برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
در مورد محدودیتهای مدل عددی می توان گفت که مدل عددی ارائه شده کاملا وابسته به فشار داخلی ناشی از تورم ژل می باشد که خود آن وابسته به میزان انبساط ناشی ازواکنش قلیایی است .
میزان انبساط ناشی از واکنش قلیایی نیز وابسته به مقدار پتانسیل فعالیت سنگدانه ها و شرایط آزمایش از قبیل میزان سود ̨ رطوبت و دما دارد .
بنابراین جهت استفاده از این مدل برای مدلسازی سایر تحقیقات بایستی مقدار انبساط ناشی از واکنش قلیایی مشخص باشد . اصولا اثر واکنش قلیایی سنگدانه در نواحی با رطوبت و دمای بالا (نظیر مناطق استوایی ، مناطق ساحلی ایران یا احداث سازه ای در کنار یا روی رودخانه ها ، تیرها و قطعات خمشی مربوط به سرریز بدنه سدها و…) بر رفتار خمشی تیر اثر گذار بوده و بایستی در نظر گرفته شود .
4-5-روش گام به گام مدل کردن :
برای مدل کردن تیرها تحت اثر واکنش قلیایی به شرح ذیل عمل می شود :
1-ابتدا باید با آزمایش های لازم پتانسیل فعالیت سنگدانه ها مشخص گردد .
2-پس از بدست آوردن منحنی فشار داخلی که در موارد ذکر شده به طور کامل شرح داده شد ̨ مقدار فشار داخلی متناظر با هر کرنش آزاد بدست می آید . نمونه ای از این منحنی شکل (4-3 ) می باشد که برای این پژهش بکار رفته است .
3-پس از تعیین مقدار فشار داخلی ̨ تیر را با بارگذاری خاص مدل کرده و فشار داخلی را به آن وارد می شود .
4-در مدل کردن تیرها میرایی برای بتن در نظر میگیریم .
4-همچنین با تعیین مقادیر تنش کنترل ، آرماتور و مقطع تیر صورت می گیرد .
4-6-نتیجه گیری
با توجه به مقایسه مدل و نتایج آزمایشگاه ̨ مشخص می گردد که مدل قادر به بیان اثر واکنش قلیایی روی رفتار تبر بتنی مسلح می باشند . ولی نتایج مدل با توجه به یکنواخت گرفتن فشار داخلی ژل سیلیکاتی در سه جهت سازگاری مناسبی با نتایج آزمایشگاه بویژه در بخش فشاری دارد . بنابراین جهت تحلیل و طرح تیرهای بتنی مسلح تحت تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها ، فشار داخلی یکنواخت حاصل از ژل سیلیکاتی به بارگذاری اصلی اضافه گردیده و تنش در بتن فشاری و آرماتور کششی کنترل می گردد .
فصل پنجم
نتیجه گیری
با توجه به مدلسازی انجام شده و تجزیه و تحلیل آنها ̨ نتایج زیر حاصل می شوند :
1-مدل کردن واکنش قلیایی بصورت فشار داخلی ژل سیلیکاتی به واقعیت نزدیکتر بوده و روش مناسبی جهت مدل کردن این پدیده دارد .
2-برای کنترل تیرهای که دراثرواکنش قلیایی قرارگرفته اند̨ تیر با بارگذاری خودش مدل نموده واثر واکنش قلیایی بصورت فشارداخلی یکسان درکل تیر در نظر گرفته می شود .
3-می توان با استفاده از
دسته بندی : علمی