برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نام تیره:labiatae lamiaceae
ویژگی گیاهشناسی:
گیاهی از خانواده نعناع که ارتفاع آن به حدود یک متر میرسد و چند ساله است. برگها دارای پهنک دراز و نوکتیز دارند و اندکی خشن به نظر میرسد و با آرایشی متقابل روی ساقه استقرار مییابد. پشت برگها حالت کرکی دارند. گلها مایل به بنفش و در بهار ظاهر میشوند. در منابع فارسی به نام رومارن و الکیل الجبل آمده است. در اندامهای هوایی گیاه بین 5/0 تا 5/1 درصد اسانس روغنی فرار وجود دارد اسانس گیاه دارای موادی از جمله آلفاپفین، سینیئول و بورنئول و کامفن و رزمارن میباشند.
نام فارسی: باریجه
نام انگلیسی: Galbanum
نام علمی: Ferula gummosa BOISS
نام تیره:Apiaceae Umbelliferae
ویژگی گیاهشناسی:
باریجه، گیاهی چندساله و مونوکارپیک است. ساقه این گیاه ضخیم و مستقیم است. ارتفاع آن با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش متفاوت بوده و بین 100 تا 200 سانتیمتر است. ریشه باریجه غدهای شکل و سرشار از شیرابه است. که در شیرآبه آن رزین شامل گالبانورزتانول وجود دارد.
نام فارسی: مرزه
نام انگلیسی: summer savary
نام علمی: atureja Hartensis savarys
مرزه گیاهی است یکساله علفی با شاخههای نازک و ساقه های چهار گوش به طول 10-30 سانتیمتر که به دلیل دارا بودن ظاهری به رنگ سبز خاک آلوده متمایل به خاکستری از گونههای مشابه قابل تشخیص میباشند در برگهای مرزه فقط یک رگبرگ وجود دارذ و در سطح آن غدههای اسانس به صورت نقاط ریز وجود دارد. این گیاه در پیکر خود دارای موادی چون تانن، کارواکرول، مواد چرب، قندهای مختلف و تعدادی اسیدهای آلی میباشند.
نعناع
نعناع با نام علمی Menta piperita از خانواده Lamiaeeae گیاهی است علفی و چند ساله. نعناع دارای ساقه چهارگوش و به واسطه وجود آنتوسیانینها در آنها به رنگ بنفش هستند. ترکیبات تشکیلدهنده اسانس به بیش از 20 نوع میرسد که مهمترین آنها منتول است.
نام فارسی: آویشنباغی
نام انگلیسی: Garden thyme
نام علمی: Thymus vulgaris
برگهای این گیاه دارای کرکهای خاکستری رنگ و حاوی اسانس میباشند کاسهگل پوشیده از کرکهای غدهای حاوی اسانس بوده. اسانس آویشن در کرکهای غدهای روی برگ ساخته و انباشته میشود. در این گیا ه علاوه بر اسانس ترکیباتی مانند تانن، فلاونوئید، ساپونین و مواد تلخ وجود دارد (جوادیزاده و پویان، 1389).
اکالیپتوس
گیاهی است از تیره مورد (mytraceae) با نام علمی Eucaliptus globolus در درختان جوان برگها شکل بیضوی داشته و قسمت انتها مدور میباشد کناره پهنک برگ تقریباً صاف بوده و برگ فاقد دمبرگ میباشد در درختان کهنسال برگها باریک و دراز هستند و قسمت انتها خمیده است. چنانچه برگهای گیاه اکالیپتوس را در روشنایی و در مقابل نور خورشید گرفته و به آن نگاه کنیم نقاط روشن متعددی در برگ دیده میشود این نقاط همان لکههای ترشحی هستند که حاوی اسانس اکالیپتوس است. اوکالیپتول یا سینئول مادهی اصلی تشکیل دهندهی اسانس اکالیپتوس میباشد ( راد، 1378).
اهداف این تحقیق استفاده از اسانس گیاهیدارویی مناسب است که قادر به کاهش قابلتوجه آفلاتوکسین و کاهش اثرات زیانآور بر روی این محصول مهم می باشد. امید است با بررسی و کاربرد روشهای مختلف نظیر استفاده از ارقام مناسب و کنترل بیولوژیک بتوان میزان نهایی این زهرابه را در محصولات پسته ایران کاهش داد تا همواره پسته ایران جایگاه نخست را در صادرات این محصول باارزش در جهان به خود اختصاص دهد.
بهطور کلی اهداف این پروژه شامل موارد ذیل میباشد:
-بررسی اثر برخی از اسانسهای گیاهی در جلوگیری از رشد قارچA.Flavus
-انتخاب بهترین گیاهدارویی و استفاده از آن بر روی میوه پسته در انبار به منظور حذف یا غیر فعالسازی آفلاتوکسین
دسته بندی : علمی