برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در آخر هم با توجه به نتایج طرح های انجام شده قبلی و مقایسه نتایج این طرح با آنها به نتایج تقریبا یکسانی در مورد هدررفت آب در منطقه مورد بررسی رسیده‌ایم و در واقع این طرح ادامه‌دهنده و تکمیل کننده طرح‌های قبلی است.

5-4 – راهکارها و پیشنهادات
با توجه به نتایج بدست آمده راهکارهای زیر را جهت جلوگیری از هدررفت آب می‌توان پیشنهاد داد:
نصب استاندارد کنتورها مطابق دستورالعمل‌های موجود(به عنوان نمونه در پیوست آمده است)
استفاده از کنتورهای استاندارد
تعویض کنتورهای فرسوده و توجه به عمر مفید کنتورها
تعویض کنتورهای دارای خطای زیاد
تنظیم فشار آب در شبکه آبرسانی
تفکیک کنتورهای خانه‌هایی که دارای کنتور مشترک هستند
ادامه تحقیقات مشابه در منطقه مورد بررسی و سایر مناطق جهت بهینه شدن خطای کنتورها

فهرست منابع
آذر، ع. و مومنی، م.(1375). آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول و دوم. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ابرقویی، ح.، توکلی، م. و طالبی، م ص.(1379). بررسی تغییرات اقلیمی و درصد فراوانی خشکسالی‌های استان یزد، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی.
اسدی، ا. و حیدری، ع. (بهار1390). تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 1951-2005 ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره 41.
برایسون، جان ام. (1986). “ برنامه ریزی استراتژیک ”. عباس مرزبان. (1373). تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحه 101.
بهبودیان، ج.(1377). آمار و احتمال مقدماتی. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
سالنامه آماری استان فارس در سالهای 1385 تا 1390.
صبور، ف. (1379). “دستورالعمل تست کنتورهای مشترکین”. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. معاونت نظارت بر بهره برداری آب شهری، دفتر مطالعات کاهش هدر رفت آب شهری.
صبور، ف. (1382). ” بررسی میزان هدر رفت آب ناشی از خطای کنتورهای مشترکین”. گزارش توجیح فنی ـ اقتصادی ـ زیست محیطی کاهش هدررفت آب شهری، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
صبور، ف. (1383). ” بررسی دقت کنتورهای مشترکین در شهرهای اراک ـ ساوه ـ دلیجان و خمین و تاثیر آن بر هدر رفت آب و زیان اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی”. گزارش طرح.
غفوری، ا. (1378).” نحوه انتخاب دستگاههای سنجش بر اساس شرایط هیدرولیکی”. مهندسین مشاور شارگان، گزارش فنی.
Boashash, B. (ed.), (2003) Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Reference, Elsevier Science, Oxford, 2003 ISBN 0-08-044335-4 .
Gershenfeld, N. (1999). The Nature of Mathematical Modeling. New York: Cambridge University Press. pp. 205–208. ISBN 0521570956 .
Land, Bruce; Elias, Damian. “Measuring the ‘Complexity’ of a time series” .

دسته بندی : علمی