Comments: 0 Posted by: mitra1--javid Posted on: دسامبر 29, 2018

               تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون.
               واریانس زیر آزمون ام.
               واریانس کل آزمون.
در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه که از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شد عدد 82/0 می باشد که بیانگر قابلیت نسبتاً بالای پرسشنامه می باشد. با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی لازم 7/0 توصیه شده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. 3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات استفاده شده است. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع‌آوری و خلاصه کردن اطلاعات کمی حاصل از نمونه‌ها، مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصیف می‌نماید(میرزایی اهرنجانی، 1371). در آمار استنباطی، پژوهشگر از مطالعه و بررسی یک یا چند نمونه و با استفاده از روش ها و مدل های آماری، از شاخص‌های نمونه و یا از ویژگی‌های نمونه به ترتیب پارامترهای و ویژگی‌های کل جامعه آماری را استنباط می‌نماید. بعبارت دیگر، با استفاده از آمار استنباطی، نتایج نمونه به کل جامعه آماری تعمیم داده می‌شود و پژوهش بدون آن فاقد اعتبار علمی است(همان منبع).
در این پژوهش با استفاده از روشهای مختلف آمار استنباطی داده‌های مربوط به سوالات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ترتیب این تجزیه و تحلیلها به شرح زیر می باشد:
آمارتوصیفی،بهمنظورطبقهبندیوبررسیویژگیهایپاسخدهندگانوجامعۀآمار
از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی متغیرها و پرسشنامه تحقیق استفاده شده است.
آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته
آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای گرایش بازار
]]>