Comments: 0 Posted by: Posted on:

گروه اول، شامل 4نفر از اعضای تیم بهبود فرآیند دانشگاه شیراز: این گروه با توجه به تخصص و تجربیات خود تنها به بخش وزن دهی به معیارهای اولویت‌بندی بهبود فرآیند پاسخ دادند.]]>