برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل ‏210: نمایش زاویه زانو و مقدار بار فشاری در حالت بالا رفتن از پله [25]. 36
شکل ‏211: نمایش زاویه زانو و مقدار بار فشاری در حالت دو زانو ایستاده [25]. 37
شکل ‏212: نمایش نیروها و حرکت های اعضای زانو [1]. 44
شکل ‏213: نمایش مدل المان محدود پروتز ثابت (چپ) و متحرک (راست) [1]. 45
شکل ‏31: منحنی تنش- کرنش واقعی پلی‌اتیلن مولکولار غنی شده [1]. 50
شکل ‏32: قطعات تیبیال و تیبیال‌ترای و فیمورال پروتز زانوی مورد بررسی. 51
شکل ‏33: مدل ابرنقاط خام قطعات تیبیال و تیبیال‌ترای پروتز زانوی مورد بررسی. 51
شکل ‏34: مدل سه بعدی قطعه‌ فیمورال پروتز زانوی مورد بررسی (الف) قبل از ویرایش و (ب) بعد از ویرایش. 52
شکل ‏35: مدل سه بعدی تیبیال و تیبیال‌‌ترای پروتز زانو، (الف) قبل از ویرایش و (ب) بعد از ویرایش. 53
شکل ‏36: مدل سه بعدی پروتز کامل زانو مورد بررسی (الف) قبل از ویرایش و (ب) بعد از ویرایش. 53
شکل ‏37: هندسه المان‌ Solid187. 54
شکل ‏38: المان‌بندی بخش‎های مختلف پروتز زانوی مورد بررسی. 54
شکل ‏39: نحوه بارگذاری پروتز زانو در حالت زاویه زانوی 135 درجه (بخشی از فیمورال ثابت و نیرو عمود بر سطح تیبیال‌ترای). 56
شکل ‏310: نحوه بارگذاری پروتز زانو در حالت زاویه زانوی 135 درجه (سطح تیبیال ترای ثابت و نیرو در مرکز مفصل وارد بر سطوح فیمورال). 56
شکل ‏311: تماس‎های مختلف موجود در تحلیل پروتز مورد نظر. 57
شکل ‏312: کانتور تنش ون مایزز قطعه فیمورال با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در حالت زاویه زانوی صفر درجه. 58
شکل ‏313: کانتور تنش ون مایزز قطعه تیبیال با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در حالت زاویه زانوی صفر درجه. 59
شکل ‏314: کانتور تنش ون مایزز قطعه تیبیال‌ترای با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در زاویه زانوی صفر درجه. 59
شکل ‏315: کانتور کرنش معادل قطعه فیمورال با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در حالت زاویه زانوی صفر درجه. 60
شکل ‏316: کانتور کرنش معادل قطعه تیبیال با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در حالت زاویه زانوی صفر درجه. 60
شکل ‏317: کانتور کرنش معادل قطعه تیبیال‌ترای با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در زاویه زانوی صفر درجه. 61
شکل ‏318: کانتور تغییر شکل کلی قطعه فیمورال با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در حالت زاویه زانوی صفر درجه. 61
شکل ‏319: کانتور تغییر شکل کلی قطعه تیبیال با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در حالت زاویه زانوی صفر درجه. 62
شکل ‏320: کانتور تغییر شکل کلی قطعه تیبیال‌ترای با اعمال شرط مرزی نوع دوم، در زاویه زانوی صفر درجه. 62
دسته بندی : علمی