برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

آزمایش اول کاملا طبق روش استاندارد ASTM C-1260 صورت گرفته و در آزمایش دوم ابتدا نمونه ها به مدت 7 روز در دمای 80 درجه درون آب عمل آوری شده و سپس طبق دستورالعمل استاندارد ASTM C-1260 آزمایش ادامه یافته است . نتایج دو آزمایش در اشکال (2-8 و 2-9) رسم شده اند .

شکل 2-8- تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی – آزمایش اول ] 9[

شکل 2-9- تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی – آزمایش دوم ] 9[
همانطور که ملاحظه می گردد ̨ با اضافه کردن میکروالیافها (3 درصد به بالا ) از میزان انبساط کاسته می شود . به طوریکه برای نمونه 7 درصد کاهش انبساط در سن 30 روز نسبت به نمونه کنترل در آزمایشهای اول و دوم به ترتیب برابر 62.5 و 77.2 درصد می باشد .


با مقایسه دو روش آزمایش مشخص می گردد که در آزمایش دوم بدلیل فرصت عمل آوری نمونه های با میکروالیاف ̨ چسبندگی بهتری بین الیاف و ماتریس رخ می دهد و این امر باعث کاهش انبساط نمونه ها با میکروالیاف نسبت به آزمایش اول می شود .
2- 2-10-تحقیقات Swamy ] 4[
در این تحقیق ̨ تیرها و نمونه های بتنی با مقاومت معمولی به مدت 2 سال در یک محیط مساعد جهت تسریع بخشیدن به واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها قرار داده شده و سپس تحت آزمایش بارگذاری قرار گرفتند . نمونه تیر این تحقیق در شکل 2-10 دیده می شود .

شکل 2-10- مشخصات تیر Swamy ] 4[
نتایج تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد :
واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها منجر به کرنشهای بزرگ برگشت ناپذیر در بتن و فولاد می شوند که بر روی مقاومت وسختی اعضای سازه بتن آرمه تاثیر می گذارند.
متقارن نبودن مقدار آرماتور در بالا و پایین تیر باعث ایجاد انبساط بیشتر بتن در سطح بالایی ( منطقه فشاری ) و بالا آمدگی تیر قبل از بارگذاری می شود .
واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها باعث کاهش مقاومت خمشی نهایی و سختی خمشی تیر می شود .
شکست تیرها در اثر جاری شدن فولاد و در نهایت خرد شدگی ناحیه فشار است . لذا هیچ گونه شکست برشی ̨ اختلال در پیوستگی فولاد و بتن ¹ و گیرداری آرماتور و بتن دیده
¹bonding
نمی شود .
شکست تیرهای تحت تاثیر واکنش قلیایی ̨ تردتر از تیر شاهد می باشد (شکل 2-11) .
با وجود وقوع واکنش قلیایی ، تیرها ، قادر به حفظ کرنش های بزرگ ، در بتن و فولاد تحت بار می باشند .بنابراین هیچگونه کاهشی در شکل پذیری و قابلیت جذب مقادیر بزرگ انرژی در زمان شکست در تیرهای فعال دیده نمی شود(اشکال 2-12 تا 2-14 ).

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله استانداردها و استاندارد

شکل 2-11- مدهای شکست تیرها ] 4[
تیر B5 با Fused silica
تیر B2 با اوپال
تیر شاهد

دسته بندی : علمی