برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در بررسی که (فتاحی، 1386) انجام داد اثر عصاره دو گونهی گیاه دارویی بومی ایران، نظیر آویشن دنایی و گل راعیدیهیمی بر باکتری کلستریدیوم پرفرنژز مشخص شد که این دو گونه گیاهی به خصوص گل راعی دیهیمی، اثرات ضدباکتریایی قابل توجهی بر باکتری مورد مطالعه داشت (قاسمی، 1389).
امین شهیدی به مطالعه آسپرژیلوسزا بودن پستههای آلوده بومی ایران و بررسی توان آفلاتوکسینزایی آنها پرداخت و مشاهده کرد که اکثر نمونههای مورد آزمایش به دو قارچ A. flavus و A. parasiticus، سم آفلاتوکسین آلوده بودند (امین شهیدی، 1379).

1-3 محل انجام تحقیق
این تحقیق در آزمایشگاه بیماری شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مورد ارزیابی قرار گرفت.
2-3 تهیه عصاره های گیاهی
اسانسهای آویشنباغی، مرزه، رازیانه، اکالیپتوس، رزماری، باریجه و نعناع از شرکت باریج اسانس کاشان که با روش تقطیر با آب و در مقیاس صنعتی به دست آمده بودند تهیه گردید. اسانسهای ذکر شده در شیشههای تیره در دمای 4 درجه سانتیگراد درون یخچال تا زمان آنالیز و استفاده نگهداری شد.
3-3 جدایههای قارچی
جدایههای قارچی مورد استفاده در این پژوهش شامل جدایههایAspegillus flavus بودند که از آزمایشگاه ایستگاه تحقیقات پسته دامغان تهیه گردید.
4-3 مواد مورد نیاز برای فاز اول طرح
در فاز اول طرح، اثر هفت اسانس گیاهی (آویشن، رازیانه، مرزه، اکالیپتوس، نعناع، رزماری، باریجه) بر روی قارچ Aspergillus flavusدر محیطکشت (Yes) yeast extract sucrose ، (AFPA)Aspergillus flaves and parasticus Agar بررسی گردید.
5-3-اطلاعات مربوط به مطالعات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی:
1-5-3 گونه مولد آفلاتوکسین: آسپرژیلوسفلاووس:
مشخصات ماکروسکوپی روی محیط کشت CZ: کلنی قارچ زرد سبز، پشت کلنی بیرنگ تا خاکستری صورتی، کلنی به صورت گرانولار پهن و بیشتر با شیارهای شعاعی، قطر کلونی در 25 در 7 روز 5-3 سانتیمتر روی محیط کشت MEA: رشد سریعتر، کلنی قارچ زرد تا سبز، پشت کلنی زرد تا خاکستری، روی محیط کشت CREA: رشدضعیف، روی محیط کشت AFPA: پشت نارنجی.
مشخصات میکروسکوپی: سرهای کنیدیومال معمولاً شعاعی، سپس به چندین استوانه پهن تقسیم میشود، در ابتدا زرد بعد زرد متمایل به سبزروشن یا تیره، قطر 400-300 میکرومتر سرهای جوان uniseriate، سرهای بالغ Biseriate، طول 25/1 میلیمتر، وزیکول گرد تا بیضی، قطر 25-24 میکرومتر، فیالیدها مستقیماً روی وزیکول یا روی متولا به وجود میآید، اندازه 10 6 5/5-4 میکرومتر متولا 10 5/6 5-3 میکرومتر، کنیدیوم گرد تا بیضی، سبز کمرنگ خاردار، به صورت زنجیرهای روی فیالیدها، قطر 6-3 اسلکروت بر روی ایزولههای تازه تولید شده میشود. از لحاظ شکل و ابعاد متغیر، معمولاً 700-400 میکرومتر، سفید تا قرمزقهوه ای تیره نزدیک به سیاه پروفایل مایکوتوکسین (رزاقیابیانه و همکاران، 1390).
6-3 تهیه سوسپانسیون اسپور کپک با غلظت ml
در این مطالعه از سویه استاندارد آسپرژیلوسفلاووس 15546 ATCCاستفاده شد. 10میکرولیتر محلول تویین 80 (05/0درصد) به 100 سی سی آب مقطر اضافه و ارلن حاوی مواد ذکر شده به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه و فشار 5/1 اتمسفر اتوکلاو گردید و پس از خارج شدن و سرد شدن ارلن دیسکهای قارچی به قطر 5 میلیمتر توسط چوب پنبه سوراخکن از جدایه Aspergillus flavus تهیه و به ارلن حاوی تویین و آب مقطراضافه و خوب به هم زده شد تا اسپورها جهت شمارش از پلاکها جدا شده و در محیط پراکنده شوند. سپس توسط لام هموسایتومتر اسپورها شمارش و سوسپانسیون اسپور قارچ عامل بیماری با غلظت 106 اسپور در 100 میلیلیتر به دست آمد.
7-3محیطکشتهای مورد استفاده
جهت رشد و بررسی اثرات ضد قارچی اسانسها از محیط کشت YESو AFPAاستفاده شد.
1-7-3 محیط کشت YES
محیطکشت YES یک محیط کشت بسیار مناسب برای رشد و تکثیر قارچها میباشد. این محیط با دارا بودن 2% عصارهمخمر و 5% قند ساکارز، قادر است قارچها را به خوبی پرورش دهد و مطالعات نشان داده قارچهای مولد آفلاتوکسین در این محیط کشت نسبت به تولید سم تحریک شده و مقادیر زیادی آفلاتوکسین تولید مینمایند.(راد، 1378).
در این آزمایش 7 نوع اسانس و از هر یک 5 غلظت و برای هر غلظت 3 تکرار در نظر گرفته شده که همراه 3 تکرار شاهد جمعاً 108 لوله حاوی CC19 محیط کشت مورد نیاز خواهد بود. برای تهیه محلول فوق ابتدا gr18 عصارهمخمر و gr375 قند ساکارز را توزین نموده و همراه با 900 سیسی آب مقطر در یک ارلن میریزیم. ارلن مایع را روی شعله چراغ بونزن قرار داده و هم میزنیم تا عصاره مخمر و قند کاملاً در آب مقطر حل شده و محلول کشت همگن و شفاف به دست آید.
سپس محیط کشت را تا حدود 20 درجه سانتیگراد خنک میکنیم سپس توسط پیپت محیط کشت را به مقدار cc19 بین لولههای آزمایش تقسیم نموده و درب لولهها را با پنبه و گاز بسته و آنها را در اتوکلاو در شرایط C121 درجه و 15 دقیقه استریل مینماییم، اکنون محیطکشت yes جهت وارد نمودن اسانس و تلقیح قارچ آماده میباشد.
1-1-7-3 روشهای بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس بر قارچ Aspergillus flavus

دسته بندی : علمی