برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

250+1/5 c101/0 ± 00/3 b024/0 ± 82/2 d217/0 ± 03/2 c199/0 ± 05/2
*حروف مشابه نشاندهنده عدم معنی دار بودن است (05/0p<).
طبق جدول شماره 4-6 ، در روز اول بین نمونه ماست شاهد و نمونه حاوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنی داری مشاهده نشد،در حالی که نمونه شاهد با سایر نمونه های ماست دارای تفاوت معنی دار بود(05/0p<).
در روزهای هفتم و چهاردهم نیز دو نمونه شاهد و ماست محتوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز تفاوت معنیداری نداشتند. در روز پایانی نگهداری در یخچال شاهد وجود اختلاف معنی دار (05/0p<) بین تمام نمونه ها با نمونه شاهد بودیم.در روز بیست و یکم، ارزیاب ها بیشترین امتیاز را به نمونه ماست محتوی 50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز دادند، در حالی که نمونه ماست شاهد ،کمترین امتیاز را کسب نمود.
4-5-3- نتایج به دست آمده از ارزیابی رنگ ماست همزده چکیده در طول نگهداری
امتیازات داده شده به رنگ نمونه های ماست همزده چکیده توسط گروه ارزیاب در جدول 4-7 ارائه گردیده است.
جدول 4-7- امتیازات حاصل از ارزیابی رنگ نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل c086/0 ± 00/3 c001/0 ± 12/2 d019/0 ± 07/2 c001/0 ± 00/2
50+3 c086/0 ± 00/3 c001/0 ± 11/2 d019/0 ± 09/2 c001/0 ± 00/2
100+2/5 b086/0 ± 00/4 b001/0 ± 00/3 c019/0 ± 20/2 c001/0 ± 08/2
200+2 a086/0 ± 00/5 a001/0 ± 00/4 a019/0 ± 66/3 a001/0 ± 81/2
250+1/5 a086/0 ± 00/5 a001/0 ± 92/3 b019/0 ± 00/3 a001/0 ± 97/2
*حروف مشابه نشاندهنده عدم معنی دار بودن است (05/0p>).
اطلاعات مربوط به جدول 4-7 نشاندهنده وجود تفاوت معنی دار در امتیازات حاصل از ارزیابی گروه ارزیاب برای ویژگی رنگ نمونه های ماست چکیده در طول دوره نگهداری است. در روز هفتم،بین نمونه ماست محتوی 50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه ماست شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی سایر نمونه ها با نمونه شاهد دارای اختلاف معنی دار بودند(05/0p<). در روز چهاردهم نیز دو نمونه اخیر از نظر امتیاز رنگ مشابه بودند و نمونه شاهد کمترین امتیاز را کسب نمود. بطور کلی، ارزیاب ها در روز اول و بیست و یکم به ترتیب بیشترین امتیاز را به نمونه ماست محتوی200 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه ماست حاوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز دادند.
4-5-4- نتایج بهدست آمده از ارزیابی پذیرشکلی ماست همزدهچکیده درطول نگهداری
امتیازات دادهشده به پذیرشکلی نمونههای ماست توسطگروه ارزیاب درجدول4-8 ارائهگردیده است.
جدول 4-8- امتیازات حاصل از ارزیابی پذیرش کلی نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل b086/0 ± 10/3 c001/0 ± 03/3 c019/0 ± 79/2 b001/0 ± 00/1
50+3 a001/0 ± /004 b001/0 ± 11/3 b019/0 ± 98/2 a001/0 ± /002
دسته بندی : علمی