برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

t3 3/2373ab 3/1793c 3/1563c 546b 3/149b 6/503b 42/13ab 9/52b 7/10a 6/134a 6/60a
t4 2383a 1863abc 1633ab 6/596ab 3/153a 6/530ab 54/13a 27/53a 8/7abc 3/133a 03/59a
t5 6/2376ab 1903b 1643ab 6/606ab 154a 3/533ab 9/13a 3/52abc 5/7abc 134a 5/58ab
t6 2366ab 1876abc 1636ab 6/606ab 3/153a 520ab 22/13ab 3/53a 6/6ab 6/134a 01/58ab
t7 2423abc 1920a 1680b 3/623a 156a 6/541a 44/13ab 7/52abc 21/4c 132b 5/54b
t8 2453ab 1940a 1700a 6/626a 3/157a 544a 72/13a 1/53a 1/4c 6/133ab 5/53b
t9 2473a 1963a 1723a 640a 160a 6/553a 63/13a 4/54a 2/4c 6/135a 5/52b
حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار است (p<0.05).
4-2 وزن امحاء و احشاء
آنالیز داده های وزن امحاء و احشاء نشان داد که تنها اثر ساده جم فیبروزیل معنی دار می باشد (p<0.05) (جدول 4-1). مقایسه میانگین اثر ساده جم فیبروزیل نشان داد که بین سطح یک و دو گرم جم فیبروزیل اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی سطح دو گرم در مقایسه با یک گرم، وزن امحاء و احشای بیشتری را بخود اختصاص داده است و سطح شاهد کمترین وزن امحاء و احشاء را با مقدار 1805 گرم دارد (شکل4-3) (جدول 4-2). وزن امحاء و احشاء تحت تاثیر ال-کارنیتین قرار نگرفت (P>0.05)، یعنی در بین سطوح مختلف ال-کارنیتین از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد و بیشترین مقدار در سطح 150 میلی گرم ال-کارنیتین برابر با 1963 گرم بود (جدول4-2).

شکل (4-3) اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن امحاء و احشاء
4-3 وزن لاشه آماده طبخ
نتایج تجزیه واریانس داده های وزن لاشه آماده طبخ به معنی داری اثر ساده جم فیبروزیل و ال کارنیتین تاکید نمودند (p<0.05) (جدول 4-1). مقایسه میانگین اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن لاشه آماده طبخ نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار برابر با 1701.11 و 1565.56 گرم به ترتیب در سطوح دو گرم فیبروزیل در کیلوگرم و شاهد مشاهده شد (شکل4-4). مقایسه میانگین داده وزن لاشه نشان داد که با افزایش سطوح ال-کارنیتین، به وزن لاشه افزوده می شود (شکل 4-5) (جدول4-2).

مطلب مرتبط :   پایان نامه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام
شکل (4-4) بررسی اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن لاشه آماده طبخ شکل (4-5) بررسی اثر ساده ال-کارنیتین بر وزن لاشه آماده طبخ
4-4 وزن سینه
تجزیه داده های مربوط به وزن سینه، معنی داری اثر ساده جم فیبروزیل (p<0.05) و عدم معنی داری اثرات ساده ال-کارنیتین و برهمکنش جم فیبروزیل و ال-کارنیتین را نشان داد (جدول 4-1). نتایج مقایسه میانگین اثر ساده جم فیبروزیل نشان داد که بین سطح یک و دو گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل وجود ندارد ولی سطح دو میلی گرم، وزن سینه بیشتری را بخود اختصاص داده است و سطح شاهد با دو سطح دیگر وزن سینه کمتر و اختلاف معنی داری را نشان داده است (شکل 4-6) (جدول4-2). این صفت تحت تاثیر ال-کارنیتین قرار نگرفت و بین سطوح این تیمار، از لحاظ این صفت اختلاف معنی داری مشاهده نشد و در بین مقادیر بدست آمده، بیشترین وزن سینه برابر با 597 گرم در تیمار 300 میلی گرم ال-کارنیتین بود ولی این مقدار با مقادیر سایر سطوح اختلاف معنی داری را نشان نداد (p>0.05) (جدول4-2).

شکل (4-6 ) بررسی اثر ساده جم فیبروزیل در وزن بال
4-5 وزن بال
نتایج تجزیه واریانس داده های وزن بال نشان داد که اثر ساده جم فیبروزیل بر این صفت معنی دار بود (p<0.05) و اثر ساده ال-کارنیتین و برهمکنش جم فیبروزیل و ال-کارنیتین بر این صفت معنی دار نبود (جدول 4-1). نتایج مقایسه میانگین اثر ساده جم فیبروزیل، اختلاف معنی داری را بین تیمار شاهد و مقادیر جم فیبروزیل نشان داد؛ بطوریکه بین دو سطح یک و دو گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل از لحاظ آماری تفاوتی مشاهده نشد ولی سطح دو گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل موجب وزن بال بیشتری در مقایسه با سطح یک گرم در کیلوگرم جم فیبروزیل به خود اختصاص داد (شکل4-7) (جدول4-2). ال-کارنیتین بر وزن بال، تاثیر معنی داری را نشان نداد (p>0.05) ولی در بین سطوح ال-کارنیتین، بیشترین وزن بال برابر با 154 گرم در تیمار 300 میلی گرم در کیلوگرم ال-کارنیتین حاصل شد (جدول 4-2).

شکل (4-7 )اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن بال
4-6 وزن ران

دسته بندی : علمی