برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جداول فصل دوم
جدول 2-1- جابجایی دو نقطه سد mm ………………………………………………………………………………… 31
جداول فصل سوم
جدول 3-1- مشخصات نمونه های استوانه ای و تیرهای بتنی مسلح …………………………………………..46
جدول 3-2- بار نهایی برای تیرهای فعال و غیر فعال…………………………………………………………………….56
عنوان صفحه
جداول فصل چهارم
جدول 4 – 1- مقایسه تنش بتن فشاری و آرماتور کششی تیرهای تا مدل و آزمایشگاه در سن 120روزگی………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4-2- مقایسه تنش بتن فشاری و آرماتور کششی تیرهای تا مدل و آزمایشگاه در سن 150روزگی……………………………………………………………………………………………………………………………….71
جدول 4-3- مقایسه تنش بتن فشاری و آرماتور کششی تیرهای تا مدل و آزمایشگاه در سن 180روزگی……………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول4-4- مقایسه تنش بتن فشاری و آرماتور کششی تیرهای تا مدل و آزمایشگاه در سن 210روزگی………………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول4-5- مقایسه تنش بتن فشاری و آرماتور کششی تیرهای تا مدل و آزمایشگاه در سن 240روزگی………………………………………………………………………………………………………………………………73
جدول4-6- مقایسه تنش بتن فشاری و آرماتور کششی تیرهای تا مدل و آزمایشگاه در سن 270روزگی………………………………………………………………………………………………………………………………73
جداول پیوست الف
جدول الف-1-نتایج آزمایش کشش سه آرماتو به قطر 6 میلیمتر ………………………………………………….. 88
عنوان صفحه
جدول الف-2- نتایج آزمایش کشش سه آرماتو به قطر 6 میلیمتر………………………………………………… 89
جدول الف- 3- نتایج آزمایش کشش سه آرماتو به قطر 10 میلیمتر……………………………………………… 90
جدول الف-4-نتایج آزمایش کشش سه آرماتو به قطر 12 میلیمتر………………………………………………. 91
فهرست اشکال
عنوان  صفحه
اشکال فصل اول
شکل1-1-وقوع ترکهای ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها…………………………………..……………………….. 13

اشکال فصل دوم
دسته بندی : علمی