه میاندازیم و با یک میله استریل آن را فشار میدهیم. سرپوش شیشه را محکم بسته و برای چند دقیقه تکان میدهیم تا قرصها حل شود. آن را در محفظه نمونه میگذاریم و مطمئن میشویم تراز شده باشد، دکمه تست را فشار میدهیم. ده دقیقه برای زمان واکنش منظر میمانیم، بعد از اینکه زمان واکنش تمام شد اندازهگیری به صورت اتوماتیک شروع میشود و عدد بر حسب میلیگرم بر لیتر نمایان میشود (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
روش پردازش اطلاعات:
نتایج به دست آمده از آنالیزهای آزمایشگاهی در مورد بررسی پارامترهای COD، BOD5، TSS، pH، نیترات و دما مورد پردازش آماری قرار گرفت. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف تعیین شد. همچنین آزمونهای تیتک نمونهای ، تیزوجی و ضریب همبستگی پیرسون برای مقایسه این پارامترها مورد استفاده قرار گرفت.
دسته بندی : علمی