برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 2-1 مدل یک بعدی رفتار بتن تحت اثر AAR  ……………..……..…………………………………………….24
شکل 2-2- مشخصات تیر مدل شده ……………………………………….…………………………………………………. 25
شکل 2-3- تنش در آرماتور کششی ………………………….……………………………………………………………….. 26
شکل 2-4- مدل سه بعدی برای 4/1 تیر ………………………………………………………………………………………. 32
شکل 2-5- منحنی کرنش طولی –زمان…………………………………………………………………………………………. 33
شکل 2-6- منحنی تغییر مکان – زمان………………………………………………………………………………………….. 33
شکل 2-7- منحنی انبساط آزاد به دست آمده از آزمایش Isotermic……………………………………………… 34
شکل 2-8 تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی –آزمایش اول………………………………35
شکل 2-9- تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی –آزمایش دوم……………………………36
شکل 2-10- مشخصات تیر Swamy……….…………………………………………………………………………………37
عنوان صفحه
شکل 2-11- مدل شکست تیرها………………………………………………………………………………..…………………..38
شکل 2-12- منحنی بار تغییر مکان در تیرها…………………………………………..…………………………………………39
شکل 2-13- منحنی بار کرنش بتن در تیرها…………………………………………………………………………………….. 39
شکل 2-14- – منحنی بار کرنش بتن در تیرها………………………………………………………………………………….40
شکل2-15-مشخصات نمونه ها……………………………………………………………………………………………………….41
شکل 2-16 نسبت کرنش طولی حالات 3 تا 8 به حالات 2…………………………………………………………………42
اشکال فصل سوم
شکل 3-1- مشخصات تیر مدل شده و نحوه قرارگیری تیرها جهت اعمال بارگذاری…………………………… 47
شکل 3-2- کرنش بتن در تیر ……………………………………………………………………………………………. 48
شکل 3-3- کرنش بتن در تیر …………………………………………………………………………………………….. 49
شکل3-4- کرنش بتن در تیر ………………………………………………………………………………………………… 49
شکل 3-5-کرنش بتن در تیر …………………………………………………………………………………………… 50
شکل3-6-کرنش بتن در تیر ………………………………………………………………………………………………… 50
شکل3-7- کرنش بتن در تیر ………………………………………………………………………………………………. 51
دسته بندی : علمی