برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

0.994918
DW
1.317027
جدول(7-4): نتایج برآورد مدل
منبع: یافته های پژوهش
نتایج تخمین مدل در جدول (7-4) نشان داده شده است. با توجه به آماره F کلیت مدل تایید میگردد. همچنین آماره دوربین واتسون و ضریب تعیین نیز مورد قبول می باشند.
با توجه به نتایج تخمین مدل، ضریب متغیر رشد اقتصادی 0.000175 می باشد که با توجه به علامت مثبت آن می توان دریافت رشد اقتصادی تاثیری معنادار و مثبت بر روی آلودگی محیط زیست دارد.ولی متغیر مربع تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر آلودگی زیست محیطی دارد. و ضریب آن 3.34- است.این ضریب بدان معناست که اگر مربع تولید ناخالص داخلی به اندازه یک واحد افزایش داشته باشد میزان آلودگی به میزان ضریب این متغیر کاهش می یابد.
همچنین نتایج حاکی از مثبت بودن ضریب سرمایه گذاری خارجی می باشد که این امر نیز نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار بر آلودگی زیست محیطی می باشد و اینکه با افزایش سرمایه گذاری خارجی آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش خواهد یافت که درکشورهای مورد بررسی در این تحقیق میزان افزایش آلودگی هنگام افزایش یک واحدی سرمایه گذاری خارجی 0.0069 واحد می باشد.
متغیر مورد بررسی دیگر این پژوهش تجارت می باشد که نتایج نشان دهنده منفی بودن رابطه تجارت و آلودگی محیط زیست است.
همچنین مثبت بودن ضریب متغیر جمعیت نشان دهنده افزایش آلودگی زیست محیطی می باشد به عبارت دیگر با افزایش جمعیت بر میزان آلودگی زیستی نیز افزوده می شود.
شاخص زمین های کشاورزی دارای رابطه مثبت و بی معنی بر آلودگی محیط زیست می باشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
طی دو دهه اخیر ارتباط میان سطح توسعه یافتگی جوامع و میزان دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و به تعبیری رعایت ملاحظات زیست محیطی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این موضوع در حوزه اقتصاد نیز با رویکردی خاص مورد توجه بوده و می باشد. یکی از موضوعاتی که در این حوزه مطالعات مختلفی را به خود اختصاص داده ارتباط میان سطح درآمد جوامع و انتشار انواع آلودگی هاست. این موضوع اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس می باشد که طبق آن ارتباط میان سطح درآمد کشورها و میزان انتشار آلودگی به صورت U وارونه تعریف می شود به این معنا که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، اجتماعی، انتشار آلودگی و به تبع آن تخریب زیست محیطی افزایش یافته و در ادامه این پدیده به موازات رشد درآمد کاهش می یابد.
منحنی زیست محیطی کوزنتس یک رابطه تجربی برای نشان دادن ارتباط میان انتشار آلودگی و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازوکارهایی را فعال می کند که به تدریج انتشار آلودگی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد.
5-2- بحث و نتیجه گیری
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است به همین دلیل بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی مدت های مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر دانشمندان اقتصاد محیط زیست معتقدند در مراحل اولیه ی توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، تقریبا تمام اقتصادها رشد چشمگیری در میزان آلاینده ها را تجربه می کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستی وخیمی سوق می دهد؛ اما به تدریج که اقتصاد ب مراحل بالاتر توسعه یافتگی می رسد کیفیت محیط زیست بهبود می یابد.
در این پژوهش ما به بررسی اثر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در بازه ی زمانی 2013-2003 پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد:
با توجه به محاسبات انجام شده در فصل چهارم، رشد اقتصادی ارتباط مثبت و معنی داری با آلودگی محیط زیست دارد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و اﺻﻮلاً رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ. اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ داﻧﺴﺖ: ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎلای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓـﺮاوان از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و اﻧـﺮژی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎلای اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. دوم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ، ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
مربع تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر آلودگی زیست محیطی دارد. منفی بودن اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺣﮑﺎﯾﺖ از روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯿـﺎن درآﻣـﺪ و ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ دارد و ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﻮزﻧﺘﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﻄﻒ، در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﺮار دارد.
مثبت بودن ضریب سرمایه گذاری خارجی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی زیست محیطی می باشد. در کشورهای مورد مطالعه ورود سرمایه خارجی موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم می آورد و با توجه با ارتباط مثبت میان رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی، بنابراین با ورود سرمایه، آلودگی نیز افزایش می یابد.