برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

12
01/29
064/0
2
15
46/26
061/0
2
18
31/26
057/0
2
12
74/28
060/0
مدل ارائه شده در دو زاویه زانوی 60 درجه و 140 درجه شبیه‌سازی و کانتور تنش آن در شکل ‏343 و شکل ‏344 به نمایش در آمده است. درنتایج شبیه‌سازی مدل جدید با نتایج مدل پروتز مد نظر ارائه شده است.
شکل ‏343: کانتور تنش مدل ویرایش شده 60 درجه با فرض رفتار خطی مواد تیبیال.
شکل ‏344: کانتور تنش مدل ویرایش شده 140 درجه با فرض رفتار خطی مواد تیبیال.
شکل ‏345: تنش معادل تیبیال، با فرض رفتار خطی ماده تیبیال در دو مدل ویرایش شده و مدل پروتز مد نظر.
شکل ‏346: کرنش معادل تیبیال، با فرض رفتار خطی ماده در دو مدل ویرایش شده و مدل پروتز مد نظر.
با توجه به شکل ‏345 و شکل ‏346، تنش معادل ون مایزز در زاویه زانو 140 درجه با مدل جدید به میزان 35/23 درصد و کرنش معادل به میزان 17 درصد نسبت به مدل پروتز مد نظر کاهش یافته است. همچنین جهت اطمینان از این تاثیر مثبت در بقیه حالات، به عنوان نمونه در حالت زاویه زانوی 60 درجه نتایج شبیه‌سازی ارائه شده است که حاکی از کاهش 8/2 درصدی تنش و 76/14 درصدی کرنش می‌باشد. همچنین با توجه به فاصله دیگر زوایا از حالت پلاستیک، تحت نیروهای بحرانی اعمالی، می‌توان تاثیر این ویرایش مدل را به طور کلی به عنوان یک ثاثیر مثبت تلقی کرد.
فصل چهارم: اعتبارسنجی و صحت‌سنجی نتایج
در این فصل، صحت و دقت نتایج ارائه شده در فصول گذشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که اطلاعات دقیق کار مشابه با این پروژه نه در ایران و نه در خارج از ایران به عنوان گزارش، مقاله، کتاب چاپ نشده است، بنابراین جهت اعتبارسنجی نتایج، از کارهای دیگر که تحلیل استاتیکی را با فرض تغییر خطی و غیر خطی بودن رفتار مواد انجام داده‌اند، می‌توان استفاده نمود. یعنی مسائلی که حل تحلیلی آن به عنوان مقاله یا گزارش معتبر ارائه شده است، با نرم‌افزار انسیس ورک‌بنچ شبیه‌سازی و با نتایج تحلیلی مورد مقایسه و صحت شبیه‌سازی و برنامه کامپیوتری استفاده شده، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین یکی از راه‌های اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های عددی، بررسی عدم وابستگی نتایج به تعداد المان‌ها یا مش‌بندی مسأله می‌باشد [27]. بدین صورت که اگر با افزایش تعداد المان یا مش‌بندی، نتایج شبیه‌سازی، در اینجا تنش ون مایزز به عددی همگرا شود، نتایج شبیه‌سازی وابسته به مش نبوده و مورد قبول می‌باشد. با این کار تعداد المان یا مش‌بندی بهینه که نتایج را با دقت قابل قبول ارائه دهد، تعیین خواهد شد. همچنین می‌توان نتایج شبیه‌سازی پروتز مورد نظر را با نتایج شبیه‌سازی پروتز مشابه مقایسه کیفی نمود. در پایان برای چک کردن درستی نتایج، با توجه به موجود بودن منحنی واقعی تنش- کرنش، منحنی تنش- کرنش حاصل از شبیه‌سازی استخراج و با منحنی واقعی مقایسه خواهد شد.
بررسی عدم وابستگی نتایج شبیه‌سازی‌ پروتز زانوی مورد نظر به المان
دسته بندی : علمی