برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

M = عملگری مشابه دلتای کرونیکر است .
= کرنش حجمی ناشی از تورم ژل سیلیکاتی حاصل از واکنش .
= کرنش حرارتی
در این رابطه مقدار وابسته به محدوده الاستو پلاستیک ̨ کافیست نرخ کرنش پلاستیک را به قسمت راست معادله نرخ کرنش کل افزوده ( مشتق رابطه 2-3 ) و برای تعیین نرخ کرنش پلاستیک فرض می شود که سطح تسلیم تحت تاثیر پیشرفت واکنش می باشد .
2-2-5-مدل پارامتریک واکنش قلیایی ] 35 [
در این مدل که در سال 1995 ارائه شده است ̨ فاکتورهای رطوبت ̨ دما و خواص فیزیکی –شیمیایی اجزاء بتن درمحاسبه کرنشهای ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها در نظر گرفته شده اند .
برای ایجاد ارتباط میان کرنشهای بوجود آمده و عوامل فوق الذکر از سه فاکتور وزنی استفاده می شود . ( ̨ ̨ ) این فاکتورهای وزنی ̨ نسبت انبساط ناشی از پارامترهای مورد نظر در زمان و مکان خاص را به ماکزیمم مقدار انبساط ناشی از همان زمان نشان می دهد .
بنابراین این فاکتورها از صفر تا یک تغییر می کنند .
= فاکتور وزنی مربوط به رطوبت
= فاکتور وزنی مربوط به واکنش زایی اجزاء بتن
= فاکتور وزنی مربوط به درجه حرارت
2-2-6-تحقیقات Romera ] 44 [
این تحقیق بر روی سد Belesar در شمال غرب کشور اسپانیا انجام شده است .
ارتفاع سد 130 و طول آن حدود 600 متر می باشد .
از سال 1963 که سد مورد بهره برداری قرار گرفته است ̨ سیستم مبصر ، اطلاعات مربوط به سطح آب ̨ تغییرات دما ̨ جابجایی و تغییر شکل نقاط مختلف سد را ثبت کرده است .
با توجه به داده های ثبت شده مشخص می گردد که رفتار سد در سنین آغازین مطابق پیش بینی اولیه بوده است . ولی در سنین بالا ̨ سد رفتار غیر واقعی از خود نشان می دهد . این رفتار از سال 1963 تا 1989 نرخ تغییرات با سرعت بیشتری صورت گرفته است . علت این رفتار سد ̨ وقوع واکنش قلیایی می باشد که تا سال 1979 با یک روند کند و آرام پیش رفته است ولی از سال 1980 روند وقوع آن افزایش یافته است .
جهت مدلسازی رفتار سد برنامه ای با استفاده از روش عناصر محدود نوشته و با داده های ثبت شده مقایسه گردید .
حالتهای مختلف بارگذاری که در برنامه منظور شده است عبارتند از :
وزن سد : SW
فشار آب با ارتفاع متوسط 285 متر : (بالا دست )
فشار آب با ارتفاع حداکثر 330 متر : (پایین دست )
تغییرات حرارتی :
انبساط واکنش قلیایی از سال 1963 تا 1970 با روند کند : EXP1
انبساط واکنش قلیایی از سال 1980 تا 1989 با روند سریع و نرخ ثابت افزایش سالانه : EXP2
در تحقیق Romera انبساط ناشی از واکنش قلیایی بصورت بارگذاری حرارتی مدل شده است .
دسته بندی : علمی