برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مقدمه:
همه جوامع، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع، فضولاتی را تولید میکنند. بخش مایع این فضولات، یا فاضلاب، اساساٌ همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است. از نظر منابع، تولید فاضلاب را میتوان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی، اداری و تأسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و بر حسب مورد با آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است. اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود، تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقادیر زیادی گازهای بد بو شود. علاوه بر این، فاضلاب تصفیه نشده معمولاٌ حاوی میکروارگانیسمهای بیماریزای فراوانی است و همچنین شامل مواد مغذی نیز بوده که میتواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود. ضمن آنکه ممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد، لذا بنا به دلایل فوق انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب، بلکه در جوامع صنعتی ضروری است. هدف نهایی مدیریت فاضلاب، حفاظت محیط زیست بوده به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد (بذرافشان و ززولی، 1388). در یک سیستم تصفیه فاضلاب ابتداییترین کار یافتن روش تصفیه مطلوب با توجه به نیازهای ما است. گاهی نیاز به نوعی جداسازی فیزیکی و شیمیایی داریم که بتواند با هزینه کمتر حجم زیادی از فاضلاب را پالایش کند و گاهی نیز برای موارد با حساسیت بالا باید بسیاری از گندزداییها با روشهای زیستی اجرا شود. وضعیت کنونی منابع آب در سطح جهان نامساعد و بحرانی بوده و لزوم حفظ و حراست از آنها، برای نسلهای آینده انکار ناپذیر است. متأسفانه برخی از گروههای اجتماعی به ویژه صاحبان صنایع، فقط به فکر خود میباشند و اکوسیستمهای طبیعی را مورد سوء استفاده و تجاوز قرار داده و به سودجویی خویش ادامه میدهند، غافل از اینکه منابع طبیعی و ذخائر انرژی دائمی نیست و به زوال و تباهی کشانده میشود و عواقب سوء آن متوجه نسلهای آینده خواهد شد. انسان برای نیل به زندگی بهتر، مشکلاتی را برای خود به وجود میآورد و در حقیقت آلودگی آبها یکی از مشکلات است. اما تعیین میزان آلودگی قدری مشکل و از آن مشکلتر، دادن راه حل مناسب برای جلوگیری از آن است (عباسپور، 1386).
تعریف فاضلاب :
فاضلاب یا گنداب عبارت است از آب استفاده شدهای که برای مصرف خاص خود قابل استفادهی مجدد نیست یا به عبارتی کیفیت آن پایینتر از قبل از استفاده از آن میباشد. این آب دارای مقادیری فضولات جامد و مایع است که از خانهها، خیابانها، شستشوی زمینها و در مجموع ناشی از فعالیتهای انسانی نظیر سرویسهای بهداشتی، کارخانهها، صنایع و کشاورزی است (الماسی، 1385).
مهمترین اهداف تصفیه فاضلاب عبارتند از:
تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم.
پاک نگهداشتن محیطزیست.
بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب (الماسی، 1385).
انواع فاضلاب:
فاضلاب خانگی: که فاضلاب بهداشتی نیز نامیده میشود و فاضلابی است که از واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و تاسیسات مشابه تخلیه میشود.
فاضلاب صنعتی: فاضلابی است که در آن فضولات صنعتی بیشتر است.
فاضلاب کشاورزی: بیشتر به زهکش زمینهای کشاورزی اشاره داشته و معمولاٌ حاوی آفتکشهای مختلف، سموم و کودهای شیمیایی است.
سیلابها: جریانهای سطحی است که از بارش باران و ذوب برف حاصل میشود.این جریانهای سطحی به طور مجزا یا مشترک با فاضلابهای شهری جمعآوری، تصفیه و دفع میگردد.
جریان نفوذی: آب خارجی است که از طریق درزها، شکافها، شکستگیهای و یا دیوارهای متخلخل وارد شبکه فاضلاب میشود (دبیری، 1387).
تعریف فاضلاب صنعتی :
به آبهای تولید شده در واحدهای مختلف یک صنعت یا واحد تولیدی که به نحوی دچار آلودگی شده باشد فاضلاب صنعتی گفته میشود (دبیری، 1387).
آلودگی ناشی از پسابهای بخش صنعت:
اسیدیته آب را بالا ببرد.
باعث قلیایی شدن آب گردد.
غلظت مواد محلول را در آب زیاد کند.
چربی و روغن، داخل آب نماید.
فلزات سنگین را که اکثراٌ در غلظتهای بسیار کم باعث مسمومیت میشود، افزایش دهند.

دسته بندی : علمی