برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
برای ترکهای درشت و درزهای باز شده ̨ تزریق سیمان به تنهایی یا همراه با تزریق ماسه و افزودنی ها و مواد مسدود کننده لازم است .
روکش کردن مجدد سطوح سازه و درزگیری آنها در کاهش عمق تخریب بتن بسیار سودمند است .
در صورتی که ترکهای به وجود آمده روی پایداری و یا مقاومت سازه اثر گذاشته باشد ̨ استفاده از مهارهای پس تنیده لازم است . این میل مهارها باید به گونه ای باشند که انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها را خنثی کنند .
ایجاد شکاف و برش در سازه برای کنترل تغییر شکل ها مفید است .
1-11-نتیجه گیری
همانطور که ملاحظه گردید ̨ واکنش قلیایی پدیده ای است که در درازمدت رخ می دهد . بنابراین از همان شروع ساخت سازه باید اثرات این پدیده در نظر گرفته شود تا در سنین بالاتر نیاز به تعمیر و حتی جایگزینی قسمتهای آسیب دیده نباشد که از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نیست .
فصل دوم
مطالعات علمی و تجربی گذشته
2-1-مقدمه
در زمینه اثرواکنش قلیایی سنگدانه هاتحقیقات زیادی انجام گرفته است ]10 ̨ 11 ̨ 12 ̨ 13 ̨ 14 ̨ 15 ̨ 16 ̨ 17 ̨ 18 ̨ 19 ̨ 20 ̨ 21 ̨ 22 ̨ 23 ̨ 24 ̨ 25 ̨ 26 ̨ 27 ̨ 28 ̨ 29 ̨ 30 ̨ 31 ̨ 32 ̨ 33 ̨ 34 ̨ 35 [ . برخی از این تحقیقات در مورد ماهیت این واکنش و چگونگی کم کردن اثرات آن در بتن می باشد . برخی دیگر به اثرات این پدیده بر روی رفتار سازه ها مثل سد و تیر پرداخته اند و مدلسازی این واکنش نیز زمینه تحقیق و مطالعات بعضی محققین بوده است . در ادامه برخی از مهمترین تحقیقات بررسی می شود .
2-2-تحقیقات و مدلهای ارائه شده
به دلیل اهمیت پدیده اهمیت پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها ̨ اکثر مدل های ارائه شده تا کنون در مورد سدها بوده که با اطلاعات موجود در مورد تاریخچه سدها مقایسه و کنترل شده اند ]36-37-38-39 [ . ولی در مورد تیرهای بتنی مدلسازی کمتری صورت گرفته است . در زیر به برخی از مدل ها ارائه شده اشاره می کنیم .
2-2-1-مدل دو فازی ] 41 ̨ 40 [
این مدل اولین بار توسط ULM ] 40 [ ارائه شد و سپس توسط Farage ] 41 [ . بسط داده شد . در این مدل ̨ رفتار بتن و ژل به صورت دو گانه در نظر گرفته می شود ̨ به طوری که یک فاز ژل و فاز دیگر خمیر یکپارچه بتن می باشد (شکل 2-1) .
فاز ژل از یک سلول انبساط که با یک فنر خطی بطور سری قرار گرفته است تشکیل شده است که به ترتیب نشان دهنده انبساط ژل ( ( و تراکم پذیری ژل هستند . در مورد بتن نیز یک المان درز همبسته ¹ برای مدل کردن ترک در نظر گرفته شده است .

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد عوامل فردی و سازمانی و برنامه های آموزشی

شکل 2-1-مدل یک بعدی رفتار بتن تحت اثر AAR ] 40 [
پس از وقوع واکنش قلیایی سنگدانه ها و شکل گیری ژل ̨ محصولات واکنش ابتدا در فضاهای خالی بتن انباشته می شوند و بعد از پر شدن این فضاها ̨ فشار داخلی توسط ژل ( ) ایجاد می شود .

1-Cohesive Joint
در حالتی که هیچگونه بار خارجی وجود نداشته باید این فشار داخلی توسط تنش های موجود در بتن ( ) خنثی می شوند . در صورت وجود نیروهای خارجی یا شرایط تکیه گاهی تنش های کل از رابطه زیر محاسبه می شوند .
(2-1)
2-2-2-تحقیقات Wen ] 43 [
در این تحقیق کرنش آزاد ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها به عنوان کرنش اولیه به صورت افزیشی به تیر داده می شود . سپس با توجه به رابطه کرنش در نقاط quadrature محاسبه می گردد .
پس از آن ، نیروهای خارج از تعادل محاسبه شده و این روند تکرار می گردد تا انبساط به انبساط آزاد اولیه برسد ..

دسته بندی : علمی