برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………76
جدول شماره 1-3- جامعه آماری مربوط به شرکت هایی که سهام جایزه توزیع نموده و در تحقیق حاضر مورد آزمون قرار گرفته اند 37
جدول شماره 2-3-گروه بندی درصد سهام جایزه با توجه به فرضیات تحقیق 42
جدول شماره 1-4 توصیف پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه 45
جدول شماره 2-4 توصیف پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه 46
نمودار شماره 1-4 : پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه 46
جدول شماره 3-4 توصیف پراکندگی قیمت سهام قبل از مجمع در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه 47
جدول شماره 4-4 توصیف پراکندگی قیمت سهام بعد از مجمع‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه 47
جدول شماره 5-4 توصیف پراکندگی DPS ‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه 48
جدول شماره 6-4 توصیف پراکندگی تعداد سهام افزایش یافته ‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه 49
جدول شماره 7-4 توصیف پراکندگی تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه 49
جدول شماره 10-4 نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اصلی 52
جدول شماره 11-4 نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص 1 52
جدول شماره 12-4 نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص 2 53
جدول شماره 13-4 نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص 3 53
جدول شماره 14-4: آزمون نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات متغیر بازدهی سهام 54
جدول شماره 15-4: نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی فرضیه چهارم تحقیق 55
جدول شماره 8-4 توصیف پراکندگی تفاوت قیمت سهام بعد از انتشار سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه 50
جدول شماره 9-4 توصیف پراکندگی بازده سهام ‏ پس از انتشار سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه 51

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره عدم اطمینان جریان نقدی و فرصت های سرمایه گذاری

چکیده:
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.