برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول 4-1- میانگین ترکیبات شیرخام (برحسب درصد)
چربی پروتئین لاکتوز ماده خشک ماده خشک بدون چربی اسیدیته pH
3.6 82/2 23/4 61/10 66/7 41/1±40/14 07/0±71/6
همانگونه که در جدول4-1 مشاهده می شود، محدوده تمام ویژگی های شیرخام در دامنه استاندارد ملی ایران 164 می باشد.
4-2- نتایج به دست آمده از سنجش pH نمونه های ماست همزده چکیده در طول نگهداری:
مقادیر pH نمونه های ماست در طول دوره نگهداری در یخچال در جدول 4-2 مشخص گردیده است.
جدول 4-2- مقادیرpH (انحراف معیار± میانگین) نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول دوره نگهداری در یخچال
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل a168/0 ± 28/4 b013/0 ± 11/4 a029/0 ± 89/3 b029/0 ± 80/3
50+3 a168/0 ± 03/4 c013/0 ± 00/4 a029/0 ± 90/3 a029/0 ± 74/3
100+2/5 a168/0 ± 13/4 b013/0 ± 02/4 b029/0 ± 98/3 b029/0 ± 80/3
200+2 a168/0 ± 16/4 a013/0 ± 01/4 a029/0 ± 89/3 a029/0 ± 71/3
250+1/5 a168/0 ± 21/4 a013/0 ± 00/4 a029/0 ± 86/3 a029/0 ± 73/3
*حروف مشابه نشاندهنده عدم معنی دار بودن است (05/0p>).
همانگونه که در جدول 4-2 مشاهده می شود، مقادیر pH نمونه های ماست چکیده همزده در روز اول تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. در روز هفتم، pH نمونه ماست حاوی 200 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز به طور معنی داری از بقیه نمونه ها بیشتر بود(05/0p<). بین نمونه ماست حاوی 100 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه ماست کنترل(شاهد) اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
در روز چهاردهم،تنها pH ماست حاوی 100 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز اختلاف معنی داری با سایر نمونه ها داشت(05/0p<) و بین بقیه نمونه ها از نظر pH تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
در روز بیست و یکم نیز ،میزان pH ماست حاوی 100 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه کنترل مشابه بوده و تفاوت معنی داری مشاهده نشد و بالاترین میانگین pH مربوط به این دو نمونه بود. سایر نمونه ها از نظر این فاکتور تفاوت معنی داری با هم نداشتند.
4-3- نتایج به دست آمده از سنجش اسیدیته نمونه های ماست همزده چکیده در طول نگهداری:
مقادیر اسیدیته نمونه های ماست همزده چکیده در طول نگهداری در یخچال به صورت جدول 4-3 شده است:
جدول 4-3- مقادیر اسیدیته(برحسب درجه دورنیک) ) نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول دوره نگهداری در یخچال(انحراف معیار± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل b289/0 ± 17/88 c333/0 ± 08/100 b118/1 ± 67/102 c913/0 ± 25/114
50+3 c289/0 ± 33/85 b333/0 ± 66/98 c118/1 ± 66/116 a913/0 ± 33/131
دسته بندی : علمی