برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بررسی همبستگی نشان داد که تنها میزان مصرف قند ساده با میزان تغییرات DMFT همبستگی معنی داری داشت.
فصل چهارم:
بحث

بحث:
در این فصل نتایج به دست آمده از مطالعه نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی را به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در مجموع تعداد 75 دانشجو (39 غیر خوابگاهی و 36 خوابگاهی) وارد پژوهش شدند.
بررسی انجام شده در این مطالعه نشان داد که میانگین تغییرات DMFT در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و بر اساس آزمون آماری انجام شده، تفاوت میان دو گروه معنی دار بوده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که DMFT اولیه خود اظهار بوده وممکن است کمتر یا بیشتر از حد واقعی تخمین زده شده باشد البته معمولا کمتر تخمین زده می شود.
بر اساس یافته های مطالعه حاضر، میزان دریافت پروتئین (gr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده است. هم چنین میزان دریافت پروتئین با DMFT رابطه معنی داری نداشت.
مطالعه دکتر طالبی و همکاران در مشهد در سال 1384 تحت عنوان ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388 نشان داد که مصرف پروتئین رابطه معکوس و معنی داری با میزان پوسیدگی شاخص (d)و شاخصdmft دارد(28) .
در مطالعه دکتر مصاحب و همکاران میزان مصرف گروه شیر و لبنبیات با DMFT ارتباط معنادار منفی داشت(29) . نتایج این دو مطالعه با نتایج مطالعه حاضر هم خوانی ندارد. دلیل این تفاوت می تواند تفاوت گروه های سنی مطالعه شده در مطالعه ی ما و مطالعات دکتر طالبی و دکتر مصاحب باشد (28-29) . برای مثال در سنین کودکی (مطالعه دکتر طالبی و دکتر مصاحب) به دلیل هم زمانی با دوره تشکیل و تکامل دندانی تغذیه اثر بسیار بیشتری برای سلامت دهان و دندان دارد.
بررسی ها نشانگر این واقعیت بود که میزان دریافت چربی (gr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است که اختلاف دو گروه معنا دار بود. هم چنین رابطه معناداری بین میزان دریافت چربی و میانگین DMFT اثبات نشد.
نتایج مطالعه دکتر طالبی و همکاران در سال 1384 رابطه معکوس و معنی داری بین مصرف چربی با میزان پوسیدگی (شاخص (d)) و شاخص DMFT وجود دارد(28) .
گروه متفرقه هرم غذائی شامل چربی ها، شیرینی ها، نوشیدنی های شیرین و غیره هستند. این گروه بیشتر تامین کننده کالری هستند و تقریباً ماده معدنی ضروی مثل ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین را برای بدن تامین نمی کنند، لذا میزان توصیه شده مشخصی ندارند. در مطالعه دکتر طالبی(28) بطور مشخص با افزایش مصرف چربی ها میزان پوسیدگی دندانهای کودک کاهش نشان داده است. بهر حال غذاهایی که قابلیت پوسیدگی زایی کمتری دارند حاوی مقادیر نسبتاً زیاد پروتئین و میزان متوسط چربی هستند و در بافرینگ محیط دهان و پاک شوندگی ماده غذایی از سطح دندانها موثر می باشد. ولی افزایش میزان چربی که کاهش پوسیدگی را بدنبال دارد می تواند مرتبط با مصرف غذاهای حاضری بیشتر باشد با این حال برای داشتن رژیم غذایی مناسب، مصرف پروتئین بالا و چربی در حد متوسط و تا حد امکان دوری از مصرف زیاد غذاهای حاضری توصیه می شود.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که میزان دریافت کربوهیدرات (gr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و این اختلاف معنی دار بود. با این حال میزان دریافت کربوهیدرات با میانگین DMFT رابطه معنا داری نداشت.
اود و همکاران در سال 2009 درمطالعه ای تحت عنوان”پوسیدگی دندانی و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی ٍ اروژن و تغذیه در کودکان مدرسه ای جنوب شرقی برزیل” انجام دادند. طبق این مطالعه بین تعداد دفعات مصرف نوشیدنی ها و غذاها با پوسیدگی ارتباطی پیدا نشد(20) .
سونجاو و همکاران در سال 2000 مطالعه ای تحت عنوان”نقش شکر، زیلیتول ، تعداد دفعات مسواک زدن و مصرف خمیر دندان فلورایده در حفظ سلامت دندانی بزرگسالان” انجام دادند. آنالیز داده های این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین مصرف شکر و پوسیدگی وجود ندارد.(24) .
دکتر طالبی و همکاران در سال 1384 مطالعه تحت عنوان ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388انجام دادند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که در مورد رابطه تغذیه با شاخص DMFT در گروه کربوهیدرات هارابطه معنی داری مشاهده نشد (28) .
هو و همکاران در سال2012 مطالعه ای تحت عنوان تحت عنوان “پوسیدگی های دندانی و ارتباط آن با تغذیه و اروژن در کودکان مدرسه ای در لیبی” انجام دادند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که بین تعداد دفعات مصرف نوشیدنی های شکر دار میوه ای و تجربه پوسیدگی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت(19) .
لوین و همکاران در سال 2007 درمطالعه ای تحت عنوان”الگوهای تغذیه ای- ، عادات مسواک زدن و تجربه پوسیدگی در کودکان مدرسه ای در انگلیس”608 کودک 7- 11 ساله را مورد بررسی های تغذیه ای و کلینیکی قرار دادند. در این مطالعه نشان داده شد که مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر و عدم مسواک زدن به صورت معمول قوی ترین فاکتور های مرتبط با پوسیدگی می باشد(22) .
پترسو و همکاران در سال 2005 مطالعه ای انجام دادند. طبق این مطالعه میانگینDMF به نسبت تعداد دفعات و نیز نوع غذای مصرفی افزایش یافت( DMf در مصرف روزانه 40% و در مصرف شکلات و غذاهای چسبناک 42% گزارش شد)(23) .

دسته بندی : علمی