برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Ns، *،** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 و 1 درصد
جدول 8-4- ضرایب همبستگی صفات
مقایسه میانگینها نشان داد که در روز چهارم اسانس نعناع با غلظت 800 و در روز ششم اسانس نعناع با
غلظت 1000 و در روز هشتم اسانس نعناع با غلظت صفر کمترین رشد را از خود نشان دادهاند.
ضریب همبستگی نشان داد که رابطه بین قطر در روزهای مختلف با هم دارای همبستگی مثبت در سطح 5% معنیدار میباشد یعنی هر چه میزان قطر در روزهای اول افزایش یابد به همان نسبت در روزهای بعدی نیز با افزایش بیشتری همراه است.
جدول 9-4 آنالیز واریانس تاثیر تیمارهای مختلف بر میزان کلونی قارچ آسپرژیلوسفلاووس در مدت زمان سه روز بعد از تلقیح
میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات
0.038** 3 ارقام
0.037** 1 نوع اسانس
0.013** 3 رقم *نوع اسانس
0.012* 2 غلظت اسانس
0.002ns 6 رقم *غلظت اسانس
0.006ns 2 نوع اسانس*غلظت اسانس
0.004ns 6 نوع اسانس *غلظت اسانس*ارقام
0.003 48 خطا
Ns، *،** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 و 1 درصد
اثر رقم، نوع اسانس و اثر متقابل (رقم* نوع اسانس) بر درصد کلونیزاسیون قارچ A. flavus روز 3 در سطح احتمال 1 درصد معنیدار شد. اثر غلظت اسانس در سطح احتمال 5 درصد معنیدار شد. اثر متقابل (رقم*غلظت اسانس)، (نوع اسانس*غلظت اسانس) و اثر سه جانبه (نوع اسانس*غلظت اسانس*رقم) بر درصد کلونیزاسیون این قارچ در روز سه معنیدار نبود. به طوری که در جدول مقایسه میانگین مشاهده میشود بیشترین درصد کلونیزاسیون روز سوم در رقم اوحدی با میانگین 01086/0 بود و ارقام شاهپسند، خنجری و اکبری به ترتیب با میانگین 07389/0، 01889/0، 01178/0 در سطوح بعدی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین غلظت اسانس نشان داد بیشترین درصد کلونیزاسیون روز سوم در غلظت صفر اسانس با میانگین 07542/0 بود و غلظتهای 400 و 600 در سطوح بعدی قرار گرفتند. در اثر متقابل (رقم*نوع اسانس) بر درصد کلونیزاسیون این قارچ (رقم اوحدی و اسانس رازیانه) با میانگین 1667/0 در بالاترین سطح قرار گرفت و بعد از آن (رقم شاهپسند و اسانس رازیانه) با میانگین 01022/0 در سطح بالاتری نسبت به بقیه تیمارها قرار گرفت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع معرفی نرم افزار و رفتارشناسی

شکل 8-4. مقایسه میانگین اثر نوع اسانس و ارقام مختلف پسته بر درصد کلنیزاسیون قارچ A. flavuse در مدت زمان سه روز بعد از تلقیح

شکل 9-4. مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسانس بر درصد کلنیزاسیون قارچ A. flavus در مدت زمان سه روز بعد از تلقیح

شکل 10-4 – مقایسه میانگین اثر ارقام مختلف بر درصد کلونیزاسیون قارچ A. f lavus در مدت زمان سه روز پس از تلقیح
جدول 10-4 نتایج تجزیه واریانس تاثیر تمیارهای مختلف بر میزان کلونیزاسیون قارچ آسپرژیلوس فلاووس در مدت زمان پنج روز بعد از تلقیح
میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

دسته بندی : علمی