برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
2-5-1 روش بیولوژیک:
در تولید ورمیکمپوست و پرورش کرم خاکی وقتی به صورت طبیعی کرم از کود جدا شود و از هیچ دستگاه اضافهای استفاده نشود این طریقه جداسازی را روش بیولوژیک گویند که به اسم جداسازی دستی معروف میباشد.
روش بیولوژیک به چند روش انجام میگیرد:
1- کاهش و افزایش رطوبت
2- جدا کردن به وسیله کود جدید
3- نور
4- جداسازی به روش دستی
5- روش لایه لایه
6- روش شیمیایی
7- جداسازی با شوک الکتریکی
2-5-1-1 استفاده از نور:
یکی از سادهترین روشها برای جدا سازی کرم از کود، استفاده از نور و تنش مکانیکی است.
برای این منظور به روش زیر اقدام میشود:
پلاستیکی بر روی زمین پهن کرده سپس بستر ورمیکمپوست که حاوی کرم میباشد، بر روی آن به صورت یک تل یا کپه قرار داده میشود. این کپهها را در مقابل نور آفتاب قرار داده یا با استفاده از یک لامپ به تل ورمیکمپوست نور تابانده میشود. لازم به ذکر میباشد هرچه شدت نور تابشی افزایش یابد عمل جداسازی سریعتر صورت میپذیرد. (شکل2-3)
کرمها از نور گریزان میباشند و هنگامی که نور تابانده میشود این موجودات به مکانی مهاجرت میکنند که نور به آن قسمت نفوذ نداشته باشد بنابراین لایههای بالایی تا حد بسیاری بدون کرم میباشد و میتوان کود بدون کرم را برای فروش آماده کرد. (شکل2-4)
شکل2- 3 جداسازی به روش نور بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی
شکل2- 4 فرار کرم از نور بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی
بعد از مدتی به سراغ کپههای ورمیکمپوست رفته و لایههای رویه برداشته می شود. پس از برداشت لایههای فوقانی معمولا کپهای از کرم در دست است که در منطقهای متمرکز میشوند. ورمیکمپوست جدا شده را از پلاستیک جمع نموده، در این زمان میتوان کرم جدا شده را نیز برداشت نمود.
از محاسن استفاده از روش نور میتوان انتقال نسبتا راحت و کم تنشتر برای ایجاد بسترهای جدید در تولید انبوه و انحصاری ورمیکمپوست را برشمرد و همچنین معایب این روش در آن میباشد که نمیتوان کرمها را به صورت خالص جداسازی کرد.
2-5-1-2 کاهش و افزایش رطوبت:
هر جا که آب موجود باشد کرم نیز در آن منطقه یافت میشود. در نتیجه هر زمان که ورمیکمپوست آماده شود چنانچه آبیاری قطع شود از آنجایی که سطح کود از بالا به پایین خشک میشود کرمها نیز از سطح کود به سمت قسمتهای پایین بستر حرکت میکنند.
در این روش، آبیاری بستر به مدتی در حدود 2 الی 3 روز متوقف میشود. سپس به صورت لایه لایه کود را از بالا برداشت میکنند. این روند تا جایی ادامه داده میشود که یک لایهی 15 سانتیمتری از کود و کرم باقی بماند. سپس تمام کود را جمع کرده و به صورت یک کپه درآورده و در مقابل آفتاب قرار میدهند. یک الی 2 روز صبر کرده و مجددا اقدام به برداشت میشود تا یک لایه 10 سانتیمتری از کود باقی بماند. این لایه حاوی حداکثر میزان کرم است. شکل 2-5 طریقه جداسازی با استفاده از کاهش رطوبت را نشان میدهد. لازم به ذکر میباشد که در این روش، اندکی تنش به کرمها وارد میشود. اگر ترکیبی از این روش و روش نوردهی استفاده شود میتوان به یقین نتیجه بهتری را گرفت.
با آبیاری بیش از حد و غرقاب نمودن بستر، تمامی کرمهای خاکی به سطح کود آمده و میتوان به راحتی کرمها را جمعآوری نمود. این روش به طور کلی توصیه نمیشود، دلیل آن نیز از بین رفتن کرمها و برداشت کود نامرغوب میباشد.
از جمله محاسن این روش هزینه کم و عدم نیاز به نیروی متخصص میباشد و همچنین معایب این روش تنش زیاد برای جاندار و عدم جدا سازی خالص میباشد.
شکل 2- 5 جداسازی به روش کاهش رطوبت و نحوه برداشت ورمی کمپوست با شن کش بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار
شکل 2- 6 جداسازی به روش مواد آلی جدید به دو صورت ردیفی و سبدی بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی
2-5-1-3 جدا کردن به وسیله کود جدید:
دسته بندی : علمی