برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-Alkali Carbonate Reaction(ACR)

در واکنش اول پیوند سیلیکسان شکسته و پیوندهای سیانول شکل میگیرد . این پیوندها با یون هیدروکسید واکنش میدهند . در محیطی که یون کم باشد بار منفی حاصل از واکنش دوم با یون های قلیایی و توازن ایجاد می کند . مکانیسم مرحله دوم واکنش که سبب تولید مواد قابل تورم می شود هنوز به خوبی شناخته نشده است . اما به نظر می رسدکه یونهای نامحلول محیط در حفره های ریز و ترک ها پخش شده و محصولاتی چون ژل و رسوب و حتی کریستال تشکیل می دهند .
تشکیل ژل سیلیکاتی باعث به وجود آمدن فشار داخلی فزاینده در بتن می شود . این فشار داخلی می تواند ناشی از جذب آب یا فشار اسمزی باشد . در تمامی موارد همین فشار داخلی است که سبب تورم و انبساط بتن می شود .


واکنشهای فوق الذکر تحت تاثیر عواملی چون حرارت و رطوبت نسبی و قابلیت واکنش پذیری سنگدانه ها قرار دارد که به اختصار توضیح داده خواهند شد . مکانیسم ASR وابسته به دماست . بدین معنی که هر چه دما بالاتر باشد فرایند سریعتر رخ می دهد و در دماهای خیلی پایین ممکن است واکنش متوقف شود .
این اثرناشی ازآن است که هر دو فاز مکانیسم یعنی حل شدن سیلیس و تشکیل ژل سیلیکاتی تحت تاثیر دما قرار دارند .
رطوبت لازمه ASR است . چرا که هم نقش حلال سیلیس را دارد و هم محیطی برای پخش یونها در حین واکنش فراهم می کند که سبب پیشرفت واکنش ASR در سازه می شود .
میکرو ترکهای ناشی از تورم ASR ابتدا پیشاپیش جبهه موثر واکنش دیده می شود . فشاری که تورم ASR در پشت این بخش به وجود می آورد با تنشهای کششی که در سازه ایجاد می شود خنثی می گردد . در نهایت این تنشهای کششی بر مقاومت کششی بتن غلبه کرده و پاره ای خرابیها در سازه ایجاد می کند .
بنابراین مکانیسم کلی ASR به صورت زیر بیان می شود :
حل شدن مشتقات سیلیس که در محیط قلیایی (PH بالا ) ناپایدار هستند .
انجام یک سری واکنش و رسیدن سیستم به پایداری شیمیایی
به وجود آمدن محصولاتی نظیر ژل سیلیکاتی و میکرو کریستال ناشی از واکنش
تورم بتن و یا سنگدانه ها در اثر جذب محلول حاوی ژل و نیز تورم خود ژل
به وجود آمدن فشار زیاد در حدود 5 تا 6 مگا پاسکال در سیمان مجاور
ایجاد ریز ترک در سیمان بتن
انبساط بتن
ترک در بتن
1-3-2-واکنش قلیایی کربناتی (ACR ) :
واکنش ACR پیچیده تر از انواع دیگر است و ماهیت آن هنوز به خوبی شناخته نشده است . اما مراحل زیر برای آن متصور است :

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع استاندارد و محاسبه

در واکنش اول دولومیت با قلیایی موجود در محیط واکنش داده و کربنات کلسیم تولید می شود . سپس هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراتاسیون سیمان با نمک به وجود آمده از مرحله اول شرکت کرده و کربنات کلسیم تولید می شود . محصولات حاصل از واکنش مشخص هستند ̨ اما توضیح دقیق مکانیسم فرایند به صورت فرموله بسیار دشوار است ̨ چرا که واکنش به صورت تبدیل حجم به حجم پیش می رود و حجم جدیدی به وجود نمی آید .
برای انبساط بتن علل مختلفی ذکر شده است . یکی از علتها این است که منشورهای دولومیت که توسط قابی از کلسیت احاطه شده اند ابعاد اولیه خود را حفظ می کنند . اما جزء موجود در دولومیت تبدیل به می شود که حجم آن با پیشرفت واکنش زیاد می شود . لذا نیروهای فزاینده داخلی به وجودآمده و در نهایت سبب به وجود آمدن ترک در بتن می شود .
برخی از محققین جذب آب توسط کانیهای رس حاصل از واکنش را علت تورم بتن می دانند .

دسته بندی : علمی