برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
4-5- نتایج آزمون های حسی ماست همزده چکیده در طول نگهداری
4-5-1- نتایج به دست آمده از ارزیابی عطر و طعم ماست همزده چکیده در طول نگهداری:
امتیازات داده شده به عطر و طعم نمونه های ماست همزده چکیده توسط گروه ارزیاب در جدول 4-5 ارائه گردیده است.
جدول 4-5- امتیازات حاصل از ارزیابی عطر و طعم نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل c108/0 ± 61/4 b129/0 ± 69/4 c221/0 ± 49/3 c204/0 ± 20/2
50+3 c108/0 ± 70/4 c129/0 ± 63/4 d221/0 ± 37/3 c204/0 ± 26/2
100+2/5 b108/0 ± 77/4 a129/0 ± 88/4 b221/0 ± 96/3 b204/0 ± 63/3
200+2 a108/0 ± 00/5 d129/0 ± 59/4 a221/0 ± 37/4 a204/0 ± 83/3
250+1/5 a108/0 ± 00/5 d129/0 ± 54/4 b221/0 ± 98/3 a204/0 ± 88/3
* حروف مشابه نشاندهنده عدم معنی دار بودن است(05/0p>).
همانگونه که از جدول 4-5 مشاهده می شود، در روز اول، بین امتیازات عطر و طعم نمونه های ماست حاوی 200 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نشد و این دو نمونه بالاترین امتیاز عطر و طعم را دارا بودند. در روز هفتم، بالاترین امتیاز متعلق به نمونه کنترل بود که با سایر نمونه های ماست چکیده تفاوت معنیداری(05/0p<) داشت. مانند روز اول، بین نمونه ماست محتوی 200 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نشد و نمونه ماست اخیر دارای کمترین امتیاز عطر و طعم بود. کمترین و بیشترین امتیاز عطر و طعم در روز چهاردهمِ نگهداری، به ترتیب متعلق به نمونه های ماست حاوی50 و 200 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز بود در حالی که بین نمونه های ماست چکیده محتوی100 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری وجود نداشت(05/0p>).
در روز بیست و یکم نگهداری، بین نمونه های ماست حاوی 200 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و بین نمونه های ماست کنترل و نمونه حاوی 50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیشترین امتیاز عطر و طعم در پایان دوره نگهداری نمونه های ماست متعلق به نمونه محتوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز بود. نتایج نشان داد که ارزیاب ها در روز بیست و یکم امتیاز بیشتری به نمونه های ماست پروبیوتیک حاوی ترکیبات پری بیوتیک (در مقایسه با ماست کنترل) دادند.
4-5-2- نتایج به دست آمده از ارزیابی قوام ماست همزده چکیده در طول نگهداری
امتیازات داده شده به قوام نمونه های ماست همزده چکیده توسط گروه ارزیاب در جدول 4-6 ارائه گردیده است.
جدول4-6- امتیازات حاصل از ارزیابی قوام نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل c101/0 ± 00/3 b024/0 ± 78/2 d217/0 ± 04/2 d199/0 ± 00/1
50+3 a101/0 ± 00/5 a024/0 ± 02/4 b217/0 ± 35/3 a199/0 ± 15/3
100+2/5 a101/0 ± 00/5 a024/0 ± 11/4 a217/0 ± 76/3 a199/0 ± 12/3
200+2 b101/0 ± 00/4 a024/0 ± 00/4 c217/0 ± 00/3 b199/0 ± 80/2
دسته بندی : علمی