برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

پس از اسکن پروتز زانوی مورد نظر با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری مختصات، مدل ابر نقاط حاصل برای تبدیل شدن به مدل سه بعدی قابل استفاده جهت شبیه‌سازی نیاز به ویرایش خواهد داشت. به همین دلیل در این بخش با استفاده از نرم‌افزار تجاری سالیدورکس مدل سه بعدی قطعات پروتز ایجاد و ویرایش شد. در ویرایش قطعات پروتز، سعی در حذف لبه‌های تیز شده است. هم‌چنین در نقاط تماس و دیگر نقاط که باعث ایجاد مش‌های ریز می‌شدند، سطوح به هم دوخته شده‌اند و بخش‌های غیر ضروری برای تحلیل حذف گردید. در شکل ‏34 و شکل ‏35، مدل سه بعدی بخش‌های مختلف و در شکل ‏36 مدل سه بعدی یک پروتز کامل قبل و پس از ویرایش ارائه شده‌است.
(الف)
(ب)
شکل ‏34: مدل سه بعدی قطعه‌ فیمورال پروتز زانوی مورد بررسی (الف) قبل از ویرایش و (ب) بعد از ویرایش.
(الف)
(ب)
شکل ‏35: مدل سه بعدی تیبیال و تیبیال‌‌ترای پروتز زانو، (الف) قبل از ویرایش و (ب) بعد از ویرایش.
(الف)
(ب)
شکل ‏36: مدل سه بعدی پروتز کامل زانو مورد بررسی (الف) قبل از ویرایش و (ب) بعد از ویرایش.
المان‌‌بندی بخش‌های مختلف پروتز زانو
در این بخش المان‌بندی پروتز زانوی مورد نظر ارائه می‌گردد. در شکل ‏37 هندسه المان استفاده شده و در شکل ‏38 المان‌بندی پروتز زانو با این نوع المان ارائه شده است. در این المان‌بندی از المان Solid 187 به تعداد 32837 المان و تعداد 66030 گره استفاده شده است.
شکل ‏37: هندسه المان‌ Solid187.
شکل ‏38: المان‌بندی بخش‎های مختلف پروتز زانوی مورد بررسی.
اعمال شرط مرزی و بارگذاری در شبیه‌سازی پروتز زانو
در این بخش دو روش اعمال شرایط مرزی به کار رفته که در شکل ‏39 و شکل ‏310 ارائه شده است. در روش اول بخشی از فیمورال ثابت و نیرو عمود بر سطح تیبیال‌ترای وارد شده ‌است. در روش دوم سطح تیبیال‌ترای ثابت و نیرو در مرکز مفصل، وارد بر سطوح فیمورال در راستای عمود بر سطح تیبیال اعمال شده‌است. در بخش استخراج نتایج، نتایج هر یک از این دو روش ارائه و مقایسه خواهند شد. لازم به ذکر است که نیروها فقط در راستای عمود بر سطح تیبیال و با توجه به جدول ‏33 در بحرانی‌ترین موقعیت محاسبه و اعمال خواهند شد. در جدول ‏33 مقدار نیروهای اعمالی در موقعیت‌های متفاوت ارائه شده‌ است.
جدول ‏33: نیروهای اعمالی بر سطح تیبیال در موقعیت‌های گوناگون.
نیروی عمود بر سطح تیبیال (N)
نیروی اعمالی
(× وزن بیمار)
زاویه زانو (درجه)
فعالیت
450
5/0
دسته بندی : علمی