برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

عنوان صفحه
شکل3-8- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر ………………………………………………………………………… 52
شکل3-9- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر ………………………………………………………………………….. 53
شکل3-10- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر …………………………………………………………………………. 53
شکل 3-11-کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر ………………………………………………………………………. 54
شکل 3-12- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر  ………………………………………………………………………. 54
شکل3-13- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر …………………………………………………………………………. 55
شکل3-14- بارگذاری تیرهای بتنی مسلح……………………………………………………………………………………..56
اشکال فصل چهارم
شکل 4- 1- نمای سه بعدی از تیر مدل شده ………………………………………………………………………………. 60
شکل 4-2-فشار داخلی بتن بدلیل تورم ژل………………………………………………………………………………… 61
شکل 4-3-نحوه اعمال نیروی گره ای ناشی از فشار داخلی در هر المان……………………………………………64
شکل 4-4-منحنی فشار داخلی – کرنش آزاد برای تیر بدون آرماتور………………………………………………. 65
شکل 4-5-مقایسه نتایج مدل اول و دوم با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………… 67
عنوان صفحه
شکل 4-6- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………………….. 68
شکل 4-7- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………………….. 68
شکل 4-8- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………………….. 69
شکل 4-9- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر …………………………………………………. 69
شکل 4-10- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………………… 70
شکل 4-11-تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر ………………………………………………… 74
شکل4-12-تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر …………………………………………………… 75
شکل 4-13- تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر ……………………………………………… 75
شکل 4-14- تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر ……………………………………………… 76
شکل 4-15- تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر …………………………………………………76
دسته بندی : علمی