برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 2-12- منحنی بار – تغییر مکان در تیرها ] 4[

شکل 2-13- منحنی بار –کرنش بتن در تیرها ] 4[

شکل 2-14- منحنی بار- کرنش فولاد در تیرها ] 4[
2-2-11-تحقیقات Hamada ] 8 [
در این تحقیق ، انبساط ناشی از واکنش قلیایی در 8 حالت مختلف شرایط تکیه گاهی بررسی شده است (شکل 2-15).
در برخی از نمونه ها ورق انتهایی برای گیرداری آرماتور نصب شده است . نمونه ها به ابعاد 600*250*250 میلیمتر ساخته و در دمای 40درجه سانتیگراد و رطوبت 100 درصد نگهداری شدند .
رفتار مکانیکی تیر بتنی تحت اثر واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها به مدت دو سال بررسی شده است . نمودار نسبت کرنش طولی نمونه های 3 تا 8 نسبت به نمونه 2 در شکل (2-16) رسم شده است .

شکل 2-15- مشخصات نمونه ها ] 8 [

شکل 2-16- نسبت کرنش طولی حالات 3تا 8 به حالت 2 ] 8 [
با بررسی شکل 2-16 مشخص می گردد که واکنش قلیایی وابسته به شرایط تکیه گاهی می باشد.
بطوریکه کمترین انبساط در حالات 7 و 8 رخ می دهد . اضافه کردن ورق انتهایی نسبت به افزایش آرماتور بیشتری روی کاهش انبساط طولی واکنش قلیایی دارد . از طرفی گذاشتن خاوت در حالت 8 تاثیری روی انبساط طولی ندارد ولی انبساط عرضی را نسبت به حالت 7 کاهش می دهد .
2-3-نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات صورت گرفته نتایج زیر حاصل می شود :
1-واکنش قلیایی سنگدانه باعث انبساط در تیر بتنی مخصوص در نواحی با آرماتور کم (ناحیه فشاری ) می شود . انبساط با زمان افزایش یافته و پس از مدتی ثابت باقی می ماند .
2-اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها روی خواص مکانیکی نمونه های بتنی ( استوانه ای یا مکعبی ) محسوس تر از یک تیر بتنی مسلح است .
3-در مورد اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها روی ظرفیت باربری تیر بتنی نتایج ضد و نقیضی وجود دارد . یک سری از تحقیقات حاکی از کاهش ظرفیت باربری تیر بتنی به علت کرنش زیاد در فولاد و تسریع در تسلیم می باشد . در برخی از تحقیقات ژل را به عنوان پرکننده در نظر می گیرند و از طرفی اختلاف انبساط بالا و پایین تیر (گرادیان ) و بالا آمدگی تیر را باعث پیش تنیدگی در بتن می دانند که منجر به افزایش ظرفیت باربری می شود .
4-استفاده از بتن با مقاومت بالا با استفاده از پوزولانها باعث بهبود ریز ساختار و کاهش نفوذ پذیری بتن شده در نهایت اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها را کاهش می دهد .
به طور کلی می توان گفت از آنجا که فرایند واکنش قلیایی سنگدانه یک فرایند درونی و وابسته به فضاهای خالی بتن است . بنابراین رفتار مکانیکی تیر تحت اثر این پدیده باید به صورت همزمان با بارگذاری بررسی شود . چرا که تحت اثر بار تغییراتی در زیر ساختار بتن ایجاد می شود که روی وقوع واکنش قلیایی موثر هستند .
جهت حصول به یک نتیجه کلی ̨ آزمایشهای بیشتر روی تیر با درصدهای مختلف فولاد کششی و فشاری توصیه می شود .
فصل سوم

دسته بندی : علمی