برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل سوم
مواد و روش ها
3-1 مواد آزمایشی
تعداد 270 قطعه پرنده با جنسیت نر در یکی از مرغداری های استان گیلان برای این پژوهش در نظر گرفته شد. تمام گروه های آزمایشی از نظر مدیریت، واکسیناسیون، دما، تهویه و غیره دارای شرایط مشابه ای بودند.
3-2 تیمارهای آزمایشی
تیمارها به 9 گروه تقسیم شدند:
تیمار1: سطح شاهد
تیمار2: جیره پایه + سطح 150 میلی گرم در کیلوگرم ال کارنیتین
تیمار3: جیره پایه+ سطح 300 میلی گرم در کیلوگرم ال کارنیتین
تیمار4: سطح یک گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل و سطح شاهد ال کارنیتین
تیمار5:سطح یک گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل و سطح 150 میلی گرم در کیلوگرم ال کارنیتین
تیمار6: سطح یک گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل و سطح 300 میلی گرم در کیلوگرم ال کارنیتین
تیمار7: سطح 2 گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل و سطح شاهد ال کارنیتین
تیمار8: سطح 2 گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل و سطح 150 میلی گرم در کیلوگرم ال کارنیتین
تیمار9: سطح 2 گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل و سطح 300 میلی گرم در کیلوگرم ال کارنیتین
3-3 محل انجام آزمایش، قالب طرح و روش کار
این تحقیق در یکی از فارم های گوشتی مرغداری آرین موسوی واقع در روستای لشت نشا از توابع شهرستان لشت نشا انجام شد. این پژوهش به صورت فاکتوریل 3 در 3 (سه سطح جم فیبروزیل و سه سطح کارنیتین) با 9 تیمار و 10 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. این منطقه دارای آب و هوای مرطوب و متوسط درجه حرارت داخل سالن 16 درجه سیلسیوس بود. مدل آماری طرح به شرح زیر است:

مطلب مرتبط :   استرس چگونه باعث اضافه‌وزن شما می‌شود؟

Yijk: مقدار هر مشاهده
: میانگین جامعه
Ai: اثر فاکتور A (جم فیبروزیل)
Bi: اثر فاکتور B (ال کارنیتین)
(AB)ij: اثر متقابل AB
: اثر اشتباه آزمایشی
3-4 آماده سازی جایگاه
قبل از ورود جوجه ها به سالن، کل سالن و محوطه اطراف آن با استفاده از آهک غلیظ ضدعفونی و 72 ساعت قبل از ورود جوجه ها کل فضای سالن با گاز فرمالین و پرمنگنات ضدعفونی شد. این کار پس از مسدود کردن کلیه منافذ و نصب کلیه تجهیزات و وسایل و قفس ها و گذاشتن رول در کف قفس ها و قرار دادن آبخوری ها و دانخوری ها انجام گرفت. برای اطمینان از تاثیر گاز فرمالدهید قبل از گازدهی درجه حرارن یالن به 25 درجه سلیسیوس افزایش داده شد. پس از تاثیر گاز، 24 ساعت قبل از ورود جوجه ها درب ها و پنجره های سالن باز و از هواکش ها نیز برای تخلیه بهتر گاز، استفاده شد. قبل از ورود جوجه ها، سینی های دانخوری و آبخوری های کوچک پر و دمای 33 درجه سلیسیوس با استفاده از هیتر و رطوبت 70 درصد تامین شد.

دسته بندی : علمی