برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت بدست آوردن معماری شبکه عصبی
از الگوریتم ژنتیک جهت بهدستآوردن معماری مناسب شبکهی عصبی، شامل تعداد لایهها، تعداد گرههای هر لایه، توابع فعالسازی مربوط به لایههای پنهان، روش آموزش وزنها و بایاسها بهره گرفته شده است. جهت اجرای الگوریتم ژنتیک از جعبه ابزار بهینهسازی نرم افزار MATLAB بهره گرفته شده است. میزان خطای مدل نسبت به مقادیر خام در دسترس بهعنوان تابع هدف الگوریتم ژنتیک تعیین شده است و الگوریتم سعی در کمینه نمودن تابع هدف(خطا) دارد. اصرار به استفاده از الگوریتم ژنتیک غیر از آنچه که در شکل 4-2 تبیین شده است(یعنی استفاده در معماری و تعیین پارامترهای ساختار شبکه عصبی) نشان از اهمیت بسیار بالای خطا در موضوع بازار برق ایران دارد به طوری که خطای مثلاً 1% که به ظاهر خطای اندکی به نظر می رسد عدم النفع های چند صد میلیون تومانی را تنها برای یک واحد توربین گازی مثلاً مدل v94.2a ، 160 مگاواتی در طول مدت یکماه در پی خواهد داشت!
قیود اعمال شده به فضای جستجوی الگوریتم ژنتیک جهت معماری شبکه عصبی
حداکثر تعداد لایه های پنهان: 3
حداکثر تعداد نورونهای لایه های میانی: 15
تعداد روشهای آموزش قابل انتخاب: 10
تعداد توابع تبدیل قابل انتخاب: 5
توابع تبدیل قابل انتخاب همان توابع معرفی شده در فصل دوم پایان نامه و جدول 2-1 می باشند.
پارامترهای مهم تعیین شده در الگوریتم
اندازه ی جمعیت: 20
حداکثر تعداد نسل ها: 100
حداکثر مدت زمان اجرا:
خطای مجاز: 7-10
عدد برازش مطلوب: –
حداکثر تعداد نسل های در جا زده: 100
حداکثر مدت زمان نسل های در جا زده:
نتایج بدست آمده از الگوریتم ژنتیک در معماری شبکه عصبی جعبه های تصمیم گیری
شکل 4- 3: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های 1 سال گذشته
شکل 4- 4: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های 1 ماه گذشته
شکل 4- 5: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های 1 هفته گذشته
شکل 4- 6: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های بارهای مصرفی نزدیک به داده مورد نظر
روش های اندازه گیری خطاهای نتایج خروجی
در این پژوهش از روش های زیر جهت اندازه گیری خطا در نتایج خروجی الگوریتم استفاده شده است. این روش ها عبارتند از: