برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

50+3 c289/0 ± 33/85 b333/0 ± 66/98 c118/1 ± 66/116 a913/0 ± 33/131
100+2/5 a289/0 ± 66/92 b333/0 ± 66/98 a118/1 ± 33/110 b913/0 ± 00/120
200+2 c289/0 ± 00/85 b333/0 ± 66/98 a118/1 ± 66/108 b913/0 ± 33/119
250+1/5 b289/0 ± 66/89 a333/0 ± 33/104 b118/1 ± 00/104 c913/0 ± 33/116
*حروف مشابه نشاندهنده عدم معنی دار بودن است (05/0p>).
مقادیر به دست آمده نشان میدهند که در روز اول، بالاترین میانگین اسیدیته مربوط به حاوی 100 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز می باشد که با بقیه نمونه ها تفاوت معنی داری داشت(05/0p<). در مقابل مقادیر اسیدیته نمونه های ماست حاوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه ماست چکیده کنترل تفاوت معنی داری با هم نداشت.
در روز هفتم، بالاترین مقدار اسیدیته مربوط به نمونه حاوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز بود که با سایر نمونه ها و نمونه کنترل تفاوت معنی داری(05/0p<). داشت. بین نمونه های ماست حاوی 50 ، 100 و 200 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
در روز چهاردهم نیز میانگین اسیدیته نمونه ماست چکیده حاوی50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز به طور معنی داری از بقیه نمونه ها بیشتر بود و بین نمونه ماست کنترل و ماست محتوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
در روز بیست و یکم نیز نمونه محتوی50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز دارای بالاترین میزان اسیدیته بود و به عبارتی ترشی بیشتری از سایر نمونه های ماست داشت. بین نمونه ماست کنترل و ماست محتوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نشد،ضمن آنکه کمترین میزان اسیدیته به نمونه ماست محتوی کنترل تعلق داشت.
4-4- نتایج به دست آمده از آزمون های فیزیکی ماست همزده چکیده در طول نگهداری
4-4-1- نتایجبهدست آمده ازسنجش آباندازی نمونههای ماستهمزدهچکیده درطول نگهداری:
مقدار آب اندازی نمونه های ماست همزده چکیده در طول دوره نگهداری در سرما، در جدول 4-4 مشخص شده است.
جدول 4-4- میزان آب اندازی نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول دوره نگهداری(انحراف معیار± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل b076/0 ± 1.75 a089/0 ± 90/1 a180/0 ± 10/2 a084/0 ± 45/2
50+3 c076/0 ± 1.25 d089/0 ± 47/1 c180/0 ± 65/1 b084/0 ± 02/2
100+2/5 a076/0 ± 1.37 c089/0 ± 57/1 b180/0 ± 75/1 a084/0 ± 37/2
200+2 a076/0 ± 1.37 b089/0 ± 75/1 b180/0 ± 85/1 b084/0 ± 25/2
250+1/5 c076/0 ± 1.5 a089/0 ± 85/1 a180/0 ± 97/1 a084/0 ± 35/2
*حروف مشابه در جدول نشاندهنده عدم معنی دار بودن است (05/0p>).
همانطور که از جدول 4-4 مشاهده می شود، در روز اول، بیشترین درصد آب اندازی مربوط به نمونه ماست کنترل بود که با سایر نمونه ها اختلاف معنی داری داشت(05/0p<). کمترین میزان آب اندازی نیز در این روز به نمونه ماست محتوی 50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز مربوط می شد.
در روز هفتم،کمترین و بیشترین میزان آب اندازی به ترتیب به نمونه ماست محتوی 50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه ماست چکیده کنترل تعلق داشت. در روز چهاردهم نیز بین میزان آب اندازی تمام نمونه های ماست چکیده با نمونه کنترل تفاوت معنی داری(05/0p<) مشاهده شد،ضمن آنکه بین نمونه های ماست حاوی 100 و 200 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نشد و نمونه ماست کنترل مانند روزهای 1و 7 ، دارای بیشترین میزان آب اندازی بود. این روند تا روز بیست و یکم برای نمونه کنترل ادامه داشت. در روز بیست و یکم، بین نمونه های ماست محتوی50 و 100 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز با نمونه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت(05/0p<).
دسته بندی : علمی