برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

21
دوم
بین 20 تا 50 درصد
36
سوم
بیش از 50 درصد
60
مجموع
117
5-3- روش جمع آوری اطلاعات :
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای این تحقیق از طریق مجلات و سالنامه های انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ‌گزارشات مجامع عمومی‌عادی و فوق العاده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از طریق شرکت هایی که اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به صورت بسته های نرم افزاری تهیه نموده اند جمع آوری شده است. ادبیات تحقیق که موضوع فصل دوم این پایان نامه می‌باشد از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. در تحریر ادبیات تحقیق از کتاب‌ها،‌ پایان نامه‌های داخلی و خارجی که مربوط به موضوع تحقیق بوده است، استفاده شده است.
6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در تحقیق حاضر از آماره های فراوانی و پراکندگی ( مانند میانگین و انحراف معیار ) و نمودار های ستونی جهت توصیف یافته های پژوهش پرداخته و در بخش استنباطی نیز با استفاده از آزمون های تی تست1 و کروسکال والیس2 فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار می دهیم .
آزمون کروسکال والیس برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.
H0 : µ1 = µ2 = µ3
دست کم میانگین دو گروه یکسان نیست H1 :
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4-‏ مقدمه‏
برای اجرای یک طرح پژوهشی به روش علمی، محقق با استفاده از ابزارهای مناسب، اطلاعات و ‏شواهد کافی برای اندازه گیری و ارزیابی فراهم می آورد و با استفاده از روش های معین، داده های ‏گردآوری شده را تلخیص، تنظیم و طبقه بندی می کند و به صورت جداول و نمونه های آماری ‏نمایش می دهد. به بیان دیگر، اطلاعات جمع آوری شده به منظور استنتاج صحیح آماری و توجیه ‏و تفسیر دقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مرحله تجزیه و تحلیل، اطلاعات از نظر ‏مقایسه با یکدیگر و با عوامل خارجی مورد آزمون قرار می گیرد و تکلیف رد یا قبول شدن ‏فرضیه ها روشن می گردد.‏
با توجه به اینکه صرفاً حدس و گمان، ایجاد یقین نمی کند لذا بایستی با استفاده از روش های ‏آماری و استدلال قیاسی به طریقه صحیح حدس و گمان بخردانه را تایید و یا تکذیب نمود. در ‏فصل سوم روش های جمع آوری داده ها و نحوه پردازش آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ‏اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها فراهم گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل حاصل از ‏اطلاعات پرداخته می شود ‏.
در بخش یافته های توصیفی با استفاده از آماره های فراوانی و پراکندگی (مانند میانگین، انحراف معیار) و نمودارهای ستونی به توصیف یافته های پژوهش می پردازیم. در بخش استنباطی نیز با بهره گیری از آزمون های تی تست و کروسکال والیس فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار می دهیم.
دسته بندی : علمی