برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سهام جایزه حاوی اطلاعات ارزنده ای از آینده مطلوب شرکت‌ها نمی‌باشد. بنابراین به اعلان انتشار سهام جایزه توسط مدیریت به عنوان نشانه‌هایی از آینده رو به رشد نمی‌توان کاملاً اعتماد کرد. زیرا حجم کل سود دریافتی، ‌درآمد و ارزش ویژه هر سهم در سال‌های پس از جایزه در مقایسه با قبل رو به کاهش بوده است.
فصل سوم:
روش‌ اجرای تحقیق
1-3- مقدمه
آینده از آن کسانی است که بتوانند به نحو مناسبی برای آن برنامه ریزی نمایند . هر شخص حقیقی و حقوقی در صورتی می‌تواند موفق باشد که با توجه به پیش بینی اوضاع آینده ،‌برنامه ریزی های لازم را به انجام رساند . بنابراین پیش بینی عنصر کلیدی در کلیه تصمیم گیری های اقتصادی ،‌سرمایه گذاری و … می‌باشد .
این عجب نیست زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیمی‌به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال آن تصمیم روی می‌دهد . پیش بینی جوانب غیر قابل کنترل این وقایع قبل از تصمیم گیری ،‌انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند . به طور کلی می‌توان هدف از پیش بینی را کاهش ریسک در تصمیم گیری دانست .
از آغاز تاریخ بشر ،‌انسان درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده‌ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است . بدین جهت به کشف قوانین ،‌اصول و نظریه‌های حاکم بر پدیده و رویدادها نایل آمده است . اما باید توجه داشت که این قوانین تحت شرایط خاص اعتبار دارد که مهمترین آن ثبات و استمرار وقوع پدیده هاست .
به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی‌برای پیش بینی وقوع پدیده‌ها در جهان پیش فرض آنست که این پدیده‌ها اتفاقی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است . در غیر این صورت انجام پژوهش علمی‌غیر ممکن بود . تحقیق علمی‌که همان کاربرد روش علمی‌است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می‌دهد و یا رخ نمی‌دهد .
برای تحقیق تعریف های گوناگون ارائه شده است . اما در یک تعریف ساده تحقیقی عبارت است از : «فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین » بنابراین تحقیق فرایندی است که از طریق آن می‌توان درباره «ناشناخته » به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد . در این فرایند از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آن به یافته های تحت عنوان «روش شناسی » یاد می‌شود . روش شناسی تحقیق درصدد آن است که داده ‌ها به گونه ای گرد آوری و مورد تفسیر قرار گیرد که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد .
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او هر چه دقیقتر ،‌آسانتر،‌ سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند .
2-3-روش تحقیق :
نظر به اینکه این تحقیق دارای قلمرو زمانی معینی است و در پی بررسی نمونه های مورد نظر تحقیق می‌باشد . لذا به عنوان یک تحقیق میدانی و پیمایشی تلقی می‌شود . از سوی دیگر از آنجاییکه نتایج این مطالعه می‌تواند مورد استفاده مدیران مالی شرکت‌ها قرار گرفته و در تدوین استراتژی های خرید و فروش سرمایه گذاران و سهامداران مفید واقع گردد،‌ لذا این مطالعه به عنوان یک تحقیق کاربردی قلمداد می‌گردد.
در این تحقیق هدف بررسی تاثیر انتشار درصد‌های مختلف سهام جایزه به عنوان متغیر مستقل بر بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته می‌باشد .
یعنی بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران و نتایج حاصل از آزمون فرضیات قابل تعمیم به کل جامعه مورد نظر خواهد بود(استقرایی – قیاسی).
3-3-فرضیات تحقیق :
فرضیه ،‌جمله ای (موضوعی) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد . اهمیت نسبی یک فرضیه ی معین فقط در رابطه با کارایی آن در مسئله ،‌مورد قضاوت قرار می‌گیرد .
فرضیه های این تحقیق به شکل زیر تدوین گردیده اند:
فرضیه اصلی : انتشار سهام جایزه بر روی بازدهی سهام تاثیر دارد.
فرضیات فرعی : انتشار سهام جایزه زیر 20 درصد بر روی بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :
انتشار سهام جایزه 20 درصد تا 50 درصد بر روی بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم :
دسته بندی : علمی