برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه مربوط به آن
بهبود زیست پذیری اجتماعات شهری
پایندگی و تقویت اقتصادی شهر
اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری( صرافی،1379).
ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار، ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ و اوﻟﻴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺷﻬﺮی، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺎت بهداشتی ـ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ، آﻣﻮزش، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﻈﺎرت و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و … ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد( بهمن پور و همکاران،4:1385).
به طور کلی توسعه پایدار شهری، گونه ای از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهری و جوامع شهری نسل آینده را تضمین می کند. در توسعه پایدار شهری کیفیت زندگی در فضای شهری محور قرار می گیرد، به طوری که تداوم زندگی شهروندان توام با بالندگی و رفاه اجتماعی باشد و به پایداری محیط شهری آسیب نرسد ( کاظمی،28:1390).
2-9-3 نقش فضای سبز در توسعه پایدار شهری
مفهوم توسعه پایدار مبتنی بر ایجاد تعادل بین محیط زیست طبیعی و انسانی است، بر این اساس شهر، به عنوان نقطه تمرکز و تلاقی انسان و طبیعت، علاوه بر کاربری های مسکونی، تجاری ، اداری و غیره به مناظر طبیعی و به ویژه فضاهای سبز و باز نیازمند است. گسترش روزافزون شهرها در کلیه کشورهای جهان و از جله ایران، از پیامدهای غیر قابل اجتناب عصر دانش و فناوری به شمار می رود. رشد و توسعه شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مستقیم داشته و دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی را موجب می شود. توسعه بی رویه و ناپایدار شهری، باعث افزایش حاشیه نشینی، تخریب نواحی سبز شهری و تقاضا برای زمین شهری می گردد. این امر خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و اطراف شهرها و تییر کاربری این گونه اراضی می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آن حد است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع مطرح می باشد (محرم نژاد و بهمن پور،1388 :523).
محیط زیست انسانی، مفهوم جامعی است از مجموع تاثیرات عوامل بیرونی و روابط متقابل آنها که تعادل بیولوژیک را سبب می شوند. بنابراین چگونگی روابط انسان ها با محیط، نحوه برقراری ارتباط و تأثیرپذیری خصوصیات اکوسیستم ها ئر کیفیت احساسی و روانی انسان ها تأثیر مهم و غیر قابل انکار دارد. لوکور بوزیه برای وجود فضاهای سبز شهری، اهمیت زیادی قائل شده و اعتقاد دارد که هر ده واحد فضای برای سکونت باید نه واحد آن فضای سبز باشد.
توجه به مقوله فضای سبز شهری، زمانی مهم تر جلوه می کند که بدانیم این کاربری شهری بطور مستقیم با پایداری شهری مرتبط است. بعد نوین پایداری شهری در شهرهای ناهمگن و ناپایدار امروزی؛ پایداری اجتماعی است که با نقش پارک در بالا بردن ضریب مشارکت پذیری شهروندان ارتباط متقابل دارد(محمدی و همکاران،97:1386).
تصویر2-2 : نقش فضای سبز در توسعه پایدار شهریماخذ: محمدی و همکاران،97:1386
از آنجا که اهمیت فضای سبز شهری در حیات شهر و پایداری آن و تأثیرات فیزیکی و طبیعی و اجتماعی آن در سیستم شهری انکارناپذیر است، به همین علت کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه آن یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تلقی می شود. از موارد دیگری که بر اهمیت کاربری فضای سبز در شهرها می افزاید، موضوع چند کارکردی (طبیعی، زیباشناختی، اجتماعی و …) بودن این کاربری است که پرداختن به این مساله را در حوزه شهری تبدیل به موضوعی مهم می کند(حاتمی نژاد و عمران زاده،1388: 68).
ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮی دارای ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎیی ﭼﻮن درﻣﺎن بیماری ﻫﺎی روﺣﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﭘﺮوش ﻛﻮدﻛﺎن، ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻔﻆ آﺳﺎﻳﺶ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ ها.اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻴﺎر ی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲشوند(Balram, 2005: 149).
لذا اسقرار پارک ها در فضاهای شهری از یک سو به جهت تأثیری که برکیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار دارند و از سوی دیگر به جهت بار مالی بدون یازگشت سرمایه و سود که بر شهرداری ها به جای می نهند، ارزش بررسی گسترده را دارند31) (Manlun,2003:.
توجه به مقوله فضای سبز شهری، زمانی مهم تر جلوه می کند که بدانیم این کاربری شهری به طور مستقیم با پایداری شهری مرتبط است. بعد نوین پایداری شهری در شهرهای ناهمگن و ناپایدار امروزی؛ پایداری اجتماعی است که با نقش پارک ها در بالا بردن ضریب مشارکت پذیری شهروندان ارتباط متقابل دارد(محمدی و همکاران،97:1386).
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻔـﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽباشد (Chisura, 2004:132).
تصویر2-3 : ارتباط مفهومی بین فضای سبز شهری، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺪارماخذ : (Chisura, 2004:132)
2-9-4 فضای سبز و نقش آن در کیفیت زندگی شهروندان
بی تردید فضاهای سبز و پارک ها شهری را باید در زمره اساسی ترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروز به شمار آورد(اسمعیلی،11:1381). که اگر به صورت صحیحی برنامه ریزی شوند، در سالم سازی جسم و روح تأثیرات مطلوبی خواهند داشت (شیری،32:1385). پارک های شهری به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای عمومی ـ خدماتی شهر نقش زیادی در ارتقای شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی نواحی شهری دارند. این فضاها به موازات رشد و متراکم شدن نواحی شهری در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته اند و راهبردهای گوناگونی برای مکان یابی و توزیع مناسب آنها در محیط های شهری ابداع و به کار گرفته شده است(قربانی و تیموری،54:1388). دانشمندان پی برده اند که فضای سبز می تواند به آرامش، جوان سازی و کاهش خشونت مردم کمک کند. گذشته از مزایای اجتماعی و فیزیولوژیکی، طبیعت و فضای سبز شهری می تواند مزایای اقتصادی را نیز، چه برای مدیران شهری و چه برای شهروندان فراهم سازد. به عنوان مثال، پالایش هوا که درختان انجام می دهند، می تواند منجر به کم شدن هزینه های کاهش آلودگی و میزان آن گردد. به علاوه، ارزش های زیبایی شناختی، تاریخی و تفرجی پارک های شهری باعث افزایش جذابیت شهر، ارزش گردشگری و در نتیجه درآمد می شود(Cheisura, 2004:129).
انسان در هر شرایطی، روزانه به چند ساعت سکوت و آرامش نیاز دارد. این نیاز با فشردگی جمعیت در محل مسکونی و زندگی آپارتمان نشینی بیشتر احساس می شود و بدین ترتیب از این دیدگاه نیز فضاهای سبز شهری که انسان در آنها بتواند دست کم روزانه ساعتی را در آرامش و دور از هیاهو بگذراد، به صورت ضرورت واقعی در زندگی شهرنشینان خودنمایی می کند(قربانی و تیموری،54:1388).
فصل چهارم :
اقلیم شناسی و مطالعات بستر طراحی
دسته بندی : علمی