برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-2-پیشینه تحقیق (مروری بر مطالعات گذشته)
1-3-2-تحقیقات خارجی:
یکی از قدیمی‌ترین تحقیقات مربوط به سال‌ها پس 29-1928 میلادی است که محقق سی و هشت شرکت که سهام جایزه توزیع کرده اند را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که سهام جایزه تاثیری بر قیمت بازار ندارد. البته این تحقیق مربوط به زمانی است که هنوز سهام جایزه و آثار آن ناشناخته بود و ضوابط آن تنظیم نشده بود و کلاً بازار وضعیت جدید امروز را نداشته است.
یک تحقیق دیگر در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام در 935 شرکت که در سال 1971 منتشر شد حاکی از این مطلب بود که در مورد سهام جایزه کوچک و تجزیه سهام بزرگ (در اندازه یک به یک و یک به دو. یعنی توزیع سهام معادل صد در صد و دویست درصد ) بازدهی فوق العاده یا غیر عادی ملاحظه می‌شود.
ولی بین این دو حد بسیار کم و بسیار زیاد بازدهی مثبت وجود نداشته است. و هم چنین قیمت‌‌ها معادل درصد توزیع سهم جدید کاهش یافته اند.
این تحقیق را می‌توان اینگونه توجیه کرد که بازار از آگاهی نسبی برخوردار است و درصد‌ها ی متوسط توزیع سهام جدید را موجب رقیق شدن شرکت تلقی نموده و بازار سهام توزیع‌ها ی بالاتر را که در حقیقت تجزیه سهام هستند را دال بر آینده و گذشته سودآور تلقی می‌نماید. همچنین دو محقق دیگر نیز برای دوره 4-1972 بازدهیهای غیر عادی پیرامون نمونه 82 موردی مورد مطالعه خود را به دلیل تصور سهامداران از آینده سودآور تلقی کرده اند.
در راستای همین مفاهیم تحقیق دیگری در سال 1983 صورت گرفت و نشان داد که توزیع سهام جایزه در اندازه 6 درصد، ‌ثروت سهامداران را یک درصد افزایش می‌دهد. این محقق علت را در میزان کارایی بازار می‌داند. وی اگر چه معتقد به بازار کارآمد اقتصادی است ولی کارایی بازار را در چنین مواردی از نوع کامل و قوی نمی‌داند. زیرا در چنین بازاری سرمایه گذاران در زمان اعلام و یا پس از آن نمی‌توانند به سودهای فوق العاده دست یابند.
مطالعه دیگر در سال 1984 صورت گرفت و نشان داد که بازدهی غیر عادی پیرامون تجزیه سهام و سهام جایزه وجود دارد و نرخ این بازدهیها بیشتر از آن چیزی است که محقق قبلی مطرح کرده است و از همین مسئله نتیجه گیری می‌کند که ضعف بازار و کارایی آن با وجود عدم تطبیق قیمتها در این اندازه مورد تردید است به عبارت دیگر آنها معتقدند که بازار از کارایی کافی برخوردار است ولی علل دیگری نیز وجود دارد که موجب بازدهی فوق العاده است.
مطالعه دیگری در مورد 1308 شرکت توزیع کننده سهام جایزه و سهام تجزیه شده انجام گرفته است که در سال 1990 منتشر شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین درصد تجزیه سهام و جایزه در دوره مورد مطالعه 62 درصد بود و خطای پیش بینی درآمد‌‌ها 2/5 درصد بیشتر از پیش بینی تحلیل گران بود. به عبارت دیگر اولاً درآمد‌ها ی این شرکت‌‌ها در مقابل 810 شرکت که به عنوان گروه کنترل انتخاب شده بودند، ‌بیشتر بود. ثانیاً قیمت سهام قبل از حادثه از قیمت سهام شرکت‌ها ی کنترل نیز بیشتر بود.
مطالعه دیگری سهام جایزه و تجزیه سهام را از دید آثار و نتایج مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که توزیع سهام بین 5 تا 25 درصد موجب گسترش مالکیت بین 17 تا 30 درصد شده است. البته همین تحقیق نشان داده است که حدود 50 درصد از شرکت‌هایی که از سهام جایزه به عنوان جانشین کامل سود نقدی استفاده کرده اند به عبارت دیگر سود نقدی پرداخت نکرده اند، ‌با کاهش تعداد سهامداران خود در دوره مورد مطالعه ( 53-1950 میلادی ) مواجه شده اند، ‌محقق همچنین معتقد است چنانچه پایین آمدن قیمت سهام در اثر تجزیه باعث بالا رفتن قیمت بدون توجه به درآمد‌ها و سود‌ها ی مورد انتظار گردد، در این صورت تجزیه نمی‌تواند به افزایش تعداد سهامداران منجر شود زیرا سرمایه گذاران حرفه ای که از جریانات نقدی آتی شرکتها مطلع هستند حاضر به خرید چنین سهامی‌صرفاً به دلیل تجزیه نخواهند شد.
وی نتیجه می‌گیرد به همین دلیل هنگامی‌که قیمت بازار سهام افزایش می‌یابد باید علت را عامل رشد درآمد‌‌ها بدانیم نه تجزیه سهام.
تحقیقی در سال 1985 در بورس اوراق بهادار نیویورک انجام شده است. در این بررسی تاثیر سهام جایزه بر قیمت سهام مطرح بوده است و سهام جایزه را به دو دسته ذیل تقسیم نموده است.
سهام جایزه ای که همراه با افزایش سود نقدی بوده اند.
سهام جایزه ای که با کاهش یا عدم افزایش سود نقدی همراه بوده اند.
سهام جایزه ای که هیچگونه سود نقدی همراه آنها پرداخت نشده است.
در این تحقیق پس از حذف بعضی از گزینه‌‌ها، ‌224 مورد سهام جایزه 5 درصد‌و بالاتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سهام جایزه به خودی خود از نظر بازار سهام ارزش ندارد بلکه آنچه تعیین کننده ارزش شرکت می‌باشد و در نهایت موجب افزایش قیمت سهم می‌شود سود نقدی و پیش بینی سودهای آینده شرکت است.
مطالعه ای در سال 1997 توسط «رانکین و استیک» قوانین حسابداری و ویژگی‌ها ی شاخص سهام جایزه 20 درصد را مورد تحقیق و بررسی قرارداده اند و آنها نتایج تحقیق خود را چنین اعلام کردند که شرکتهایی که سهام جایزه کوچک 20 درصد اعلان می‌کنند به طور قابل توجهی بازده بالاتری نسبت به شرکتهایی که سود سهمی‌بزرگ 25 درصد یا بیشتر اعلان می‌کنند، ‌دارند.
همچنین در سال 2001 میلادی سه محقق دیگر به نام‌های «لوبو، فرانز و کراوفورد» شواهدی از عکس العمل بازار را نسبت به سهام جایزه را در ادامه تحقیق « رانکین و استیک» در یک زمان طولانی تر به کاربردند که اغلب این تحقیقات برعکس العمل سهامداران نسبت به سهام جایزه متمرکز شده است.
در تحقیق دیگری «تولرسون و همکاران،1997» درک بانکداران را از سهام جایزه مورد مطالعه و بررسی قراردادند و در بخشی از تحقیقات خود به نتایج مشابهی از یافته‌ها ی « رانکین و استیک» رسیدند و فرضیه سود انباشته آنان از نظر بانکداری رد شد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که بانکداران عقیده دارند که همه اطلاعات مرتبط باید در یادداشتهای همراه صورتهای مالی جایی که ماهیت چگونگی سهام جایزه گزارش شده است، ‌افشاء شود و نتایج این تحقیق را برای بهره مندی «فاسب» مفید دانستند.
2-3-2-تحقیقات داخلی:
و در تحقیق دیگری ( پایان نامه دکتری توسط آقای حسن علی سینائی به راهنمایی آقای علی جهانخانی با موضوع بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ) انجام شده است که نتیجه تحقیق انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران غیرکارآمد است و سرمایه گذاران از آثار سهام جایزه و تجزیه سهام آگاهی کافی ندارند. البته هر چه به اواخر دوره مورد مطالعه نزدیک می‌شویم گفته اخیر بهبود می‌یابد و تغییر محسوسی در بازدهی غیر عادی پیرامون مجامع ایجاد می‌گردد.