برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
FT-IR (KBr): 3502 (m, sh), 3439 (m, sh), 3366 (m, sh), 1633 (s, sh), 1595 (m, sh), 1515 (m, sh), 1504 (s, sh), 1446 (s, sh), 1402 (s, sh), 1334 (s, sh), 1281 (m, sh), 1248 (m, sh), 1199 (s, sh), 1171 (s, sh), 1139 (m, sh), 1122 (s, sh), 1081 (m, sh), 953 (s, sh), 909 (s, sh), 868 (s, sh), 835 (m, sh), 775 (s, sh), 747 (m, sh), 688 (m, sh) cm-1.
1H NMR (DMSO-d6, 500 MHz): δ (ppm)= 65/5 (s, 4H, NH2 hydrogens), 7/6 (d, J = 7/7 Hz, 2Ha, d, J = 3/7 Hz,2Hd), 7 (d, J = 3/7 Hz, 2H, He), 2/7 (s, 2H, Hf), 50/7 (t, J = 7/7 Hz, 2H, Hb) , 92/7(d, J = 7/7 Hz , 2H, Hc).
13C NMR (DMSO-d6, 125 MHz): δ (ppm)= 74/152(C1), 43/144(C3), 30/141(C2), 27/128(C5), 23/127(C8), 27/124(C7), 12/119(C9), 05/118(C4), 35/114 (C10),55/113 (C11), 39/112(C6), 98/119,02/122, 27/124, 40/126 (CF3).
سنتز پلی‌(آمید-اتر)ها 2-4-
سنتز پلی‌(آمید-اتر)ها به روش پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم شیمیایی صورت گرفت. به منظور انجام این پلیمریزاسیون BNFPN (g 0/1 ، mmol89/1) و دی اسید (g 313/0 ، mmol89/1) به همراه 10 mL از حلال NMP، mL88/1 پیریدین (Py) و mL 88/1تری‌فنیل فسفیت (TPP) و g 8/0 نمک کلرید کلسیم (CaCl2) در یک بالن دو دهانه کاملا خشک و تمیز ریخته شد و ضمن عبور گاز نیتروژن به مدت 12 ساعت در دمای 110 درجه تحت رفلاکس قرار گرفت (هر کدام از 4 دی اسید در واکنش های جداگانه‌ای به مقدار یک میلی مول در ازای یک میلی مول دی آمین استفاده میشود). ویسکوز شدن محتویات داخل بالن و کدر شدن آن بعد از مدتی نشان دهنده تشکیل پلیمر بود. بعد از سرد شدن، مخلوط واکنش به داخل 150 mL متانول که به طور یکنواخت در حال هم خوردن بود، ریخته شد و رسوب های ته نشین شده بوسیله پمپ خلا و قیف بوخنر صاف شده و به منظور حذف ناخالصی ها با متانول، آب مقطر در حال جوش و n-هگزان مورد شستشو قرار گرفت. پلی‌آمیدهای سنتز شده در دمای °C 100 در اون خشک و سپس مورد بررسی قرار گرفتند.
2-5- تعیین حل پذیری پلیمرها:
برای بررسی حل پذیری پلیمرها، محلول هایی با غلظت 5 mg/mL-1 از هر کدم از حلال های مورد نظر، تهیه شدند و میزان حل پذیری هر یک از پلیمرها با استفاده از این استاندارد که به طور معمول توسط پژوهشگران علوم پلیمری در مقالات علمی گزارش میشود ، سنجیده شد. حلال هایی که به این منظور مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از دی متیل فرمامید(DMF) ، دی متیل استامید(DMAc) ، دی متیل سولفوکسید(DMSO) ، تتراهیدروفوران,(THF) -Nمتیل-2-پیرولیدون (NMP) و اتانول. هر جا که پلیمرها در حلال حل نشدند یا به صورت جزئی حل شدند، محلول ها در لوله آزمایش تا دمای °C 70 در حمام آب گرم حرارت داده شدند.
2-6- تعیین گرانروی درونی محلول پلیمرها:
گرانروی پلیمرها با استفاده از ویسکومتر ابلوهد و در حلال DMAc و دمای 30 °C اندازه گیری شد. ابتدا سه محلول جداگانه باغلظت های mg/mL 5/0، 25/0 و 125/0 در بالن های ژوژه ساخته شد و زمان نزول هریک از آنها ( t ) و زمان نزول حلال (to) از لوله مویین ویسکومتر اندازه گیری شد.(به منظور افزایش اطمینان، اندازه گیری ها با سه مرتبه تکرار و میانگین گرفتن از داده ها انجام شد). با انجام محاسبات مربوطه گرانروی کاهش یافته بدست آمد و از برون یابی مقدار گرانروی کاهش یافته تا غلظت صفر در نمودار “گرانروی کاهش یافته/غلظت” مقدار گرانروی درونی برای هر پلیمر به صورت جداگانه اندازه گیری شد.
2-7- سایر آنالیزها:
تعیین میزان بلورینگی یا بیشکل بودن ماکرومولکولها، تعیین مقادیر Tg و Td در درصدهای مختلف افت وزنی و بررسی مورفولوژی پلی‌(آمید-اتر)ها (SEM)از جمله آنالیزهایی بودند که با روشهای دستگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند که در فصل بعد نتایج بدست آمده، به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1-3- سنتز مونومر
-1-1-3 سنتز5،1- بیس( 2- نیترو- 4- تری فلوئورومتیل فنوکسی) نفتالن (BNFPN)
سنتز BNFPN با استفاده از 5،1- نفتالن‌دی‌ال و 4- کلرو-3- نیتروتری فلوئورو متیل بنزن به عنوان ماده اولیه و در حضور پتاسیم کربنات بدون آب و حلال DMF و بر اساس واکنش جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکی ( خروج کلر و تشکیل پیوند اکسیژن- کربن حلقه آروماتیکی) صورت گرفت[88,89]. واکنش در دمای°C 115-120 به مدت 18 ساعت تحت تقطیر برگشتی قرار گرفت. تغییر رنگ مخلوط واکنش از بنفش تیره به قهوه ای روشن نشانگر انجام واکنش و تشکیل دی نیترو مورد نظر بود. مخلوط واکنش بعد از سرد شدن به منظور استخراج در مخلوط آب و متانول ریخته شد و رسوب بدست آمده، توسط پمپ خلاء و قیف بوخنر صاف و جمع آوری شد و بعد از خشک شدن، عمل تبلور مجدد با استفاده از آب و DMF انجام گرفت و در نهایت رسوب زرد رنگ 5،1- بیس( 2- نیترو- 4- تری فلوئورومتیل فنوکسی) نفتالن بدست آمد.
در شکل 3-1 واکنش تشکیل دی نیترو مورد نظر نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   سهم آموزش در رشد اقتصادی از دیدگاه روانشناسی

شکل 3-1 واکنش تهیه BNFPN
در شکل 3-2 تصویر BNFPN سنتز شده در آزمایشگاه، که زردرنگ میباشد، نشان داده شده است.
مطالعه و بررسی طیف هایFT-IR ، 1H-NMR و 13C-NMR تهیه شده، تاییدکننده تشکیل محصول مورد نظر بود
شکل 3-2 BNFPN تهیه شده در آزمایشگاه
طیف FT-IR مربوط به دی نیتروی سنتز شده در شکل 3-3 نشان داده شده است. شاخص ترین پیک های این طیف مربوط به گروههای اتری، گروه NO2 و گروههای CF3 می باشد. مهمترین پیک ها مربوط به C-O کششی بوده که در cm-11267 ظاهر و تایید کننده وجود اتصالات اتری بود. پیک شاخص دیگر که در ناحیه 1136 cm-1ظاهر شده بود مربوط به C-F و پیک های ظاهر شده در ناحیه1324 cm-1 و1541 دلیل وجود گروههای NO2 و مربوط به ارتعاش کششی متقارن و نامتقارن آن در ترکیب مورد نظر بود.

دسته بندی : علمی