برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ازدست رفتن اطلاعات در مرحله انتخاب به دلیل آنکه این اطلاعات در کروموزوم هایی با برازندگی کم قرار دارد.
از بین برود، آنگاه عملگر تقاطعی قادر نخواهد بود تا ساختارهای جدیدی را که حاوی اطلاعات از دست رفته باشند، به وجود آورد.
مرحله ٣:
در این مرحله عمل جهش با احتمال Pm بر روی کروموزوم های حاصل از عمل جابجایی انجام شده و با Pm تغییر بیت های این کروموزوم ها، راهی را برای ورود اطلاعات جدید بوجود می آورد.
مرحله ۴:
دراین مرحله به منظور ارزیابی فرزندان، مقدار برازندگی کرومزوم های جدید محاسبه می گردد.
مرحله ۵:
در این مرحله، جمعیت جدید برای ورود به مرحله بعد الگوریتم، انتخاب می گردد. این کار با مقایسه مقدار برازندگی کروموزوم ها انجام می شود. روش های مختلفی برای انتخاب جمعیت جدید وجود دارد که بطور مثال می توان از دو روش زیر نام برد:
تمام اعضای جمعیت جدید از میان کروموزوم های فرزندان انتخاب می شوند.
تعدادی از افراد جمعیت مرحله بعد، همان افراد جمعیت مرحله قبل هستند و بقیه از میان فرزندان جدید انتخاب می گردد، البته در هر مورد شایسته ترین کروموزوم ها انتخاب می شوند.
تحقیقات نشان داده است که حذف همه کروموزوم های جمعیت مرحله قبل و انتخاب جمعیت جدید از میان فرزندان، ممکن است بسیاری از جواب های مناسب را که در میان جمعیت مرحله قبل وجود دارد، حذف نماید. بنابراین پیشنهاد می شود که چنانچه از روش اول برای انتخاب جمعیت جدید استفاده می شود، در هر مرحله، بهترین جواب ها ذخیره گردند و چنانچه در مراحل بعدی، جواب های بهتری بدست آمده، آنها را جایگزین جواب های ذخیره شده کنند. این کار، مانع از دست رفتن اطلاعات در مرحله انتخاب می شود.
مرحله ۶:
در این مرحله همه افراد جمعیت جدید الورود مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه شرایط خاتمه الگوریتم فراهم باشد، الگوریتم پایان می پذیرد و در غیر اینصورت جمعیت موجود به عنوان جمعیت اولیه برای مرحله بعد مورد استفاده قرار می گیرد. شرایط خاتمه الگوریتم ژنتیک می تواند توسط مساله مشخص شود و یا شرایطی مانند زمان اجرای الگوریتم، تعداد محدودی تولید در انجام الگوریتم و یا تغییر نکردن بهترین جواب برای تعداد مشخصی از مراحل تولید باشد.
فصل چهارم
الگوریتم پیشنهادی به منظور تعیین استراتژی قیمت دهی برق
طرح پیشنهادی به منظور تعیین استراتژی قیمت دهی
با یادآوری مطالب عنوان شده در فصول قبل مجدداً شکلی مشابه شکل 1-1 دراین جا آورده شده است. در واقع مبنای اولیه تمام استراتژی های قیمت دهی درک عمیق شکل زیر می باشد.
شکل 4- 1: شماتیک پله های قیمت در بازار، میزان تقاضا، نقطه تسویه بازار در یک ساعت مشخص
محور افقی شکل 4-1 ، مقدار تقاضای کل کشور بر حسب مگاوات در یک ساعت مشخص از یک روز معین را نشان می دهد، محور عمودی نیز معرف قیمت برق بر حسب ریال به ازای هر مگاوات ساعت می باشد. با توجه به شکل 4-1 مثلاً فرض می کنیم در ساعت 12 ظهر یک روز مشخص(از میان روزهای آتی) میزان تقاضای پیش بینی شده در بازار کل کشور 34985 مگاوات ساعت می باشد(خط عمودی رسم شده در شکل 4-1). منطق نرم افزاری که مدیریت بازار در اختیار دارد پیشنهادهای قیمت فروشندگان برق را بر حسب صعودی مرتب می کند و هر میزان از برق که تامین می شود طبعاً نمودار به صورت پله ای پیش می رود. تفسیر این پله ها نیز بدین ترتیب می باشد که معادل فاصله افقی هر پله بر روی محور افقی( که از جنس مگاوات می باشد)، میزان انرژی ای است که با قیمت آن پله توسط فروشندگان عرضه گردیده است(پله های رسم شده در شکل 4-1 معرف نحوه قیمت دهی فروشندگان می باشد).
در شرایط واقعی از آن جایی که هر فروشنده می تواند کل انرژی هر واحد تولید کننده برق خود را بین یک پله الی 10 پله متفاوت قیمت دهی کند و همچنین ممکن است هر فروشنده چندین واحد تولید کننده داشته باشد و همچنین با عنایت به تعداد فروشندگان برق که بالغ بر 120 نیروگاه می باشد، تعداد بسیار زیاد این پله ها و یکی از زوایای پیچیدگی مدل سازی ملموس خواهد شد. به طور مثال یک نیروگاه مانند نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند دارای 12 واحد توربین گازی و 6 واحد توربین بخار می باشد پس می تواند جمعاً برای 18 واحد خود قیمت دهی کند و اگر از تمام فرصت های ایجاد پله خود بهره ببرد 180 پیشنهاد پله قیمتی متفاوت می تواند در بازار داشته باشد.
با پیشروی مسیر برنامه بازار به نقطه تعیین کننده 34985 نزدیک می شویم اما با توجه به اینکه این نرم افزار در اختیار مدیریت بازار قرار دارد و نه در اختیار بازیگران بازار؛ از قیمت سایر رقبا اخباری در دسترس نیست بنابراین پیدا کردن نقطه تقاطع دو خط میزان تقاضای مصرف و پله های قیمت در واقع مساله ای می شود که استراتژی های قیمت دهی به دنبال کشف آن نقطه می باشند. به این نقطه بسیار مهم اصطلاحاً نقطه تسویه بازار گفته می شود.
این اتفاق(تعیین نقطه تسویه بازار و مشخص شدن بازندگان و برندگان بازار، نمودار رسم شده در شکل 4-1) در هر شبانه روز 24 بار و یا به عبارت دیگر در هر ساعت یکبار صورت می پذیرد. به تفسیر دیگر هر فروشنده هنگامی که وارد سامانه قیمت دهی نیروگاه خود می شود، میزان تقاضای بار مصرفی در 24 ساعت روز آتی را می داند و بر مبنای این نیازهای مصرف و سایر پارامترهایی که خود باید در نظر بگیرد برای هر ساعت روزهای آتی نیروگاه خود قیمت ثبت می کند.
با عنایت به آنچه که گفته شد، هدف تمام استراتژی های موجود کشف نقطه تسویه بازار می باشد که این کشف، در گرو پیش بینی رفتار سایر رقبا و یا به عبارت دیگر پیش بینی یا حدس قیمت های سایر بازیگران بازار است[16، 17، 18].
دسته بندی : علمی