برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
بی نام.1382.ویژگی ها و روش های آزمون ماست پاستوریزه. استاندارد ملی ایران، شماره695،تجدیدنظرچهارم.
پورمحمدی،ک.،اعلمی،م.،شاهدی،م. و صادقی ماهونک،ع.1390. اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر حاصل از اختلاط آرد گندم و آرد جو بدون پوشینه. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی،جلد21 ، شماره 3،279-269.
حسینی، زیبا، چاپ پنجم ، 1384، روشهای متداول در تجزیه مواد غذایی، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.
حسینی اقدم،س.،دزیانی،م.،عزتی،ر.، یاسینی اردکانی،ع.، دانشی،م.،لار یپور هرات ،ر. و بهادری منفرد،ا.1391. تأثیرآنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات بافتی و حسی پنیر فراپالایشی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران،سال هفتم،شماره پنجم،478-471.
حکمتی، مجید، چاپ اول، 1370، اصول تهیه شیر، نشر ممتاز ، تهران.
خسروی دارانی، ک. و کوشکی، م. 1387. پروبیوتیک ها در شیر و فرآورده های آن، انتشارات مرز دانش، تهران.
حبیبی نجفی،م.ب.مظاهری تهرانی،م. رضوی ،م.ع.1385. دانش و تکنولوژی ماست.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،صفحات 25و34و121.
صیادی ،آ.،خسروشاهی اصل،ا. و مددلو،ا.1391. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های شیمیایی، بافتی و ریزساختار پنیر سفید آب نمکی کم چرب. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی،سالبیست و دوم، شماره 1،246-239 .
دیدری،م. و فرهنودی،ف.1379. کاربرد فراپالایش درصنایع لبنی. شر کت کارخانجات شیر پاستوریزه تهران.
دولتخواه، مجتبی، شعبانی گلدره، مریم (مترجمان)، جلد اول، 1378، صنایع غذایی، نشر سیمیا، تهران.
سرابی جماب، م.، نیازمند، ر. و عابدی نیا، ا. 1387. تأثیر اسانس آویشن بر فعالیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، باکتری آغازگر ماست پروبیوتیک، هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، مشهد.
طاهری، پ.، احسانی، م. ر.، خسروی دارانی، ک. و رضوی، ه. 1387. تأثیر ترکیب شیر، درصد تلقیح و دمای تخمیر بر رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5 در ماست پروبیوتیک، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال سوم، شماره (1).
فاطمی ، ح . 1381 . شیمی مواد غذایی . انتشارات سهامی انتشار ، تهران.
فرهنودی، فرهاد (مترجم) ، جلد اول، 1377، صنعت شیر، انتشارات شرکت جهاد تحقیقات و آموزش، تهران.
عالم زاده ، ا . 1377 . فرآیندهای آنزیمی . انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
کاکوئی،ح.،احسانی،م.ر. و مظلومی،م.ت.1386. بررسی تغییرات دی استیل و ویژگیهای حسی ماست های غنی شده با کنسانتره پروتئینی آب پنیردر جایگزینی شیر خشک. فصلنامه علوم وصنایع غذایی ایران،دوره 4،شماره 2،37-31.
کریم، گ؛ 1386، بهداشت و فناوری شیر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
مستقیم، ت؛ 1380، بررسی اثرات مقدار مایه، درجه حرارت و مدت زمان گرمخانه گذاری بر تولید استالدهید و تغییرات آن در طول مدت نگهداری ماست، پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
ملکی، ه.، خسروشاهی اصل، ا.، رضوی روحانی،م. و مددلو،ا.1385. بررسی اثر دمای حرارت دهی، درصد ماده جامد کل، هیدروکلوئید و مایه کشت میکروبی بر ویسکوزیته ماست قالبی.شانزدهمین کنگره سراسری صنایع غذایی ایران،گرگان.12-1.
مرتضوی، ع. و صادقی ماهونک، ع. 1385. میکروبیولوژی غذایی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
مرتضویان،ا. م. و سهراب وندی،س. 1385. مروری بر پروبیوتیک ها و فرآورده های غذایی پروبیوتیک، انتشارات اتا، تهران.
مویدزاده،س.،خسرو شاهی اصل،ا. و زمردی،ش.1391. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده بدون چربی. نشریه پژوهش های صنایع غذایی،جلد 22 ،شماره 2،214-201.
میرنظامی ضیابری، سیدحسین، 1382، فن آوری شیر و فرآورده های آن، نشر علوم کشاورزی، تهران.
واسجی، ن.، شکوه زنگنه، م. ح.، اسماعیل خانیان، س. و میرهادی، ا. 1388، انتخاب مایه های مناسب برای تهیه انواع مختلف ماست، فصلنامه پژوهش های علوم دامی کشور، شماره 3.
یگانه زاد، س.، مظاهری تهرانی، م.، شهیدی، ف. و زایر زاده، ا. 1388. بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیک ماست پروبیوتیک، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره (1).
دسته بندی : علمی