برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
اندازه زخم معده گزارش شده در جریان آندوسکوپی
میلی متر
تعریف واژگان
کوادران مارک (MQ): سیستم نمره بندی طراحی شده توسط Tata و همکاران برای غربالگری سرطان معده بر اساس علائم بالینی.
سرطان معده زودرس (EGC): نئوپلاسم معده ای که به مخاط و زیرمخاط محدود شود، بدون درنظر گرفتن متاستاز به گره های لنفاوی.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ver. 20.0 انجام شد. برای گزارش یافته های توصیفی از شاخص های تمایل مرکزی مانند میانگین و شاخص های پراکندگی ماننده دامنه و انحراف معیار استفاده شد. از نمودارها و جداول توزیع فراوانی و فراوانی نسبی برای توصیف متغیرهای کیفی استفاده گردید. برای آنالیز تحلیلی از فرمول های حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و همچنین از آزمون های مجذور کای، تست تی و logistic regression برای تحلیل داده ها استفاده شد. مقادیر p کمتر از 0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
رعایت مسائل اخلاقی
تمامی پروسیجرهای مطالعه بر طبق استانداردهای اخلاقی کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مطالعات انسانی و بیانیه هلسینکی در سال 1975 بازنگری شده در سال 2009 بود. تنها بیمارانی وارد مطالعه شدند که رضایت آگاهانه کتبی داده باشند. پس از شرح اهداف و روش اجرای این پژوهش، به بیماران توضیح داده شد که در صورت عدم تمایل در هر زمان می توانند از مطالعه خارج گردند، خروج آن ها از مطالعه سبب محروم شدن آن ها از اقدامات تشخیصی و درمانی لازم نخواهد شد و سیر درمان آن ها ادامه خواهد یافت. همچنین شرح داده شد که آن ها هیچ هزینه اضافی جهت شرکت در مطالعه پرداخت نخواهند کرد و تمامی اطلاعات آنان کاملاً محرمانه و محفوظ خواهد ماند.
نتایج
ویژگی های دموگرافیک افراد مطالعه را در جدول 2 مشاهده می کنید. داده ها از تعداد کل 120 بیمار شامل 60 فرد مبتلا به کانسر معده (50%) در گروه مورد و 60 فرد مبتلا به سوءهاضمه بدون کانسر (50%) در گروه شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. افراد در گروه شاهد از همان بیمارستان هایی که افراد گروه مورد تشخیص داده شده بودند، انتخاب شدند. به 75 نفر که واجد شرایط ورود به مطالعه در گروه شاهد بودند، پیشنهاد همکاری داده شد، که در نهایت 60 نفر از آنان (80%) در مطالعه شرکت کردند. جامعه مطالعه شامل 58 مرد (48.3%) و 62 زن (51.7%) بود.
جدول 2. ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه
ویژگی دموگرافیک
تعداد کل بیماران
120
مرد:زن
62:58
مورد:شاهد
60:60
میانگین سن (سال) انحراف معیار
52.2
میانگین سنی در گروه کانسر معده برابر با 17.3 56.4 سال و در گروه مبتلا به سوء هاضمه بدون کانسر برابر با 20.5 48.1 سال بود. آزمون Levin برای مقایسه واریانس سن دو گروه نشان داد که به لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین واریانس سن دو گروه وجود نداشته، یعنی می توان دو گروه را به لحاظ سن و از نظر واریانس سن همگن یا متجانس تلقی کرد (p =0.054). این در حالی است که آزمون t نشان داد میانگین سن گروه بیماران مبتلا به کانسر معده به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از میانگین سن گروه مبتلا به سوء هاضمه بود (17.3 56.4 سال در گروه مبتلا به کانسر معده در مقابل 20.5 48.1 سال در گروه مبتلا به سوء هاضمه) (p =0.019) (جدول 3).
جدول 3. مقایسه میانگین و واریانس سن بین دو گروه مطالعه
p
دسته بندی : علمی