برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-4-3 محاسبه
در این بخش عناصر ماتریس مربوط به یخ تشکیل شده روی کابل به دست آمده است. با استفاده از فرمول
(4-37) = ds
که در فرمول (4-16) به دست آمده است.
4-5 فرمولبندی بردار بار خارجی
بارهای آیرودینامیکی وارد برهادی درمعرض گالوپینگ، کاملا متفاوت از بارهای متعارف دیگری است که مشکلات دینامیکی در ساختار سازه ایجاد می کند. این بارها به هندسه هادی های یخی و زاویه نسبی در هادی های غیر خطی بستگی دارد. بارهای آیرودینامیکی و و همچنین پیچش M در طول یک هادی تک در حالات اندازه گیری ثابت، لیفت و کشش در زاویههای مختلف () توسط نمونه های کابل یخی که در تونل باد نصب شده است به دست آمده است. این نیروها به صورت زیر می باشد:
(4-38) =
سرعت نسبی باد و زاویه حمله بصورت تقریبی برابرند با:
(4-39) =
(4-40)
در اینجا سرعت متوسط باد در برخورد با هادی و شعاع مشخصه می باشد ومربوط به یک نقطه خاص است که درآن لحظه زاویه حمله محاسبه می شود.
(4-41)
در فصل 2 محاسبه و به دست آمده است.
پس از مشخص شدن ، عناصر بردار بار سازگار با نیروهای آیرودینامیکی را به صورت زیر می توان نشان داد:
(4-42) = ds
حداقل 5 نقطه گاوس برای ادغام روابط مربوط به بارهای وارده با توجه به شرایط که در رابطه (4-41) به دست آمده است مورد نیاز است و امکان دارد که های مختلفی در طولs وجود داشته باشد. از این رو محاسبات پر هزینه ای برای محاسبه و مونتاژ در هر مرحله نیاز است. در نتیجه عناصر بردار فشرده به صورت زیر است:
(4-43) =
در اینجا و مقدار بارهای عمودی و افقی در گره ام است و ممان لحظه ای در =1,2,3
مربوطه است. مقدار نیروی آیرودینامیکی در جهت X به عنوان قسمتی که تغییرات کمی در حالت کم عمق دارد ( خم شدن وسط دهانه نسبت به دهانه کمتر از0.03) در خط انتقال نادیده گرفته می شود[14].
4-6 مدلسازی دهانه و پشتیبانی رشته های عایق
به عنوان فنرهای خطی استاتیکی، در جهت طول دهانه متحرک X مدل شده است. بر روی قطر اصلی (در ماتریس مونتاژ شده ) وارد شده است که مربوط به جابجایی های افقی U در نقاط اتصال هادی به برج نگهدارنده است. فرمول بندی و توضیحات آن در [22] بدست آمده است و به شکل:
(4-44) +
دسته بندی : علمی