برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شکل3-5- ژنوتیپ های پا کوتاه
3-5- ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های سویا نسبت به قارچ M. phaseolina
در این بررسی تعداد 64 رقم و لاین حاصل از آزمایشات مقدماتی مقایسه عملکرد که از نظر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی نسبت به سایر لاینها برتری نشان داده اند انتخاب و تحت شرایط مزرعه ای در برابر بیماری پوسیدگی ذغالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این لاین ها در قالب طرح لاتیس مربع با دو تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا در قطعه زمینی آلوده به اسکلروتهای قارچ عامل بیماری و دارای سابقه کشت سویا و بروز هر ساله علائم بیماری به اجرا در آمد. در این آزمایش طول هر خط 5 متر با فاصله 40 سانتی متر بین خطوط کاشت و در دهه اول خرداد (3/3/1391) کشت شد. یاداشت برداری از واکنش لاین ها در مرحله R7 رشد بوته های سویا با استفاده از روش آگروال و ساربوی (Agrawal and Sarboy, 1976) انجام شد. با این روش بوته های سویا در مرحله R7 از زمین در آورده شده و بافت اپیدرم ساقه از محل طوقه شکافته و میزان پیشرفت بیماری پوسیدگی ذغالی در طول ساقه ها اندازه گیری گردید. سپس اندازه های حاصل به نسبت پیشرفت بیماری در طول ساقه ها به درصد تبدیل گردیدند. بر اساس درصد پیشروی بیماری در طول ساقه ها لاین های مورد آزمایش به پنج گروه زیر تقسیم میگردند.
Resistant علائم بیماری در ساقه ها مشاهده نمی گردد (مقاوم
Moderately resistantعلائم بیماری در 1 تا 5 درصد طول ساقه ها مشاهده میشود (نیمه مقاوم)
Moderately tolerant علائم بیماری در 5 تا 15 درصد طول ساقه ها مشاهده میشود (نیمه متحمل)
4- Moderately susceptibleعلائم بیماری در 15 تا 50 درصد طول ساقه ها مشاهده میشود (نیمه حساس)
5- Susceptibleعلائم بیماری در بیشتر از 50 درصد طول ساقه ها مشاهده میشود (حساس)
3-6- تجزیه و تحلیل داده ها
با شمارش کل بوته ها و تعداد بوته های آلوده درصد بوته های آلوده تعیین گردید و داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار MSTATC و برای گروه بندی میانگین درصد بوته های آلوده از روش آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده گردید. تعداد نمونه ها جهت ارزیابی برای هر لاین و رقم 100 عدد برای هر تکرار در نظر گرفته شد.
فصل چهارم
نتایج 4-1- علائم بیماری پوسیدگی ذغالی ناشی از ماکروفومینا
در این بررسی نشان داده شد علائم آلودگی در کرت های آزمایشی ابتدا به صورت سبز کم رنگ و زرد شدن برگ ها مشاهده شد بعد از تشکیل غلاف و دانه (R7) اسکلروت ها در روی ریشه در محل طوقه تشکیل شدند. بوته های آلوده دارای غلاف کم تر، دانه های ریز تر و در شدت آلودگی بالا دانه های تشکیل شده کاملاً چروکیده بودند با تشکیل اسکلروت در زیر بافت اپیدرم پوششی از پودر ذغال مانند در روی اندام و زیر اپیدرم در بافت ریشه در محل طوقه ها نمایان شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع ماشین‏های مجازی و کیفیت سرویس

شکل 4-1- علائم بیماری پوسیدگی ذغالی در مزرعه

شکل4-2- علائم بیماری پوسیدگی ذغالی سویا
4-2- میزان جمعیت اسکلروت های قارچ بیمارگر در محل آزمایش
بررسی های انجام گرفته نشان گر آلودگی بالای مزرعه مورد آزمایش در منطقه بایع کلا بوده است.میزان آلودگی خاک محل اجرای آزمایش با تعداد 28 عدد اسکلروت در هر گرم خاک تعیین گردید
4-3- شرایط خاک محل آزمایش
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش نشان دادکه این. خاک دارای بافتSi-C-L ، 3/7PH- و 98/0Ec- بود (جدول 4-1 ).
جدول4-1- خصوصیات فیزیکو شیمیائی خاک مزرعه آزمایشی درایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا
عمق (سانتی متر Ec

دسته بندی : علمی