برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

امتیازات داده شده به رنگ نمونه های ماست همزده چکیده توسط گروه ارزیاب در جدول 4-7 ارائه گردیده است.
جدول 4-7- امتیازات حاصل از ارزیابی رنگ نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل c086/0 ± 00/3 c001/0 ± 12/2 d019/0 ± 07/2 c001/0 ± 00/2
50+3 c086/0 ± 00/3 c001/0 ± 11/2 d019/0 ± 09/2 c001/0 ± 00/2
100+2/5 b086/0 ± 00/4 b001/0 ± 00/3 c019/0 ± 20/2 c001/0 ± 08/2
200+2 a086/0 ± 00/5 a001/0 ± 00/4 a019/0 ± 66/3 a001/0 ± 81/2
250+1/5 a086/0 ± 00/5 a001/0 ± 92/3 b019/0 ± 00/3 a001/0 ± 97/2
*حروف مشابه نشاندهنده عدم معنی دار بودن است (05/0p>).
اطلاعات مربوط به جدول 4-7 نشاندهنده وجود تفاوت معنی دار در امتیازات حاصل از ارزیابی گروه ارزیاب برای ویژگی رنگ نمونه های ماست چکیده در طول دوره نگهداری است. در روز هفتم،بین نمونه ماست محتوی 50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه ماست شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی سایر نمونه ها با نمونه شاهد دارای اختلاف معنی دار بودند(05/0p<). در روز چهاردهم نیز دو نمونه اخیر از نظر امتیاز رنگ مشابه بودند و نمونه شاهد کمترین امتیاز را کسب نمود. بطور کلی، ارزیاب ها در روز اول و بیست و یکم به ترتیب بیشترین امتیاز را به نمونه ماست محتوی200 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز و نمونه ماست حاوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز دادند.
4-5-4- نتایج به دست آمده از ارزیابی پذیرش کلی ماست همزده چکیده در طول نگهداری:
امتیازات داده شده به پذیرش کلی نمونه های ماست توسط گروه ارزیاب در جدول 4-8 ارائه گردیده است.
جدول 4-8- امتیازات حاصل از ارزیابی پذیرش کلی نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)
دوره
نمونه ماست روز اول روز هفتم روز چهاردهم روز بیست و یکم
کنترل b086/0 ± 01/3 c001/0 ± 03/3 c019/0 ± 79/2 b001/0 ± 00/1
50+3 a001/0 ± /004 b001/0 ± 11/3 b019/0 ± 98/2 a001/0 ± /002
100+2/5 a001/0 ± /004 a001/0 ± 09/3 a019/0 ± 00/3 a001/0 ± /002
200+2 a001/0 ± /004 a001/0 ± 90/3 a019/0 ± 00/3 a001/0 ± /002
250+1/5 a001/0 ± /004 a001/0 ± 92/3 a019/0 ± 00/3 a001/0 ± /002
با توجه به نمودار4-8 ، در روز اول بین نمونه شاهد با سایر نمونه ها اختلاف معنی داری وجود داشت(05/0p<). در روز هفتم نیز همین الگو برقرار بود و نمونه محتوی 50 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز با تمام نمونه ها دارای اختلاف معنی دار بوده(05/0p<)، ضمن آنکه بیشترین امتیاز از نظر پذیرش کلی نمونه ها مربوط به نمونه ماست محتوی محتوی 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز می شد. در روز چهاردهم نیز بیشترین امتیاز مربوط به نمونه های ماست محتوی 100 ،200 و 250 پی.پی.ام آنزیم ترانس گلوتامیناز می شد. در روز بیست و یکم، نمونه شاهد با سایر نمونه های ماست دارای تفاوت معنی دار (05/0p<) و نیز کمترین امتیاز بود.
فصل پنجم:
نتیجه گیری
5-1- بررسی سنجش pH نمونه های ماست همزده چکیده:
دسته بندی : علمی