برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شکل (5-22) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات برای کابل دوم
جرم کابل در واحد طول( )
شکل های زیر تغییرات سرعت بحرانی را برای پنج مقدار مختلف جرم کابل در واحد طول نشان می دهد. به نظر می رسد جرم کابل در واحد طول اثر زیادی در سرعت بحرانی کابل داشته باشد. با افزایش جرم کابل دامنه نوسانات عمودی کابل افزایش می یابد و دامنه نوسانات عرضی وپیچشی کابل کاهش پیدا می کند. واحد جرم است یعنی واحد طول در مخرج قرار گرفته است پس تغییرات جرم با تغییرات طول حالت عکس دارد.

شکل (5-23) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات m برای کابل اول
شکل (5-24) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات m برای کابل دوم
طول کابل ( )
دیگر پارامتر تاثیر گذار بر روی ماتریس جرم، طول بین دو سر کابل می باشد. به نظر می رسد با افزایش طول کابل سرعت بحرانی به دست آمده از جدول راث کاهش یابد یعنی با توجه به ثابت ماندن سایر پارامتر های کابل اگر دهانه دو دکل مجاور را زیاد کنیم با سرعت باد کمتری نیز گالوپینگ اتفاق می افتد. مولفه افقی کشش کابل می تواند تحت تاثیر طول کابل تغییر کند. دلیل دیگری نیز که می توان به تاثیر گذار بودن طول کابل در سرعت بحرانی پرداخت این است که به طور مستقیم در انتگرال گیری ها چه در ماتریس جرم و چه در ماتریس سختی اثر می کند.
شکل (5-25) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات L برای کابل اول
شکل (5-26) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات L برای کابل دوم
ضریب جمله درجه اول ( )
ضرایب نیروهای آیرودینامیکی می توانند در سرعت بحرانی و نوسانات کابل بسیار تاثیر گذار باشد. ضرایب جملات درجه دوم و سوم تاثیری در رفتار کابل ندارد و بیشترین تاثیر را جملات درجه اول دارا می باشد. شکلهای (5-27) و (5-28) تاثیر را بر روی سرعت بحرانی باد نشان می دهد. هر چه ضریب آیرودینامیکی بیشتر باشد بدین معناست که با افزایش وزش باد، نیروهای آیرودینامیکی بیشتر می شود به همین دلیل است که افزایش باعث زیاد شدن سرعت بحرانی می شود. علامت منفی دلیل برعکس شدن نمودار می باشد.
شکل (5-27) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات برای کابل اول
شکل (5-28) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات برای کابل دوم
ضریب جمله درجه اول ( )
یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در ماتریس مربوط به نیروهای آیرودینامیکی ضریب جمله درجه اول است. شکل های (5-29) و (5-30) تاثیر را بر روی سرعت بحرانی نشان می دهد این نمودار برای پنج حالت از تغییرات به دست آمده است که سرعت بحرانی مربوط به هر حالت رسم شده است. با افزایش وزش باد، نیروهای آیرودینامیکی در جهت Z بیشتر می شود. همانطور که در شکل (5-8) می بینیم تاثیر به سزایی در سرعت بحرانی ندارد (بسیار ناچیز است).
شکل (5-29) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات برای کابل اول
شکل (5-30) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات برای کابل دوم
ضریب جمله درجه اول ( )
آخرین پارامتر تاثیر گذار از ضرایب درجه اول است. همانطور که می بینیم پارامتر تاثیر به سزایی بر روی سرعت بحرانی ندارد. در شکلهای (5-31) و (5-32) تغییرات سرعت بحرانی را برای پنج حالت مشاهده میکنیم. در حقیقت بیانگر کوپلینگ بین ارتعاشات عرضی و پیچشی سیستم است و هر چه زیادتر شود باعث می شود که انرژی باد بصورت ارتعاشات پیچشی و عرضی مساوی به سیستم انتقال یابد بنابراین انتظار می رود با تغییر سرعت بحرانی نیزدچار تغییر شود.
شکل (5-31) تغییرات سرعت بحرانی کابل برحسب تغییرات برای کابل اول
شکل (5-32) تغییرات سرعت بحرانی کابل برحسب تغییرات برای کابل دوم

دسته بندی : علمی