برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
که در آن طول دهانه افقی کابل های یخی و فاصله بین برجهای مجاور است. از سوی دیگر شدت بار عمودی کل است و H مولفه افقی کشش کابل در حالت استاتیکی می باشد.
(4-45)
پشتیبانی از رشته های عایق (مقره) که به عنوان یک میله سفت وسخت به بازوی برج متصل است به شکل یک فنر خطی که اجزای سازنده آن به شکل و در جهت X و Z مدل شده است. و به منظور کمک به شرایط موجود و سختی قطری با جابجایی ها در جهت V و W در ارتباط است. این فرمول در [23] به دست آمده است.
(4-46)
(4-47)
که در اینجا و طول و وزن هر رشته عایق است.
4-7 فرمولبندی ماتریس میرایی کل
به دست آوردن ماتریس میرایی با توجه به داده های تجربی بسیار دشوار است. اندازه گیری های میرایی کابل به فرکانس های کابل در جهات Y ، Z و بستگی دارد وفرکانس در جهت X مورد نیاز نیست چون اولا نوسانات در جهت X بسیار ناچیز، ثانیا نسبت میرایی در جهت X صفر است.
عناصر ماتریس میرایی به صورت قطری ظاهر می شود و درایه های آن از روابط زیر به دست می آید:
(4-48) (4-49) (4-50) (4-51)

فصل پنجم
حل عددی
در این فصل نتایج عددی به دست آمده برای دو کابل که یخ با پوشش های متفاوتی روی آنها شکل گرفته ارائه می گردد. کابل اول دارای سطح مقطعی است که شکل و مشخصات آن در شکل (5-1) ارائه شده است. در این شکل پروفیل پوشش یخ نیز که روی کابل شکل گرفته مشخص است. برای این کابل با این پوشش یخ نیز نیروهای آیرودینامیکی برای زوایای مختلف حمله اندازه گیری شده و ضرایب نیروهای آیرودینامیکی به صورت توابعی از زاویه حمله به دست آمده است [14]. شکل (5-1) منحنی های مربوط به این ضرایب را نیز نشان می دهد. همچنین برای بیان این توابع به صورت چند جمله ای های درجه سوم، ضرایب این چند جمله ای ها برای تطبیق هر چه بیشتر این توابع با نتایج آزمایشگاهی به دست آمده اند که در ستون دوم جدول (5-1) آمده است.
کابل دوم دارای سطح مقطعی است که شکل و مشخصات آن در شکل (5-2) ارائه شده است [37]. همانطور که می بینید پوشش یخ در این کابل بسیار متفاوت تر از کابل اول است به همین دلیل ضرایب نیروهای آیرودینامیکی متفاوتی نسبت به هم دارند. ضرایب چند جمله ای کابل دوم نیز در ستون سوم جدول آمده است.
5-1 شبیه سازی عددی
مثال 1- شبیه سازی پیچش بدون رزونانس و نتیجه گیری در مورد گالوپینگ
مدل موجودU شکل توسط Nigol و Clarke [38] به دست آمده که طول این خط حدود 244 متر می باشد. پارامترهای فیزیکی برای این خط در [38] ارائه شده است. این خصوصیات در ستون دوم جدول (5-2) به دست آمده است. بارهای آیرودینامیکی شبه پایدار برای کابل U شکل در مرجع [38] ارائه شده و آنها را در شکل (5-1) می توان دید. در ستون دوم جدول (5-1) ارائه خصوصیات کابل (ضرایب درجه سوم نیروهای آیرودینامیکی) در زاویه حمله 180درجه را می توان مشاهده کرد.
شکل (5-1) سطح مقطع کابل اول و ضرایب نیروهای آیرودینامیکی بر حسب زاویه حمله [28].
مثال 2- نوسانات گالوپینگ در خط سه دهانه
تعامل مودال با در نظر گرفتن یک حلقه و سه حلقه در دهانه، حالت عمدتا عمودی برای یک خط سه دهانه شبیه سازی شد. که طول این خط حدود 126متر می باشد. برای راحتی کار، خط یکنواخت مقطع نشان داده شده در شکل (5-2) در نظر گرفته شد که به صورت تجربی اطلاعات آیرودینامیکی به دست آمده است. داده های منحنی (ضرایب آیرودینامیکی) در ستون سوم جدول (5-1) نشان داده شده است در حالی که پارامترهای فیزیکی مورد استفاده در شبیه سازی ها در ستون سوم جدول (5-1) ذکر شده است. ماتریس [M] و [K] برای حالت استاتیک با استفاده از روش به دست آمده شده در مرجع [37] برای ترکیب مشخص شده یخ وکابل به منظور بارهای آیرودینامیکی محاسبه شده است.
شکل (5-2) سطح مقطع کابل دوم و ضرایب نیروهای آیرودینامیکی بر حسب زاویه حمله [14].

دسته بندی : علمی